آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

مصوبه استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها

ICTna.ir - مصوبه شماره 38221 ت 33019 ه مورخ 13/12/84 هیات محترم وزیران پیرامون نحوه عملكرد و اجرای تبصره 2 ماده (2) و ماده (3) قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه‌ها:


به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پیشنهاد شماره 46/29/101 مورخ 27/2/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و به استناد اصل یكصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:


1-  در راستای اجرای وظایف قانونی, بازرس یا بازرسان شركتها مكلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجرای كلیه قوانین و مقررات به طور خاص,جداگانه گزارش عملكرد نحوه اجرای تبصره (2) ماده (2) و ماده (3) قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ةا و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375- را در طرحهای منابع داخلی شركت و طرحهای تملك داراییهای سرمایه‌ای (طرحهای عمرانی) و طرحهایی كه از اعتبارات و تسهیلات ارزی تامین می شود,به مجامع عمومی ارایه كنند.


2-  دستگاههای اجرایی مصرح در ماده (1) قانون یاد شده مكلفند گزارش عملكرد تبصره (2) و ماده (2) قانون مورد اشاره در طرحهای در دست اجرا را كه حسب مورد به اصلاع وزیر ذی‌ ربط  در وزارتخانه, مجمع عمومی و با بالاترین مقام مسؤول دستگاه اجرایی رسیده باشد,حداكثر تا پایان مهرماه هر سال به دبیرخانه كار گروه نظارت بر قانون مذكور ارسال كنند. دبیرخانه مذكور موظف است هر سه ماه یك‌بار,جمع‌بندی گزارشها را به شورای اقتصاد و هیئت وزیران ارایه كند.


​​