آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

طرح تكه باند های فركانسی انتخاب شده برای حلقه های محلی بی سیم


به گزارش  آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان با در نظر گیری:
الف) وجود محدودیت های فیزیكی و اقتصادی در توسعه خطوط ارتباط سیمی مشتركین تلفن ثابت عمومی با مراكز تلفن محلی شبكه های تلفن ثابت عمومی، به ویژه در مناطق تجاری و مسكونی پرجمعیت؛
ب) لزوم افزایش سرعت توسعه شبكه های تلفن ثابت عمومی در كل كشور؛
ج) امكان استفاده از واسط رادیویی - به جای واسط سیمی - برای تامین ارتباط مراكز تلفن محلی شبكه های تلفن ثابت عمومی به مشتركین تلفن ثابت؛
د) وجود فنآوری های متعدد تامین كننده واسط رادیویی مذكور در بند ج بالا تحت عنوان "حلقه محلی بی سیم" كه مبتنی بر یكی از فنآوری های تلفن همراه بوده یا مستقل می باشند؛
هـ) نیاز دارندگان پروانه شبكه های تلفن ثابت عمومی به استفاده از حلقه محلی بی سیم در بخش هایی از شبكه خود؛
و) امكان به كار گیری بیش از یك حلقه محلی بی سیم در ناحیه جغرافیایی مشترك؛


طرح " تكه باند های فركانسی انتخاب شده برای حلقه های محلی بی سیم" را به تصویب رساند.


به منظور آگاهی از متن کامل مصوبه، اینجا را کلیک کنید.


​​