آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فهرست "تلفن های کوردلس مجاز" تایید شده توسط اداره استاندارد و مقررات

ICTna.ir - به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسط اداره استاندارد و مقررات این سازمان فهرست تعدادی از "تلفن های کوردلس مجاز" مورد تایید به شرح جدول پیوست اعلام شد.


- محدوده مجاز فركانس تلفن بی‌سیم:


سیاست ‌گذاری تخصیص، واگذاری و نظارت بر بهره‌ برداری از طیف طبق قانون بر عهده وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - گذاشته شده است. اصول سیاست ‌گذاری طیف فركانس كه از منابع ملی كشور محسوب می‌شود مبتنی بر نیل اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حفظ امنیت ملی به منظور ایجاد زمینه ارائه خدمات عمومی به آحاد ملت است.
به همین منظور بر اساس سیاست ‌گذاری فعلی، محدوده‌های زیر به تلفن بی‌سیم اختصاص داده شده است و دستگاه ‌های تلفن بی‌ سیم كه خارج از این محدوده‌ ها كار می‌ كند، به منظور بهره‌ برداری در كشورهای دیگر ساخته می‌شوند و استفاده از آن‌ ها در قلمرو كشور ممنوع می‌باشد.


گستره محدوده های مجاز تلفن بی سیم:


باند 47 تا 46 مگاهرتز
باند 50 تا 49 مگاهرتز
باند 888تا 886 مگاهرتز
باند 933 تا 931 مگاهرتز
باند ٢٤٠٠ تا ٢٤٨٠ مگا هرتز (این باند به تازگی اعلام شده است)


- پوشش مجاز تلفن بی‌سیم:


برای ایجاد زمینه مناسب برای تمامی هم وطنان پوشش مجاز تلفن بی ‌سیم و همچنین سایر دستگاه ‌های با پوشش كم كه از امواج الكترومغناطیس استفاده می‌ كنند كمتر از 300 متر است.


- شناسه ایمنی تلفن بی‌سیم:


مجهز بودن به شناسه ایمنی از مشخصات مهم تلفن بی‌سیم مجاز است. این شناسه بین دستگاه ثابت و گوشی بی ‌سیم مشترك است هر دستگاه تلفن بی‌سیم از شناسه واحد استفاده می‌كند. بنابراین گوشی تلفن بی‌سیم مجهز به شناسه ایمنی رقومی فقط با دستگاه ثابت خود ارتباط برقرار می‌كند كه مانع هم شنوائی و یا سرقت بوق توسط سایر استفاده‌ كنندگان تلفن بی‌سیم می‌گردد. تلفن ‌هایی كه فاقد این مشخصه باشند غیرمجاز محسوب می‌شوند.


- سایر مشخصات مهم تلفن بی‌سیم:


تلفن بی‌سیم مجاز فاقد هر گونه آنتن هوایی است و آنتن دستگاه ثابت بر روی آن نصب شده است.


​​