آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات

اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات
پیشنهادی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده 1:به استناد مواد 3،4و 14 وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شورای اسلامی و ملحوظ نمودن لایحه قانونی تشكیل شورای عالی انفورماتیك كشور مصوب 4/4/1359 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوبات جلسات 417/و 418 مورخ 25/1/77 و 8/2/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فناوری اطلاعات كه در این اساسنامه به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود در چارچوب سیاست‌های كلی نظام تشكیل می‌گردد.

ماده 2:هدف ازتشكیل شورای عالی سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و كاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات گسترش كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور و برنامه‌ریزی توسعه بخش‌های مختلف می‌باشد.

ماده 3:وظایف شورای عالی
-تدوین اهداف كلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در كشور
-سیاستگذاری و تدوین راهبردی لازم برای گسترش بكارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
- تهیه و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف كشور در نظام جامع مذكور
- تدوین مقررات ضوابط آئین‌نامه‌های لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات.
- تدوین برنامه‌های كلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در كشور.
- تایید نظام ملی فناوری اطلاعات كشور.
- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت و نظارت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت برامر اطلاع‌رسانی در سراسر كشور در چارچوب سیاست‌های كلی نظام.
- تدوین و تصویب اصول جامع فناوری اطلاعات كشور.
-ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع، تولید، تولید، ذخیره‌سازی، سازماندهی، توزیع، گسترش و بكارگیری اطلاعات در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی،فنی آموزشی و پژوهشی در چارچوب ضوابط مصوب.
-هماهنگ كردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی در زمینه فناوری اطلاعات براساس نظام جامع فناوری اطلاعات كشور.
-تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقرارت، آئین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای فناوری اطلاعات مورد نیاز نظام جامع فناوری اطلاعات كشور.
-تنظیم مقررات به چگونگی بهره‌برداری از شبكه‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع مربوط.
-ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیزسیاست‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی.
-بررسی وضعیت موجود و آینده‌نگری با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی.
-ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه فناوری اطلاعات.
-ارزیابی فعالیت‌های بخش‌های اصلی فناوری اطلاعات به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها با نظام جامع فناوری اطلاعات.
-داوری نهائی در باره فعالیت‌های اصلی مراكز فناوری اطلاعات جهت اختلاف‌های احتمالی میان مراكز در موارد غیر قضائی.
-بررسی و ارائه راهكارهای لازم برای ارتقاء كمی و كیفی نیروی انسانی در بخش فناوری اطلاعات با همكاری وزارتخانه‌های ذیربط.

تبصره: با توجه به تعریف فناوری اطلاعات موارد فوق شامل امور مربوط به اطلاع رسانی و انفورماتیك كشور نیز می‌شود.

ماده 4:ریاست شورای عالی با رئیس جمهور بوده و درغیاب ایشان معاون اول رئیس جمهور این وظیفه را به عهده خواهد داشت.

ماده 5:تركیب اعضای شورای عالی :
-رئیس جمهور (رئیس شورا)
-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
- وزیر علوم تحقیقات و فناوری
-وزیر بازرگانی
- وزیر صنایع و معادن
- معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
-رئیس سازمان صدا وسیما جمهوری اسلامی ایران
- سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بین اساتید دانشگاه و بخش غیر دولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حكم رئیس جمهور
-دبیر شورای عالی

تبصره 5: وزرای ذیر بط برحسب موضوع مطروحه دعوت و با حق رای در جلسه حضور خواهند یافت.

ماده 6: تصمیمات شورا با رعایت سیاست‌های كلی نظام و در چارچوب قوامین و مقررات پس از تایید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد بود.

ماده 7: دبیر خانه شورای عالی در وزارت ارتبطات و فناوری اطلاعات تشكیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حكم رئیس جمهور منصوب می شود. دبیر شورا عضو شورا نیز می‌باشد.

ماده 8:شورای عالی حداقل سالی دوبار جلسه خواهد داشت و جلسات آن با حضور نصف بعلاوه یك اعضاء رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورا با رای نصف بعلاوه یك اعضاءحاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

ماده 9:شورای عالی می‌تواند كمیته‌های تخصصی در دبیرخانه تشكیل دهد همچنین شورای عالی دارای كمیسیون راهبردی متشكل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رئیس، دبیر شورای عالی، معاونین ذیربط وزرا و سازمان‌های عضو و سایر اعضای شورای عالی خواهد بود شورای عالی می‌تواند بخشی از وظایف خود را در چارچوب قوانین و مقرارت به این كمیسیون تفویض نماید.

ماده 10 : این اساسنامه در ده ماده ودو تبصره تصویب شد.


​​