آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

آیین‌نامه شورای اجرای اصل 44 در بخش ارتباطات

آیین نامه شورای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات مشتمل بر 8 ماده ، 3 تبصره و4 پیوست به منظور اجرای كامل و دقیق سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی از سوی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات تدوین و ابلاغ شد.


به گزارش فارس، شورای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتبــاطات و فنآوری اطلاعـــات ، براســاس اهداف مندرج در مــاده 2آیین نامه ، موظف است نسبت به سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور اجرای همه جانبه و جامع سیاستهای كلی در بخش و نیز نظارت و كنترل دقیق بر حسن اجرای همه جانبه و جامع سیاستهای كلی در بخش ارتبــاطات و فنآوری اطلاعـــات اقدام كند.
در این آیین نامه در فرآیند اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ، ضمن پیش بینی دوكمیسیون تخصصی در زیر بخش مخابرات و پست هدف از ایجاد آنها بررسی تخصصی و كارشناسی اجرای سیاستهای كلی از منظرهای مختلف از جمله حقوقی و فنی ( به عنوان مثال شناسایی و استثناء نمودن شبكه های مادر مخابراتی برای مخابرات و شناسایی و استثناء نمودن شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی برای پست)، امنیتی و همچنین ارائه برنامه های عملیاتی و راهكارهای عملی تحقق سیاستهای كلی بیان شده است.
در این فرآیند تشكیل یك كمیسیون اصلی نیز در نظر گرفته شده است كه پس از بررسی و تلفیق مصوبات كمیسیونهای تخصصی از منظر حاكمیتی ، بخشی و رعایت سیاستهای كلی ، موضوع را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارجاع می‌كند.
یك كارشناس مخابرات در گفت وگو با خبرگزاری فارس افزود: تدوین آیین نامه اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، ترسیم كننده ایجاد یك فرآیند كاملاً هوشمندانه، علمی و منطقی و حاكی از آن است كه وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات بدنبال اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در فضایی به دور از هرگونه افراط ، تفریط و غوغاسالاری است.
وی ضمن تاكید بر رعایت نظر مقام معظم رهبری در شناسایی شبكه های مادر مخابراتی افزود: مدیران مخابراتی باید براساس ادله كارشناسی، موضوع مهم اجرای سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی دنبال نموده و از هرگونه اقدام آمرانه و شتاب زده خودداری كنند. شناسایی شبكه مادر مخابراتی در هریك از شبكه های مخابراتی اعم از ثابت ، سیار و دیتا از اهمیت خاصی برخورداراست.
این كارشناس مخابرات گفت: با بررسیهای كارشناسی و اجماع بعمل آمده در خصوص هریك از شبكه های مخابراتی ثابت ، سیار، دیتا و زیرساخت ، شبكه های مادر مخابراتی به شرح ذیل می باشند:
** در زمینه ارایه خدمات ثابت و در بین 30 شبكه مخابرات استانی، با توجه به مناطق هشت گانه مخابرات كشور، شبكه های مخابراتی استانهای تهران ، اصفهان ، فارس، همدان، اهواز ، خراسان رضوی، خوزستان ،آذربایجان شرقی به عنوان شبكه های مادر مخابراتی از منظر شبكه های مخابراتی ثابت هستند.
** در زمینه ارایه خدمات همراه ، بدلیل وجود فقط یك شبكه دولتی در بخش شبكه تلفن همراه، شبكه مخابراتی شركت ارتباطات سیار به عنوان شبكه مادر مخابراتی از منظر شبكه های مخابراتی همراه می باشد.
** در زمینه ارایه خدمات دیتا ، بدلیل وجود فقط یك شبكه دولتی در بخش شبكه دیتا، شبكه مخابراتی شركت فنآوری اطاعات به عنوان شبكه مادر مخابراتی از منظر شبكه های مخابراتی دیتا می باشد.
** در زمینه ارایه خدمات زیرساخت ، شبكه زیرساخت مخابراتی كشور با عنوان شركت ارتباطات زیرساخت ، شبكه مادر مخابراتی از منظر زیرساخت می باشد.
لازم به یادآوری است كه پس از ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ، مصاحبه های بسیار زیادی از سوی مسئولان بخش مخابرات كشور به عمل آمد كه در برخی از آنها فراتر از سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ، مطالبی عنوان گردید كه ضروری است با تدوین و ابلاغ آیین نامه مذكور جنبه اعتدال و رعایت نظرات مقام معظم رهبری مد نظر قرار گیرد.


​​