آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اساس نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به استناد ماده 8 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات اساس نامه سازمان در دولت مورد تایید نهایی قرار گرفت و20 آذر ماه 1384 برای بستر سازی و شکل گیری به این سازمان ابلاغ شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور اجرای مصوبات تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی، انجام وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات وابسته به وزارت خانه یاد شده تشکیل شده است.
بر اساس این گزارش اهم وظایف و اختیارات سازمان شامل، صدور پروانه و بهره برداری برای ارایه هر گونه خدمات مخابراتی و پستی، اعمال استانداردها و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات رادیویی، تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، جدول تعرفه و نرخ های تمامی خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فنآوری اطلاعات؛ وصول مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس و نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ها می باشد.متقاضیان می توانند به منظور دسترسی به متن اساس نامه به نشانی زیر مراجعه نمایند:
http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=123&ItemID=985
http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=123&ItemID=984


 


اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی


ماده 1- به منظور اجرای مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، كه در این اساسنامه كمیسیون نامیده می‌شود، تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و انجام وظایف و اختیارات حاكمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی كه در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود، به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارتخانه یاد شده تشكیل می‌شود.


ماده 2- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.


ماده 3- اعتبارات مورد نیاز سازمان همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سالانه كشور پیش‌بینی و تامین می‌شود.


ماده 4- مركز اصلی سازمان تهران است و سازمان می‌تواند با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد واحد‌های سازمانی در مناطق مختلف كشور اقدام نماید.


ماده 5- تشكیلات سازمان به پیشنهاد وزیر و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تدوین و اجراء می‌شود.


ماده 6- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:
1- صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای ارائه هر‌گونه خدمات مخابراتی و پستی شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آن در چارچوب مصوبات كمیسیون.
2- اعمال استاندارد‌ها، ضوابط و نظام‌های كنترل كیفی و تایید نمونه تجهیزات (Approval Type ) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبكه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات كشور.
3- تدوین و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت‌ها و بهره‌برداری‌های غیرمجاز پستی و مخابراتی، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی.
4- تدوین وتنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های كلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین كف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد كیفی آنها برای تصویب توسط كمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات.
5- وصول مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فركانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی كه طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می‌رسد و واریز آن به حساب‌های خزانه.
6- نظارت بر عملكرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیاز‌ها و پروانه‌های بهره‌برداری.
7- تدوین و پیشنهاد دستور‌العمل‌ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبكه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به كمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها.
8- تدوین و پیشنهاد دستور‌العمل‌ها به كمیسیون و اعمال مصوبات در موارد زیر:
الف- چارچوب توافق‌نامه‌های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف‌سازی كیفیت خدمات در مقابل هزینه آن، در شبكه‌های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.
ب- نامگذاری دامنه‌ها (Domain Names )، تعیین شماره‌ها و كد‌ها در شبكه‌های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.
پ- حمایت از حقوق استفاده‌كنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها.
ت- تدوین و پیشنهاد دستور‌العمل‌های لازم به منظور تنظیم روابط ارائه‌كنندگان خدمات پستی و مخابراتی.
ث- پیشنهاد اصلاح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی.
9- كلیه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر‌حرفه‌ای- مصوب1345- و اصلاحات بعدی آن و كلیه تعهدات بین‌المللی مرتبط كه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ملزم به رعایت آنها می‌باشد.
10-انجام امور تحقیقاتی و ارائه آموزش‌های تخصصی مرتبط و اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توانمندی‌های بخش‌های دولتی و غیر دولتی.
11- تهیه و انتشار گزارشات دوره‌ای از وضعیت و كیفیت ارائه خدمات پستی و مخابراتی در كشور و مقایسه تطبیقی آن در منطقه و جهان.
12- حمایت از صاحبان صنایع،انجمن‌ها و اتحادیه‌‌های ارائه‌كنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت و راهبری آن در جهت كاهش امور اجرایی سازمان.
13- انجام امور مرتبط كه از طرف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارجاع می‌گردد.


ماده 7- رئیس سازمان كه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر كمیسیون می‌باشد توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شود و بالا‌ترین مقام اجرایی سازمان خواهد بود.


ماده 8- وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:
1- انجام تمهیدات لازم برای اجرای مصوبات و تصمیمات كمیسیون.
2- انجام كلیه امور اداری، مالی، استخدامی و اجرایی سازمان در حدود این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
3- تدوین و پیشنهاد مقررات و آیین‌نامه‌ها به كمیسیون و تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات.
4- برنامه‌ریزی، هدایت و كنترل سازمان و تهیه و تنظیم بودجه برای پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و اجرای آن.
5- نظارت بر حسن اجرای امور مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
6- صدور كلیه احكام استخدامی كاركنان و ابلاغ‌های مربوط.
7- نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیر قضایی با حق تعیین وكیل و توكیل به غیر، ارجاع به داوری و ارائه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یكصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
8- انجام كلیه اموری كه برای ایفای وظایف و اختیارات لازم باشد در چارچوب قوانین و مقررات.
تبصره- رئیس سازمان می‌تواند بخشی از مسئولیت‌های خود را به هر یك از معاونان، مدیران یا كاركنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.


ماده 9- كلیه امكانات موجود در اداره كل ارتباطات رادیویی و معاونت امور مخابراتی به سازمان منتقل و جز اموال سازمان محسوب می‌شود.


این اساسنامه به موجب نامه شماره 13247/30/84 مورخ 24/6/1384 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

 


​​