آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اساسنامه انجمن ایرانی مطالعات و تحقیقات جامعه اطلاعاتی

برای كمك به گسترش و پیشبرد توانائی‌های علمی در زمینه‌های ارتباطات و اطلاعات، توسعه كیفی نیروهای متخصص آن و بهبود سطح آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها در جهت اجرای طرح جامع آینده‌نگری ارتباطی و اطلاعاتی كشور، بر اساس پژوهشگری، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی های توسعه‌ای، انجمن ایرانی مطالعات و تحقیقات جامعه اطلاعاتی تشكیل می‌گردد.
دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر سیاوش شهشهانی، دکتر جعفر مهراد، دکتر حسین غریبی، مهندس نصرالله جهانگرد، دکتر علی اکبر جلالی، دکتر نعیم بدیعی، دکتر عباس حری، دکتر محمد جعفر صدیق، دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر شهیندخت خوارزمی، دکتر مهدی فرقانی، دکتر رویا معتمدنژاد، دکتر هادی خانیکی، دکتر داود زارعیان، حسین ابراهیم آبادی، دکتر علی اصغر کیا، دکتر مهدخت بروجردی علوی، فوزیه فکر، یونس شکرخواه و حسن نمک‌دوست تهرانی اعضای هیأت مؤسس این انجمن هستند.

متن اساسنامه انجمن به این شرح است:


بسمه تعالیوزارت علوم ، تحقیقات و فناوری – معاونت پژوهشی
دفتر انجنمهای علمی ایران


«اساسنامه انجمن ایرانی مطالعات و تحقیقات جامعه اطلاعاتی»


فصل اول – كلیات و اهداف
ماده 1: به منظور كمك به گسترش و پیشبرد توانائی‌های علمی در زمینه‌های ارتباطات و اطلاعات، توسعه كیفی نیروهای متخصص آن و بهبود سطح آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها در جهت اجرای طرح جامع آینده نگری ارتباطی و اطلاعاتی كشور، بر اساس پژوهشگری، سیاستگذاری و برنامه ریزی های توسعه‌ای، انجمن ایرانی مطالعات و تحقیقات جامعه اطلاعاتی كه از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشكیل می گردد.

ماده 2: انجمن، مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می كند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران – خیابان ولیعصر كوچه مجلسی پلاك 14 می باشد و شعب آن پس از موافقت كمیسیون انجمنهای علمی می تواند در هر منطقه از كشور تشكیل شود.
تبصره : هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مركر اصلی انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمی كثیرالانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برسد.


ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشكیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است .

فصل دوم – وظایف و فعالیتها:

ماده 5: به منظور نیل به هدفهای مذكور در ماده (یك) این اساسنامه ، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
1-5 – انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی، با همكاری محققان و متخصصانی كه به گونه ای با علوم ارتباطات به ویژه در زمینه‌های تكنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات و مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مربوط به آنها سر و كار دارند.
2-5 – همكاری با نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
3-5 – ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز .
4-5 – ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
5-5 –برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی
6-5 – انتشار كتب و نشریات علمی.

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت
1- 6- عضویت پیوسته:
مؤسسان انجمن و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات، فناوری اطلاعات، علوم انسانی و علوم اجتماعی و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته درآیند.
2-6 – عضویت وابسته :
اشخاصی كه دارای درجه كارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یكی از رشته های مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضویت دانشجویی :
كلیه دانشجویانی كه در رشته‌های علوم ارتباطات، فناوری اطلاعات، علوم انسانی و علوم اجتماعی و رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری :
شخصیتهای ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمینه های مطالعات و تحقیقات ارتباطی و اطلاعاتی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن كمكهای مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمانهایی كه در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره 1: افراد دارای درجه كارشناسی در یكی از رشته های مذكور در بند 1-6 می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده 7: هر یك از اعضاء سالانه مبلغی را كه میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد كرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد
نمی كند .
تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8: عضویت در یكی از موارد زیر خاتمه می یابد:
1-8- استعفای كتبی
2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره : تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است .


فصل چهارم – اركان انجمن
ماده 9: اركان اصلی عبارتند از :
الف : مجمع عمومی ب : هیئت مدیره ج : بازرس

الف : مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشكیل می شود.
1-10- مجمع عمومی عادی سالی یكبار تشكیل می شود و با حضور یا رأی كتبی نصف به علاوه یك كل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اكثر آراء معتبر است .
2-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای كتبی یك سوم اعضای پیوسته تشكیل می شود.
3-10- در صورتی كه جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت آرا بصورت كتبی – بر اساس آیین نامه‌ای كه توسط هیئت مدیره تدوین می شود- اخذ خواهد شد.
تبصره 1: دعوت برای تشكیل مجامع عمومی به صورت كتبی یا آگهی در روزنامه كثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشكیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره 2: یك سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشكیل مجمع عمومی
فوق العاده نمایند مشروط بر اینكه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی ، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود ، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق ، دستور جلسه عمومی منحصرأ موضوعی خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است .
تبصره 4: شرایط تشكل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشكیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است .

