آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

آیین‏نامه شورایعالی اطلاع‏رسانی

مصوب چهارصد و هجدهمین جلسه مورخ 08/02/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی


ماده1: به منظور سیاستگذارى در امر اطلاع‏رسانى و هدایت شبكه‏ها و مراكز اطلاعاتى و هماهنگى فعالیت آنها و تدوین برنامه‏هاى میان مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادى، توسعه‏اى و كاربردى اطلاع‏رسانى در قالب نظام اطلاع‏رسانى جمهورى اسلامى ایران، شورایعالى اطلاع‏رسانى تشكیل مى‏شود.


ماده2: سیاستگذارى در امر اطلاع‏رسانى در چارچوب سیاستهاى كلى نظام در امر اطلاع‏رسانى و با توجه كامل به مصالح دینى، علمى، فرهنگى و اخلاقى نظام انجام خواهد یافت.


ماده3: رئیس جمهور ریاست شورایعالى اطلاع‏رسانى را به عهده دارد و در غیاب ایشان، معاون اول وى ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت. جلسات هر دو ماه یك بار تشكیل مى‏شود.


ماده4: تركیب اعضاى شورایعالى اطلاع‏رسانى


1-رئیس جمهور (رئیس شورا)


2-وزیر فرهنگ و آموزش‏عالى


3-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى


4-وزیر پست و تلگراف و تلفن


5-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكى


6-وزیر آموزش و پرورش


7-وزیر بازرگانى


8-رئیس سازمان صدا و سیما


9-رئیس سازمان برنامه و بودجه


10-رئیس سازمان امور ادارى و استخدامى كشور


11-رئیس كتابخانه ملى


12-رئیس مؤسسه استاندارد


13-یك نفر از علماى حوزوى با معرفى شوراى مدیریت حوزه علمیه قم


14-حداكثر سه نفر از متخصصان اطلاع‏رسانى به انتخاب و حكم رئیس جمهور كه یكى از آنان از حوزه علمیه خواهد بود.


 


ماده 5: وظایف شورایعالى اطلاع‏رسانى:


1-سیاستگذارى، برنامه‏ریزى، هدایت و حمایت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‏رسانى سراسر كشور در چهارچوب سیاستهاى كلى نظام.


2-تدوین و تصویب اصول نظام جامع اطلاع‏رسانى كشور


3-ایجاد شرایط لازم براى تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‏سازى، ساماندهى، توزیع، گسترش و بكارگیرى اطلاعات در بخشهاى مختلف فرهنگى، علمى، اجتماعى، اقتصادى، فنى، آموزشى، پژوهشى و... در چارچوب ضوابط مصوب.


4-هماهنگ كردن فعالیتهاى بخش دولتى و غیردولتى براساس نظام جامع اطلاع‏رسانى كشور.


5-تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‏نامه‏ها، قواعد و معیارهاى اطلاع‏رسانى مورد نیاز نظام جامع اطلاع‏رسانى كشور.


6-تنظیم مقررات مربوط به چگونگى بهره‏گیرى از شبكه‏هاى بین‏المللى اطلاع‏رسانى و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع مربوط


7-ایجاد هماهنگى در تحقیقات بنیادى و توسعه‏اى و نیز سیاستهاى بهره‏گیرى از فن‏آوریهاى نوین اطلاعاتى.


8-بررسى وضعیت موجود و آینده‏نگرى با استفاده از روشهاى علمى و پژوهشى.


9-ایجاد زمینه‏هاى لازم براى اعتلاى دانش و فرهنگ عمومى جامعه در زمینه اطلاع‏رسانى.


10-ارزیابى فعالیتهاى بخشهاى اصلى اطلاع‏رسانى به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیتها با نظام جامع اطلاع‏رسانى.


11-داورى نهائى درباره فعالیتهاى اصلى مراكز اطلاع‏رسانى جهت رفع اختلافهاى احتمالى میان مراكز در موارد غیرقضایى.


 


ماده6: شورایعالى داراى دبیرخانه‏اى خواهد بود كه محل استقرار آن و نحوه تعیین دبیر توسط شورا مشخص مى‏شود.


 


ماده 7: شورایعالى براى انجام وظایف خود داراى كمیسیونها و كمیته‏هاى مختلفى خواهد بود كه تشكیلات، وظایف و اختیارات آن را آیین‏نامه‏هاى مصوب شورایعالى اطلاع‏رسانى با هماهنگى سازمان امور ادارى و استخدامى كشور تعیین خواهند كرد.


 


ماده 8: وزارت پست، تلگراف و تلفن موظف است در چارچوب برنامه‏ها و سیاستهاى شورایعالى اطلاع‏رسانى خدمات مخابراتى مورد نیاز را در اختیار مراكز مورد تأیید شورایعالى قرار دهد. حدود نظارتهاى فنى براى همخوانى نظامهاى این مراكز با نظامهاى مخابراتى كشور توسط شورایعالى اطلاع‏رسانى تعیین مى‏شود.


 


ماده 9: كلیه مراكز اطلاع‏رسانى موظفند با شورایعالى اطلاع‏رسانى و دبیرخانه آن در تمامى زمینه‏هاى مربوط به وظائف شورا همكارى كنند و اطلاعات لازم را به موقع در اختیار شورا و دبیرخانه آن قرار دهند، مصوبات شورا نیز در چارچوب وظایف آن براى این مراكز و تمامى وزارتخانه‏ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاى دولتى لازم الاجرا است.


 


این آیین‏نامه در 9ماده در جلسات 417و 418 مورخ 77/01/25 و 77/02/08 شورایعالى انقلاب فرهنگى به تصویب رسید.


​​