آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

نرخ پالس تلفن‌همگانی 47 ریال است

نرخ پالس تلفن‌همگانی با احتساب مالیات و عوارض جمعا مبلغ ‌٤٧ ریال تعیین شده است.


بر طبق آخرین اطلاعات موجود در سایت شركت مخابرات استان تهران در خصوص نرخ پالس تلفن‌همگانی آمده است: «جلسه‌ی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت‌های سهامی مخابرات استان‌ها در تاریخ ... به طور فوق العاده تشكیل و با عنایت به نامه‌ی شماره‌ی ‌٢٩٠٠/٧٠٠ شركت مخابرات استان تهران در خصوص نحوه‌ی محاسبه‌ی نرخ پالس در دستگاه‌های تلفن همگانی و با توجه به عدم امكان تعریف ارقام اعشاری در سیستم مدیریت دستگاه‌های تلفن همگانی و اعلام نظر معاونت مالی و اداری نرخ هر پالس مكالمه‌ی تلفن همگانی با احتساب مالیات و عوارض جمعا مبلغ ‌٤٧ ریال تعیین گردید.»


​​