آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

تعرفه ها و ضوابط مربوط به مقررات واردات تجهیزات مختلف رایانه ای

 


 


فصل 84
راكتورهای هسته ای، دیگهای بخار و آب گرم، ماشین آلات و وسایل مكانیكی، اجزاء و قطعات آن.


یادداشت های فصل1- ...
2- ...
3- ...
4- ...
5- الف - به مفهوم شماره 17/84، اصطلاح (ماشین های خودكار داده پردازی) (Automatic data processing machines) عبارتست از:یكم - ماشین های حسابگر عددی (Digital machines) كه قادرند (1) برنامه یا برنامه های مورد بررسی و حداقل داده های مورد نیاز فوری برای اجرای برنامه را ذخیره كنند، (2) مطابق نیازهای بكارگیرنده به دلخواه برنامه ریزی شوند، (3) عملیات محاسبه ریاضی مشخص شده توسط به كارگیرنده را انجام دهند، و (4) تغییر مورد لزوم در یك برنامه مورد بررسی را با تصمیم گیری منطقی در جریان پیشرفت بررسی بدون دخالت انسان انجام دهند،
دوم- ماشین های قیاسی (Analog machines) كه قادرند مشابه مدل های ریاضی را بسازند و حداقل دارای: عناصر قیاسی، عناصر كنترل كننده و عناصر برنامه نویسی باشند،
سوم - ماشین های مختلط (Hybrid machines) كه از یك ماشین حسابگری عددی (Digital machines) با عناصر قیاسی، یا از یك ماشین قیاسی با عناصر حسابگر عددی تشكیل شده باشند.


ب - ماشین های خودكار داده پردازی ممكن است به شكل سیستمهایی باشند كه از تعداد متغییری واحدهای مشخص كه هر كدام در محفظه جداگانه جای گرفته تشكیل شده باشند. با رعایت پاراگراف (ه) در زیر، یك واحد در صورتی جزئی از سیستم كامل به شمار می رود كه
همزمان واجد كلیه شرایط زیر باشند،یكم - مشخص باشد كه اساسا یا منحصرا در یك سیستم داده پردازی خودكار بكار میرود،
دوم - خواه مستقیما خواه از طریق یك یا چند واحد دیگر به واحد بررسی مركزی قابل اتصال باشند، و
سوم -قادر باشد داده ها را به شكل (كد یا علائم)دریافت كرده یا بازپس دهد كه قابل استفاده در سیستم باشد.


ج - واحدهای یك ماشین داده پردازی خودكار كه به صورت جداگانه عرضه شود در شماره 71/84 طبقه بندی میشوند.
د - چاپگر، صفحه كلید (keyboard)، وسایل ورودی مختصات (X-Y Coordinate device) X-Y و واحدهای حافظه دیسكی (Disk storage) چنانچه واجد شرایط ذكر شده در پاراگراف های (ب - دوم) و (ب - سوم) فوق باشد، در كلیه موارد به عنوان واحدهای مشمول شماره 71/84 طبقه بندی میگردند.
ه - ماشینهای كه با یك ماشین داده پردازی خودكار توام شده یا در ارتباط با چنین ماشینی كاركرده و عمل مخصوصی را غیر از داده پردازی انجام میدهند، در شماره مربوط به این عمل یا، در صورت نبودن شماره مناسب در شماره های باقیمانده (Residual headings) طبقه بندی میشوند.
6- ...
7- ...
8- به مفهوم شماره 70/84، عبارت (اندازه جیبی Pocket - size) فقط به ماشینهایی اطلاق میگردد كه ابعاد آن از 45 میلیمتر × 100 میلیمتر × 170 میلیمتر تجاوز نكند.


یادداشتهای شماره فرعی1- به مفهوم شماره فرعی 49/8471 منظور از عبارت (سیستمها) ماشینهای داده پردازی خودكار هستند كه واحدهای آنها واجد شرایط مقرر در یادداشت (5 - ب) فصل 84 بوده و حداقل دارای یك واحد مركزی پردازش، یك واحد ورودی (مثال، یك صفحه كلید keyboard یا اسكنر scaner) و یك واحد خروجی (مثال، یك واحد نمایشگر تصویری یا یك چاپگر) باشد.
2- ...

