آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

متن نهایی "آیین ‌نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات - نسخه یك"

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متن نهایی "آیین ‌نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر ارتباطات و فنآوری اطلاعات - نسخه یك" به تصویب رسید.


این آیین نامه به منظور ایجاد ، بهره برداری ، هدایت و راهبری و نظارت بر دفاتر ارتباطات و فنآوری اطلاعات و تنظیم روابط بین تامین كنندگان، عرضه كنندگان و دریافت كنندگان خدمات و به استناد بندهای "ز" و "و" و "م " ماده 3 و تبصره 2 ماده 7 قانون وظایف و اختیارات (وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات ) در جهت مشاركت بخش های غیر دولتی و تسهیل و تسریع دسترسی آحاد شهروندان به خدمات مورد نیاز به اجرا گذاشته می شود.


به منظور دسترسی به متن آیین نامه به نشانی زیر مراجعه نمایند:
http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=193&ItemID=1067
http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=193&ItemID=1066

 


​​