آذری جهرمی: اقدام اخیر آمریکا در تحریم استارت آپ های ایرانی نشان داد که این حوزه در مسیر درست خود بوده


URL: https://www.ictna.ir/id/084685/

Code: 084685