آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

گزارش عملكردصدور اجازه فعالیت ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت

ICTna.ir - پس از ابلاغ مصوبه مورخ 5/6/81 كمیسیون ماده 2 آیین  نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص ضوابط واگذاری فعالیت های مخابراتی تلفن ثابت به بخش خصوصی اقدامات ذیل تاكنون صورت گرفته است:


به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)  اعلان فراخوان عمومی در بهمن سال 80 به منظور شناخت شركتهای متقاضی سرمایه گذاری در توسعه شبكه تلفن ثابت كه در این فراخوان 40 شركت داوطلب سرمایه گذاری اعلام آمادگی نمودند.پس از فراخوان توان شركتهای متقاضی توسط كمیته كارشناسی بررسی و تمامی شركتهای متقاضی حایز شرایط تشخیص داده شدند. برگزاری مزایده در سطح ملی كه 30 شركت از 40 شركت اقدام به دریافت اسناد مزایده نمودندودر مهلت تعیین شده یازده شركت از سی شركت دریافت كننده اسناد مزایده ، داوطلب ایجاد شبكه تلفن ثابت در سطح ملی شدند. پس از دریافت پیشنهادات ، اسناد مزایده متقاضیان ایجاد تلفن ثابت در سطح ملی بررسی گردید كه 6 شركت شامل شركتهای ارتباطات جامع نوین ، ضحی كیش ، ایرافون ، منتظران عدل گستر ، پویا ارتباط و ارتباطات كوه نور بیشترین امتیاز را كسب نمودند.جمعا 1978000 شماره از 6 شركت برنده پذیرفته شده است كه در اول دیماه سال 81 وفق مصوبات و ضوابط به 6 شركت در سطح ملی موافقت اصولی اعطا گردید. دریافت ضمانت نامه و اسناد مدارك خواسته شده و اعطاء به شركتهای برنده مزایده كه مدارك آنها كامل بوده است.در خصوص تهیه و صدور مجوز تاسیس شبكه های تلفن ثابت كمیته تخصصی متشكل از كارشناسان سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی، دفتر برنامه ریزی شركت مخابرات ایران ، معاونت توسعه مهندسی شركت مخابرات ایران، مركز تحقیقات مخابرات ایران و امور دیتا شركت مخابرات ایران تشكیل و طی جلسات متعددی كارشناسی روشهای اجرایی با مبادله قرار داد بدون انعقاد قرارداد و اعطای پروانه تعیین گردید.  روش مبادله قرارداد به لحاظ نادیده گرفتن اصل حاكمیت وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات به عنوان بخشی از دولت رد و روش صدور پروانه شامل كلیه مقررات اعم از ارتباط متقابل تعرفه ها و سایر موارد كه می بایست توسط اپراتور بخش خصوصی و شركتهای مخابرات رعایت گردد تدوین گردید. در اواخر مهر 82 پروانه ارائه  خدمات عمومی تلفن ثابت برای شش شركت بدون پیوستهای مقررات اتصال متقابل، مقررات شماره گذاری و مشخصات و قابلیتهای فنی به علت محدودیت زمان قرار شد متعاقبا اعلام شود صادر گردید.


برای دریافت متن پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت اینجا را کلیک کنید
(این فایل در قالب نرم افزار ماکروسافت ورد قرار دارد)


​​