مندرجات ذیل یادداشت فصل 841- ورود هرگونه ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، گراورساز، حروفچینی و صحافی موكول به اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
2- ...
3- صدور كالاهای این فصل موكول به موافقت وزارت بازرگانی است.
4- به موجب مصوبه شماره 28681/ت 7751 ه مورخ 12/2/76 هیئت وزیران سود بازرگانی اجزاء و قطعات منفصله (C.K.D) جهت ساخت رایانه و تجهیزات جانبی آن كه توسط واحدهای تولید كننده رایانه وارد میشوند، مشمول هر یك از تعرفه های موضوع جدول پیوست قانون تعیین حقوق گمركی كالاهای وارداتی براساس سیستم هماهنگ شده توصیف و كدگذاری كالا باشند، به تشخیص وزارت صنایع و شورایعالی انفورماتیك 5% میباشد. مبنای تشخیص اجزاء و قطعات مزبور جدول زمانبندی شده مورد تایید وزارت صنایع و شورایعالی انفورماتیك میباشد.
5- ...
6- ...
7- ...شماره تعرفه كد سیستم  هماهنگ شده

نوع كالا

حقوق گمركی سود بازرگانی شرایط ورود ملاحضات SUQ
70/84   ماشین حساب و ماشین جیبی ضبط و نمایش و بازآفرینی اطلاعات دارای عوامل محاسب ماشین دفترداری، ماشین نقش تمبر، ماشین صدور بلیط و ماشینهای همانند، دارای وسایل محاسب، ماشین صندوق ثبات          
  10/8470 - ماشین حساب الكترونیكی كه قادر است بدون منبع نیروی برق خارجی كار كند و ماشینهای جیبی ضبط، پخش و نمایشگر دادهها با عملیات محاسب 7 60 1   U
  21/8470 -- دارای وسایل چاپ 7 80 1   U
  29/8470 -- سایر 7 80 1   U
  30/8470 - سایر ماشین های محاسب 7 80 1   U
  40/8470 - ماشین های دفترداری 7 80 1   U
  50/8470 - ماشین های صندوق ثبات 7 80 1   U
  90/8470 - سایر 7 80 1  [1] U
71/84   ماشین های خودكار داده پردازی و واحدهای آنها، ماشین های قرائت مغناطیسی یا اپتیكی، ماشینهای انتقال داده ها به روی حامل داده ها به صورت كد و ماشین های بررسی این داده ها، كه در جای دیگر مشمول یا مذكور نباشد.       [2]   
  10/8471 - ماشین ها   خودكار داده پردازی قیاسی 
(Analogue) یا مختلط (Hybrid)
5 55 12   U
  30/8471 - ماشینهای خودكار داده پردازی عددی (Digital) قابل حمل، به وزن حداكثر 10 كیلوگرم، مشتمل بر حداقل یك واحد مركزی بررسی، یك صفحه كلید (Keyboard) و یك نمایشگر(Display) 5 65 12   U
    - سایر ماشینهای خودكار داده پردازی عددی (Digital) :          
   41/8471 -- مشتمل بر حداقل یك واحد مركزی بررسی یك واحد ورود و یك واحد خروج، حتی توام شده در همان محفظه 5 65 12   U
   49/8471 -- سایر، عرضه شده به شكل سیستم 5 65 12   U
  50/8471 - واحدهای پردازش عددی (Digital)آنهایی كه مشمول شماره های 41/8471 و 49/8471 ، میباشند، حتی دارای یك یا دو واحد از انواع ذیل در همان محفظه واحد حافظه، واحد ورودی، واحد خروجی 5 65 12   U
  60/8471 - واحدهای ورود یا خروجی، حتی محتوی واحد حافظه در همان محفظه 5 65 12   U
  70/8471 - واحدهای حافظه 5 65 12   U
  80/8471 - سایر واحدهای مربوط به ماشینهای خودكار داده پردازی 5 65 12   U
  90/8471 - سایر 5 65 12   U
73/84   اجزاء و قطعات و متفرعات (غیر از جلد،جعبه حمل و همانند) كه معلوم باشند منحصرا یا اساسا با ماشینها یا دستگا ههای مشمول شماره های 69/84 لغایت 72/84 بكار می روند.       [3]   
  10/8473 - اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین های مشمول شماره 69/84 2 30 12   Kg
    - اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین های مشمول شماره 70/84 :          
  21/8473 -- ماشین های محاسب الكترونیك مشمول و شماره فرعی 10/8470، 21/8470 یا 29/8470 3 50 12 [4]  Kg
  29/8473 -- سایر 3 50 12  [4] Kg
  30/8473 - اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین های مشمول شماره 71/84 2 30 12   Kg
  40/8473 - اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین های مشمول شماره 72/84 3 20 12   Kg
  50/8473 - اجزاء و قطعات و متفرعاتی كه بطور مساوی برای استفاده با ماشین های دو یا چند شماره از ردیف های 96/48 لغایت 27/48 مناسب می باشد 3 30 12   Kg

