آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

متن صورت جلسه شماره یک کمیسیون تنظیم مقررات مورخ

ICTna.ir - ارائه گزارش از وضعیت عملکرد نهایی شرکت های دارنده پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها - ندا و اتخاذ تصمیم درخصوص عدم انجام تعهدات برخی شرکت ها با توجه به مصوبه بند ١ از جلسه شماره ١/٢ مورخ ٣/٩/١٣٨٣ کمیسیون ماده ٢ آیین نامه اجرائی تبصره ذیل ماده ١٢٤ قانون برنامه سوم توسعه کشور.
٢) ارائه گزارش مربوط به تعیین حداکثر تعرفه قابل اجرا برای پیشنهاد به هیات محترم وزیران درخصوص حق امتیاز پروانه خدمات مخابراتی ارتباطات تلفن همراه بین المللی ماهواره ای توسط شرکت ارتباطات ماهواره ای ثریا، عطف به نظر مصوبه بند ٢-١ از جلسه شماره ٢/٢ کمسیسون ماده ٢.
٣) بحث و بررسی درزمینه چگونگی صدور "پروانه ارائه خدمات تلفنی بین الملل".


به منظور دسترسی به متن کامل صورت جلسه به نشانی زیر مراجعه نمایید:

http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ItemID=929&ParentID=277&CatEx=


​​