ماده 11: وظایف مجامع عمومی
الف – مجمع عمومی عادی
1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس ( بازرسان در صورت وجود بیش از یك بازرس اصلی)
2- تصویب خط مشی انجمن
3- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
4- تعیین میزان حق عضویت
5- عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
6- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن .
ب – مجمع عمومی فوق‌العاده
- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
تصویب انحلال انجمن
تبصره 1: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مركب از یك رییس، یك منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره 2: اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.
تبصره 3: اعضای هیئت رئیسه نباید از بین كسانی باشند كه خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس كاندیدا كرده اند.

پ - هیئت مدیره
ماده 12: هیئت مدیره انجمن مركب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است كه هر سه سال یكبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.
1-12- هیچیك از اعضا نمی توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.
2-12- عضویت در هیئت مدیر افتخاری است .


3-12- هیئت مدیره حداكثر تا یك ماه پس از انتخاب شدن تشكیل جلسه داده و با رأی كتبی نسبت به تفكیك وظایف خود اقدام می نماید.
4-12- كلیه اسناد تعهد‌آور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نایب رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس معتبر است .
5-12- هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یك ماه یكبار تشكیل جلسه دهد . فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشكیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است .
6-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اكثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اكثریت آرای موافق ، معتبر است .
7-12- كلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می شود.
8-12- شركت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یك از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حكم استعفای عضو غایب خواهد بود.
9-12- درصورت استعفا، بر كناری یا فوت هر یك ار اعضای هیئت مدیره عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
10-12- شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است .

ماده 13- هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:
1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
2-13- تشكیل گروهای علمی انجمن ، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
3-13- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را كه ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فك رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول كه مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می دهد.
4-13- جز درباره موضوعاتی كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، هیئت مدیره كلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.
5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وكیل و حق توكیل به غیر.
7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شركت در مجامع علمی داخلی و خارجی
8-13- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن
9-13- جلب هدایا و كمكهای مالی
10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی
11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری كشور.
12-13- ارسال گزارش های لازم به كمیسیون های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به كمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.
تبصره : هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی كمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت .

ج – بازرس (بازرسان )
ماده 14: مجمع عمومی عادی یك نفر را به عنوان بارزس اصلی و یك نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می نماید.تبصره : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است .

ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است .
1- 15 بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملكرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره : كلیه اسناد مدارك انجمن اعم از مالی و غیر مالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در اختیار بازرس (بازرسان ) قرار گیرد.

فصل پنجم – گروههای علمی انجمن
ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و كمیته‌های زیر را تشكیل دهد تا بر اساس شرح وظایفی كه از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین می‌شود به فعالیت به پردازند.
1) كمیته های تخصصی :
1-1- كمیته آموزش و پژوهش
2-1- كمیته انتشارات
3-1- كمیته آمار و اطلاعات
4-1 – كمیته پذیرش و روابط عمومی
5-1- كمیته گردهمایی های علمی
1-16- انجمن مجاز به تشكیل گروهها و كمیته های دیگری كه بر حسب نیاز احساس می شود، نیز می باشد

2) گروههای پژوهشی :
1-2 - تكنولوژی‌های ارتباطات ، سیاست گذاری و برنامه ریزی ارتباطات و توسعه
2-2- حقوق ، اقتصاد و مدیریت ارتباطات در سطح های ملی ، منطقه ای و بین المللی
3-2- ارتباطات ، فرهنگ و جامعه

فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه
ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:
1-17- حق عضویت اعضا
2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش كتب و نشریات علمی
3-17- دریافت هدایا و كمكها
4-17- كلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده 18 : درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به كمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده 19: كلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانكهای كشور نگهداری می شود.

ماده 20: هیچیك از مؤسیسن یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یك آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات یا مؤسسه نمایند.

ماده21 : كلیه مدارك و پرونده های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مركزی انجمن نگهداری می شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهدگرفت.

ماده 22 : هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از تصویب كمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری معتبر است .

ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 24: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی ، همان مجمع هیئت تصفیه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد . هیئت تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها كلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یكی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی كشور واگذار كند.

ماده 25 : این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل‌، 25 ماده ، 55 زیر ماده و 15 تبصره در جلسه مورخ ....................مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

محل امضای هیئت مؤسس محل امضای هیئت رییسه جلسه مجمع عمومی


​​