آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات

ICTna.ir - شورای عالی فناوری اطلاعات كه در این اساسنامه به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود, سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات, تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و كاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف را بر عهده دارد.
ماده 1- هدف از تشكیل شورای عالی فناوری اطلاعات كه در این اساسنامه به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود, سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات, تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و كاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف است.
ماده 2- وظایف شورای عالی به شرح زیر است:
1- تدوین اهداف كلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در كشور
2- سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به كارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی
3- تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف كشور در نظام جامع یاد شده
4- تدوین مقررات, آیین نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات
5- تدوین برنامه‌های كلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در كشور
6- تدوین برنامه‌های همكاری‌های ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات
ماده 3- ریاست شورای عالی بر عهده رئیس جمهور است و در غیاب ایشان, معاون اول رئیس جمهور این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.
ماده 4- تركیب اعضای شورای عالی به این شرح است:
1- رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)
2- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
3- وزیر علوم, تحقیقات و فناوری اطلاعات
4- وزیر بازرگانی
5- وزیر صنایع و معادن
6- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
7- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
8- وزیر بهداشت, درمان و آموزش پزشكی
9- وزیر آموزش و پرورش
10- وزیر رفاه و تامین اجتماعی
11- وزیر امور اقتصادی و دارایی
12- رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
13- سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش غیر دولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حكم رئیس جمهور
تبصره- وزرای زیربط برحسب موضوع طرح شده بنا بر دعوت دبیر شورای عالی با حق رای در جلسه حضور خواهند یافت.
ماده 5- تصمیمات شورای عالی با رعایت سیاست‌های كلی نظام و در چارچوب قوانین و مقررات, پس از تایید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسئولیت نظارت برحسن اجرای آن برعهده وی خواهد بود.
ماده 6- دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشكیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حكم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
ماده 7- شورای عالی حداقل سالی دوبار تشكیل جلسه می‌دهد و جلسات آن, با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورای عالی با رای نصف به علاوه یك اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.
ماده 8- شورای عالی می‌تواند كارگروه‌های تخصصی تشكیل دهد. شرح وظایف و نحوه تشكیل این كارگروه‌ها به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده 9- دبیرخانه شورای عالی به منظور جلوگیری از دوباره كاری و انجام فعالیت‌های موازی, هماهنگی و تبادل نظر لازم را با دبیرخانه سایر شوراهای مشابه به عمل می‌آورد.


​​