آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اولین قرارداد بین‌المللی ارتباط راه دور

در دهم دسامبر 1932 (آذر ماه 1311) در مادرید اسپانیا، 70 كشور (از جمله ایران) با انعقاد قراردادی بین‌المللی موافقت كردند تا روابط لازم جهت برقراری مخابرات راه دور میان كشورهای عضو در قالب سه نظامنامه (تلگرافی، تلفنی و ارتباطات بی‌سیم) به صورت یكسان تعیین و از آن پس مبنای تعاملات مخابراتی این كشورها با یكدیگر قرار گیرد.
متن این قرارداد بین‌المللی و نظامنامه تلگرافی مرتبط با آن به عنوان قدیمی‌ترین سند مشخص‌كننده قوانین و مقررات مرتبط با ارتباطات بین‌المللی در كشورمان حاوی نكات و موارد جالبی است. تصویر اسناد مذكور به عنوان یكی از اولین تلاش‌های صورت گرفته در جهت تنظیم مقررات در زمینه ارتباطات در ذیل ارائه می‌شود.
ذكر این نكته لازم است كه متن نظامنامه به دلیل حجم آن در چند قسمت مجزا ارائه شده است:


قرارداد بین‌المللی مرابطات بعیده تله كومونیگاسیون مادرید 1932 (1884KB)

نظامنامه تلگرافی منضمه به قرارداد بین‌المللی ارتباطات بعیده تله كومانیگاسیون مادرید 1932
بخش اول، شامل: (1991KB)
 • فصل اول: تاثیر در بهره‌برداری مرابطات بی‌سیم


 • فصل دوم: خطوط بین‌المللی


 • فصل سوم: نوع و امتداد كار دفاتر


 • فصل چهارم: مقررات عمومی راجع به مخابرات


 • فصل پنجم: تحریر و تسلیم تلگرافات


 • فصل ششم: كلمه‌شماری


بخش دوم، شامل: (1733KB)
 • فصل هفتم: تعرفه و نرخ‌بندی


 • فصل هشتم: اخذ نرخ‌ها


 • فصل نهم: علائم مخابره


بخش سوم، شامل: (2316KB)
 • فصل دهم: مخابره تلگرافات


 • فصل یازدهم: خط سیر تلگرافات


 • فصل دوازدهم: قطع روابط تلگرافی


بخش چهارم، شامل: (2345KB)
 • فصل سیزدهم: ابطال تلگرافات


 • فصل چهاردهم: توقیف تلگرافات


 • فصل پانزدهم: تسلیم تلگرافات در مقصد


 • فصل شانزدهم: تلگرافات اختصاصی


بخش پنجم، شامل: (2220KB)
 • فصل هفدهم: عكس تلگرافی


 • فصل هجدهم: تلگرافات سمافوریك


 • فصل نوزدهم: تلگرافات بی‌سیم


 • فصل بیستم: تلگرافات ماندا


 • فصل بیست و یكم: تلگرافات مطبوعات


 • فصل بیست و دوم: تلگرافات جوی


 • فصل بیست و سوم: تلگرافات به مقاصد عدیده وسیله بی‌سیم


 • فصل بیست و چهارم: تلگرافات با نرخ تخفیفی


بخش ششم، شامل: (2361KB)
 • فصل بیست و پنجم: تلگرافات دولتی


 • فصل بیست و ششم: تلگرافات اداری و سرویس‌های اداری


 • فصل بیست و هفتم: استرداد نرخ‌ها


بخش هفتم، شامل: (2167KB)
 • فصل بیست و هشتم: محاسبات


 • فصل بیست و نهم: ارشیو


 • فصل سی‌ام: دفتر اتحادیه كمیته مشاوره بین‌المللی تلگراف و روابط فی ما بین ادارات


 • فصل سی و یكم: الحاق روابط با ممالك خارج از اتحاد


 • فصل سی و دوم: مقررات نهائی


​​