آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

تصویب آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات

آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات به تصویب هیات وزیران رسید.


بنا بر مصوبه هیات وزیران شفاف‌سازی و اطلاع رسانی بهنگام مناقصات رقابت آزاد و رعایت اصل برابری حقوق مناقصه‌گران، ایفای بهنگام و كامل تعهدات طرفهای مناقصه و تسریع در مراحل برگزاری مناقصه براساس ضوابط، از جمله این موارد خواهد بود.


به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، براساس آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی تمام دستگاههای مناقصه‌گزار باید مقررات نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات را در تمام معاملات بزرگ اعم از مناقصه و ترك مناقصه رعایت كنند.


در بخش دیگری از این آیین‌نامه دستگاههای مناقصه‌گزار موظف شده‌اند خلاصه اسناد مناقصات مربوط به تدارك و خرید مصالح و تجهیزات را در بانك اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسالنی مناقصات ثبت كنند.


این خلاصه اسناد مناقصه شامل عنوان موضوع پروژه، فهرست اقلام، تعداد ونوع آنها، محل و زمان تحویل، مبلغ یا درصد پیش پرداخت، نوع و مبلغ یا درصد تضمین انجام تعهدات، شرایط بازرسی و مهمترین شرایط عمومی قرارداد است.


همچنین در تمام جلسات مناقصه نام و عنوان مناقصه‌گزار، تاریخ و محل تشكیل جلسه، موضوع مناقصه، فهرست مناقصه‌گران، اسامی و سمت اعضای كمیسیون مناقصه ، اسامی حاضران در جلسه و مفاد تصمیم‌ها و توضیحات و پاسخ به پرسشهای مناقصه‌گران ثبت و مستند می‌شوند.


دستگاههای مناقصه‌گزار در ماده هفت این آیین نامه موظف شده‌اند "آگهی ارزیابی شركت در مناقصه یا دعوتنامه كه نوع فراخوان (آگهی ارزیابی كیفی، آگهی مناقصه یا دعوتنامه) نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار موضوع مناقصه ، زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد، مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه ، حسب مورد، هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن است را مستندسازی كنند.


علاوه بر این پیشنهادهای ارایه شده در تمام مناقصات اعم از یك مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای و مناقصات عمومی یا محدود، ارزیابی شكلی و فرآیند ارزیابی كیفی مناقصه‌گران نیز برحسب آگهی دعوت به ارزیابی استعلام و اسناد و نتایج ارزیابی كیفی مناقصه گران مستندسازی خواهد شد.


آیین نامه تصریح دارد: در صورتی كه به تشخیص كمیسیون مناقصات حداقل قیمت پیشنهادی غیرمتعارف یا در صورت وجود برآورد اولیه، بیش از ‪ ۱۰‬درصد از برآورد اولیه كمتر یا بیشتر باشد لازم است كه كمیسیون، مهلت بررسی و محل و زمان اعلام نظر كمیته فنی - بازرگانی را برای تعیین صحت مبانی قیمت ، توجیه‌پذیری آن یا قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادی در صورتجلسه گشایش پاكت های مناقصه ثبت كند.


چنانچه امتیازهای ارزیابی كیفی مناقصه‌گران به عنوان یكی از معیارهای ارزیابی فنی - بازرگانی باشد باید روش محاسبه در اسناد مناقصه تشریح و مستند شود.


در بخش دیگری از این آیین‌نامه ضریب تاثیر در مناقصات پیمانكاری ساخت یا طرح ساخت در مناقصات خرید مصالح و تجهیزات بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۴۰‬تعیین شده است.


براساس این مصوبه، مستندسازی پس از تعیین برنده مناقصه شامل اعلام قبولی پیشنهاد، اسناد تضمین انجام تعهدات، اسناد تضمین پیش پرداخت و اسناد قراردادی است.


سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور نیز موظف شده حداكثر ظرف مدت شش ماه نرم افزار مورد نیاز برای ایجاد پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را برای ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات معامله تهیه و راه‌اندازی كند.


راهبری و مدیریت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و آموزش دستگاههای مركزی برعهده سازمان و آموزش كاركنان دستگاههای مناقصه گزار نیز توسط دستگاه مركزی مربوطه انجام خواهد شد.


براساس این گزارش، آگهی‌ها، همزمان با انتشار در روزنامه كثیرالانتشار باید از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به اطلاع عموم برسد و هرگونه تغییر در مفاد فراخوان مناقصات از جمله تمدید مهلت دریافت و تحویل اسناد تنها از طریق انتشار فراخوان جدید مجاز است .


اطلاع رسانی مناقصات دو مرحله‌ای شامل اطلاع رسانی پیش از فراخوان، اطلاع رسانی فراخوان، اطلاع رسانی ارزیابی شكلی پیشنهادی، اطلاع رسانی ارزیابی كیفی مناقصه‌گران در مناقصه دو مرحله‌ای محدود، اطلاع رسانی ارزیابی فنی و بازرگانی، اطلاع رسانی ارزیابی مالی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه خواهد بود.


دوره اطلاع رسانی شامل مستندهای مناقصات و اطلاعات مربوط به قراردادها و اصلاحات و الحاقات آنها تا یك ماه پس از پایان مدت قراردادها است.


همچنین دستگاههای مناقصه گزار می‌توانند اطلاعات مربوط به مناقصات خود را علاوه بر پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات از راههای دیگر نیز به اطلاع عموم مردم برسانند.


اجرای مستندسازی مكتوب و الكترونیكی، اجرای فرآیند اطلاع رسانی، وارد كردن اطلاعات معاملات، مدیریت ریسك اطلاعات از مسئولیت‌های مناقصه گزار در نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات است.


در صورت ارجاع نقش كمیته فنی - بازرگانی به مدیر طرح، حداقل سه عضو خبره فنی صلاحیت دار از سوی مدیر طرح بر مناقصه‌گزار معرفی و اعضای یاد شده موظف هستند تمام مستندهای مربوط را با عنوان حقیقی و حقوقی خود امضا كنند.


​​