[1] برای ورود ماشین نقش تمبر كسب موافقت وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز ضروری است.
[2] 1- ورود موكول به كسب نظر شورایعالی انفورماتیك نیز میباشد.
     2- سود بازرگانی كامپیوترهای بزرگ 5% ارزش است. مشخصه هایی كه در این ارتباط توسطشورای عالی انفورماتیك اعلام می 
     3- مطابق بند 4 مندرجات ذیل یادداشت فصل 84 .
[3] برای ورود قطعات مجزای ماشین نقش تمبر كسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز ضروری است.
[4] سود بازرگانی اجزاء و قطعات ماشین (حساب، دفترداری، صندوق نقش تمبر، صدور بلیط و اسكناس شمار) و همانند دارای دستگاه محاسب 10% ارزش است.    


 


فصل 85
ماشین آلات و دستگاه های مدتی و اجزاء و قطعات آنها، دستگاه های ضبط و پخش صوت، دستگاههای ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی، اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاهها.


یادداشت های فصل1- ...
2- ...
3- ...
4- ...
5- ...
6- صفحه، نوار و سایر حاملین مشمول شماره 23/85 یا 24/85، حتی اگر همراه با دستگاههایی كه برای آنها در نظر گرفته شده اند، عرضه شوند در این شماره ها طبقه بندی میگردند.
7- ...


مندرجات ذیل یادداشت فصل 851- صدور موكول به موافقت وزارت بازرگانی است.
2- ...
3- ورود دستگاههای رادیو بیسیم دوجانبه تله كومونیكاسیون و دستگاه های گیرنده فرستنده مخصوص هواپیما دستگاههای بیسیم مورد نیاز سازمان های دولتی رادار دستگاه های رادیویی جهت یابی با موافقت وزارت بازرگانی پس از كسب نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز به شرط عدم ساخت در داخل كشور به تشخیص وزارت صنایع مشمول پرداخت 5% سود بازرگانی است.
4- ...
5- ورود گیرنده های رادیویی مشمول این فصل دارای باندهای به شرح زیر نیاز به كسب موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن ندارد:
1/5- موج بلند(MW) از 150 كیلو هرتز الی 285 كیلو هرتز با نوع دریافت. (AM-DAS) MW

5/2 - موج متوسط (MW) از 525 كیلو هرتز الی 1605 كیلوهرتز با نوع دریافت. (AM-DSB) SW
5/3 - موج كوتاه (SW) از 300/2 مگاهرتز الی 100/26 مگاهرتز با نوع دریافت AM-DSB
5/4 - باند (WHF) موج (FM) از 87 مگاهرتز الی 108 مگاهرتز.
ضمنا دستگاه های رادیویی مجهز به باندهای فوق نباید به سیستم های USB.LSB.SSB.CW.BFO. مجهز باشند.
6- ...
شماره تعرفه كد سیستم  هماهنگ شده نوع كالا حقوق گمركی سود بازرگانی شرایط ورود ملاحضات SUQ
23/85   حاملین آماده ضبط نشده برای ضبط صوت یا فصل 37.       [1]   
    - نوار مغناطیسی :          
  11/8523 -- به پهنای حداكثر 4 میلیمتر 10 60 12   U
  12/8523 -- به پهنای بیشتر از 4 میلیمتر و حداكثر 5/6 میلیمتر 10 50 12   U
  13/8523 -- به پهنای بیشتر از 5/6 میلیمتر 10 35 12   U
  20/8523 - دیسك مغناطیسی 10 35 12   U
  30/8523 - كارت توام شده با یك باریكه مغناطیسی 10 35 12   U
  90/8523 - سایر 10 50 12   U
24/85   صفحه ، نوار و سایر حاملین صوت یا سایر پدیده های مشابه ضبط شده ، همچنین ماتریس و ماستر برای تولید صفحه، به استثنای محصولات فصل 73.       [2]   
  10/8524 - صفحه گرامافون 10 35 1   U
    - دیسك برای سیستم های قرائت لیزری :          
  31/8524 -- برای پدیده پخش غیر از صوت یا تصویر 10 35 1   U
  32/8524 -- فقط برای پخش صوت 10 35 1   U
  39/8524 -- سایر 10 35 1   U
  40/8524 - نوارهای مغناطیسی برای پدیده پخش غیر از صوت یا تصویر 10 35 1   U
    - سایر نوارهای مغناطیسی :          
  51/8524 -- به پهنای حداكثر 4 میلیمتر 10 45 12   U
  52/8524 -- به پهنای بیشتر از 4 میلیمتر و حداكثر 5/6 میلیمتر 10 45 12   U
  53/8524 -- به پهنای بیشتر از 5/6 میلیمتر 10
​​