آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

بررسی درخواست MCI برای عرضه سیم کارت اعتباری در کمسیون تنظیم مقررات

ICTna.ir -  سیزدهمین جلسه كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطالت رادیویی با حضور اعضا در تاریخ 13/4/1385 در خصوص تصمیم گیری پیرامون موارد زیر تشكیل جلسه داد:

1) بررسی و تصویب ویرایش جدید "نظام نامه دفاتر خدمات ارتباطی" که به تایید کمیته تخصصی رسیده است.
2) ارایه گزارش اقدامات سازمان در زمینه بررسی و تصویب تعرفه های مورد نیاز بخش مخابرات تا کنون.
3) بررسی تعریف پیشنهادی سازمان در مورد "تعرفه پایه ای (عمومی)" و تبادل نظر پیرامون "مبانی مبحث تعرفه ها و وظایف کمیسیون و سازمان در این راستا".
4) بررسی گزارش سازمان در زمینه درخواست شرکت ارتباطات سیار برای ارایه خدمات تلفن همراه اعتباری (Prepaid) و تعرفه های مربوطه.
5) ارایه گزارش اقدامات انجام شده سازمان برای اجرای مصوبات کمیسیون در زمینه "مطالعه جمیع عوامل موثر در عدم موفقیت نسبی مدل اجرا شده برای آزاد سازی خدمات تلفن ثابت (PSTN) در کنار ارایه تحلیلی از شرایط بازار و بیان لزوم یا عدم لزوم تجدید فرآیند انتخاب و اعطا پروانه جدید در این زمینه به كمیسیون تا انتهای سال 1384"، به منظور اتخاذ تصمیم چگونگی اقدام تا وصول جمع بندی از مطالعات.

به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) در این جلسه تقاضای شرکت ارتباطات سیار برای عرضه سیم کارت اعتباری (پیش پرداخته) بررسی شد و کمسیون مقرر نمود تا مبانی و استنادات قانونی مجمع مخابرات، گزارش عملکرد تالیا بعنوان پیمانکار قراردادی مخابرات برای عرضه سیم کارت اعتباری و تطابق با تعهدات، برنامه شرکت مخابرات در افق برنامه چهارم توسعه، طرح تجاری خدمات جهت بررسی مجدد کمسیون ارائه شود.

به منظور دسترسی به متن کامل مصوبات، می توانید به نشانی زیر مراجعه نمایید:
http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1075
http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1074


​​