مردان، پیشتاز كاربری اینترنت در كشور

براساس گزارش مركز آمار از كاربران اینترنت در سال گذشته، 58.1 درصد كاربران اینترنت كشور را مردان و 41.9 درصد را زنان تشكیل می‌دهند.


به گزارش ایسنا، كاربران مرد، 16.6 درصد از كل جمعیت مردان كشور و كاربران زن 12.7 درصد كل جمعیت زنان كشور را به خود اختصاص داده است.


از مجموع این تعداد 0.4 درصد كم‌تر از 10 سال،‌ 26 درصد 10 تا 19 سال، 43.2 درصد 20 تا 29 سال، 21 درصد 30 تا 44 سال، 8.7 درصد 45 تا 64 سال و نیم درصد نیز 65 سال سن داشته‌اند؛ ضمن آن‌كه سن حدود 0.1 درصد كاربران اینترنت كشور اظهار نشده است.


تعداد كاربران اینترنت در سال 89، از مجموع كاربران شش سال به بالا، 8.4 درصد از آن‌ها دارای مدرك ابتدایی و راهنمایی، 31.7 درصد متوسطه و پیش دانشگاهی و 59.8 درصد تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند.


به گزارش ایسنا در بازه سنی 10 سال به بالا نیز 48.2 درصد محصل، 32.1 درصد شاغل، 7.7 درصد بیكار و 7.2 درصد خانه‌دار بوده‌اند.


​​