آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

متن صورت جلسه شماره ٣ مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات مورخ ١٨/05/84

 - منبع : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی


دستور جلسه- نامه شماره 5056/10 مورخ 16/5/1384

1) ارائه گزارش از وضعیت اپراتور تلفن همراه با توجه به مصوبه بند الف از جلسه شماره 4/2 مورخ 11/12/1383 کمیسیون ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره ذیل ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه کشور.
2) بحث و بررسی در زمینه چگونگی صدور "پروانه ارائه خدمات تلفنی بین الملل".


به منظور دسترسی به متن صورت جلسه به نشانی زیر مراجعه نمایید:

http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ItemID=936&ParentID=277&CatEx=


​​