آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات

 ماده ‌١ـ هدف از تشكیل شورای عالی فناوری اطلاعات كه در این اساسنامه به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود، سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و كاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف می‌باشد.

ماده ‌٢ـ وظایف شورای عالی به شرح زیر است:
‌١ـ تدوین اهداف كلان و راهبردی توسعه‌ی فناوری اطلاعات در كشور
‌٢ـ سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به كارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‏های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
‌٣ـ تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف كشور در نظام جامع یادشده
‌٤ـ تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات
‌٥ـ تدوین برنامه‌های كلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در كشور
‌٦ـ تدوین برنامه‌های همكاری‌های ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات

ماده ‌٣ـ ریاست شورای عالی بر عهده رییس جمهور است و در غیاب ایشان، معاون اول رییس جمهور این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.

ماده ‌٤ـ تركیب اعضای شورای عالی به این شرح است:
‌١ـ رییس جمهور (رییس شورای عالی)
‌٢ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
‌٣ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات
‌٤ـ وزیر بازرگانی
‌٥ـ وزیر صنایع و معادن
‌٦ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
‌٧-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
‌٨- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
‌٩- وزیر آموزش و پرورش
‌١٠ ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
‌١١ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
‌١٢ ـ رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
‌١٣ـ سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش غیردولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حكم رییس جمهور
تبصره ـ وزرای ذیربط برحسب موضوع طرح شده بنا بر دعوت دبیر شورای عالی با حق رأی در جلسه حضور خواهند یافت.

ماده ‌٥ـ تصمیمات شورای عالی با رعایت سیاست‌های كلی نظام و در چارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وی خواهد بود.

ماده ‌٦ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشكیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حكم رییس جمهور منصوب می‌شود.

ماده ‌٧ـ شورای عالی حداقل سالی دو بار تشكیل جلسه می‌دهد و جلسات آن، با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورای عالی با رأی نصف بعلاوه یك اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

ماده ‌٨ـ شورای عالی می‌تواند كارگروه‌های تخصصی تشكیل دهد. شرح وظایف و نحوه تشكیل این كارگروه‌ها به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده ‌٩- دبیرخانه شورای عالی به منظور جلوگیری از دوباره كاری و انجام فعالیت‌های موازی، هماهنگی و تبادل نظر لازم را با دبیرخانه سایر شوراهای مشابه به عمل می‌آورد.


​​