آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

شیوه نامه ارائه تسهیلات تکفا

به استناد فعالیت فرعی شماره ٠٧٠٣٠١ آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش كاربرد فنّاوری ارتباطات و اطلاعات كشور به شماره ١٦٤٢٦/ت ٢٦٦٩٦ هـ مورخ ١٢/٤/١٣٨١ مصوبه هیات وزیران و به موجب این دستورالعمل تسهیلات مربوط به طرح های توسعه ای و كاربردی بخش خصوصی در زمینه ICT به شرح ذیل خواهد بود.

١ – كلیات، تعریف و اصطلاحات:
١. مرجع تصویب طرح ها: شورای راهبری و كارگروه های تخصصی مربوطه.
١-١ دبیرخانه : دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی


١-٢ متقاضیان واجد شرایط: شركت های بخش خصوصی و تعاونی كه فعالیت آنها در حوزه ICT بوده و مجوز فعالیت در زمینه ICT را از مراكز ذیصلاح دارا می باشند.
١-٣ طرح: طرح هایی كه به تولید كالا یا خدمت قابل فروش در زمینه ICT می انجامد و ضمن كارآفرینی، ایجاد ارزش افزوده نماید. این طرح ها باید مرحله تحقیق و نمونه سازی را به انجام رسانده و در مرحله تبدیل نتایج تحقیقات و نمونه سازی به تولید انبوه و یا عرضه به بازار باشند.
١-٤ تسهیلات: اعتباراتی است كه در قالب وجوه اداره شده قانون بودجه و مطابق شرایط این دستورالعمل در اختیار طرح ها قرار می گیرد.

٢ – موارد اعطای تسهیلات:
٢-١ تولید محصولات ICT : نرم افزار و سخت افزارهای رایانه ای و ارتباطی كه در جهت اطلاع رسانی، شفاف سازی، تسهیل و تسریع در انجام فعالیت های خدماتی، تجاری، علمی و صنعتی بكار می رود. (مانند نرم افزارهای سیستمی، نرم افزارهای كاربردی، شبكه، تجهیزات شبكه، تجهیزات پیشرفته رایانه ای، امنیت شبكه، انواع ترمینال های رایانه ای ساخت داخل و موارد مشابه)
٢-٢ ارائه خدمات مبتنی بر ICT : كلیه خدماتی كه از محصولات ICT به عنوان ابزار اصلی برای انجام هرچه بهتر، دقیقتر و سریعتر فعالیت های خود بهره می گیرند. (مانند مشاوره الكترونیكی اعم از مدیریت و سازماندهی پزشكی – آموزشی – حقوقی، آموزش از راه دور، بانكداری الكترونیكی، تجارت الكترونیكی، خرید از راه دور، كتابخانه الكترونیكی، ایجاد و توسعه شبكه های اطلاع رسانی و موارد مشابه)

٣ – سقف تسهیلات اعطایی:
حداكثر تسهیلات قابل تقاضا برای هر شركت معادل سقف تسهیلات اعطایی به شركت ها از جدول زیر محاسبه می شود

جدول تعیین سقف مشاركت
(مبالغ به میلیون ریال)


اندازه شركت

گروه یك

گروه دو

گروه سه

گروه چهار

گروه پنج

توان مالی  شركت

٥٠٠-٠

١٠٠٠-٥٠١

٣٠٠٠-١٠٠١

٥٠٠٠-٣٠٠١

٥٠٠٠ به بالا

سقف تسهیلات اعطایی به شركت ها برای تولید محصولات ICT


٣٠٠ + %٣٦ توان مالی شركت


٣٦٠ + %٢٤ توان مالی شركت


٤٥٠ + %١٥ توان مالی شركت


٥٤٠ + %١٢ توان مالی شركت


١١٤٠توان مالی شركت = گردش مالی + حقوق و مزایای ابرازی نیروی انسانی
گردش مالی = (فروش ناخالص + درآمد حاصل از خدمات + سایر دریافتی ها و درآمدها) مندرج در اظهار نامه و یا برگ تشخیص مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
حقوق و مزایای ابرازی نیروی انسانی = جمع كل حقوق و مزایای ماهانه مشمول ابرازی یكسال كاركنان شركت برای پرداخت بیمه كاركنان مندرج در لیست بیمه

٤ – ساختار تشكیلاتی:
مدیریت كلان طرح: مسئولیت مدیریت كلان طرح، تدوین دستورالعمل ها، كاربرگ ها و گردش كارها، تصویب نهایی پیشنهادیه ها و نظارت بر چگونگی پیشرفت طرح در چارچوب این شیوه نامه بعهده شورای راهبری طرح است. اعضاء این شورا از میان كارشناسان خبره در بخش خصوصی و دولتی به پیشنهاد دفتر امور پژوهشی و تائید نماینده ویژه رئیس جمهور انتخاب می شوند.
اجرا: طرح از طریق مراكز رشد ICT ‌منتخب به انجام خواهد رسید. مراكز منتخب مسئولیت امور اجرایی طرح از جمله اداره كارگروه های تخصصی را بعهده خواهند داشت.
تصویب پروژه ها: مسئولیت بررسی پیشنهادهای واصله با كارگروه های تخصصی (در زمینه های تخصصی مربوطه) می باشد. اعضاء كارگروه های تخصصی از میان خبرگان بخش خصوصی و دولتی به پیشنهاد مجریان و تائید شورای انتخاب می شوند. مسئولیت هر كارگروه با مجری منتخب خواهد بود.
دبیرخانه طرح: به منظور ایجاد هماهنگی و تضمین رعایت مفاد این شیوه نامه كلیه پروژه ها می بایست از طریق دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی واصل و طرح های مصوب از سوی نماینده ویژه رئیس جمهور ابلاغ گردد.

٥ - نحوه بررسی و پذیرش طرح ها:
متقاضیان واجد شرایط باید در خواست های خود را شامل مشخصات طرح، مشخصات متقاضی، توجیه مالی و اقتصادی و توجیه فنی با رعایت مندرجات این دستورالعمل (پرسشنامه و راهنما) تهیه و به دبیرخانه ارسال دارند.
تبصره ١ – كارگروه های تخصصی پس از ارزیابی اقتصادی و فنی و احراز شرایط دستورالعمل طرح های دریافتی، نسبت به تعیین میزان تسهیلات، میزان سود، مدت زمان بازپرداخت، میزان سهم الشركه مجری، ضمانت و وثائق مورد نیاز، نحوه نظارت و سایر شرایط مربوطه اقدام و نتایج را جهت تصویب نهایی به شورای راهبری ارسال می نمایند.
تبصره ٢ – معیارها و جزئیات مربوط به میزان تسهیلات، میزان سود، مدت زمان بازپرداخت، میزان سهم الشركه مجری، ضمانت و وثائق مورد نیاز، نحوه نظارت و سایر شرایط مربوطه توسط شورای راهبری تعیین می شود.


​​