آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص بازنگری و اصلاح آیین نامه شورای عالی اطلاع رسانی

مصوب پانصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 21/04/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی


شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 565 مورخ 21/4/84 آیین نامه شورای عالی اطلاع رسانی را به شرح ذیل اصلاح، تصویب و جایگزین آیین نامه مصوب جلسات 417، 418 مورخ 25/1/77 و 8/2/77 نمود:
ماده 1: به منظور سیاستگذاری در امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی اطلاع رسانی و هدایت مراكز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آنها و تدوین برنامه ‌های میان مدت و بلند مدت در زمینة تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و كاربردی اطلاع رسانی در قالب نظام اطلاع رسانی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اطلاع رسانی تشكیل می‌شود.
ماده 2: سیاستگذاری در امر اطلاع رسانی در چارچوب سیاست‌های كلی نظام در حوزه اطلاع رسانی و با توجه كامل به مصالح دینی، علمی، فرهنگی و اخلاقی نظام انجام خواهد یافت.
ماده 3: رئیس جمهور ریاست شورای عالی اطلاع رسانی را به عهده دارد و در غیاب ایشان، معاون اول وی ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت. جلسات حداقل هر 6 ماه یك بار تشكیل می‌شود.
ماده 4: تركیب اعضای شورای عالی اطلاع رسانی:
1ـ رئیس جمهور (رئیس شورا)
2ـ معاون اول رئیس جمهور
3ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
4ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
5ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
6ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
7ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
8ـ وزیر آموزش و پرورش
9ـ رئیس سازمان صدا و سیما
10ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
11ـ رئیس كتابخانه ملی
12ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
13ـ یك نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم
14ـ سه نفر از متخصصان اطلاع رسانی به انتخاب و حكم رئیس جمهور كه یكی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود.
15ـ وزیر اطلاعات
16ـ دو نفر از نمایندگان مجلس با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی
17ـ رئیس مركز آمار ایران
ماده 5: وظایف شورای عالی اطلاع رسانی:
1. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی ، هدایت و حمایت در زمینة تولید، پالایش و مبادلة اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع رسانی سراسر كشور در چارچوب سیاست‌های كلی نظام در ارتباط با موضوعات ماده1.
2. تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع رسانی كشور
3. ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و بكارگیری اطلاعات در بخشهای مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب.
4. هماهنگ كردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی براساس نظام جامع اطلاع رسانی كشور در قلمرو موضوعات ماده 1
5. تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع رسانی كشور .
6. تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبكه‌های بین المللی اطلاع رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی ربط
7. ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاستهای بهره‌گیری از فن آوریهای نوین اطلاعاتی در قلمرو موضوعات ماده 1
8. بررسی وضعیت موجود و آینده نگری با استفاده از روشهای علمی و پژوهشی در قلمرو موضوعات ماده 1
9. ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع رسانی
10. ارزیابی فعالیتهای بخشهای اصلی اطلاع رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیتها با نظام جامع اطلاع رسانی
11. داوری نهائی درباره فعالیتهای اصلی مراكز اطلاع رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میان مراكز در موارد غیر قضائی در قلمرو موضوعات ماده 1
ماده 6: شورای عالی اطلاع رسانی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود كه محل استقرار و نحوة تعیین دبیر آن توسط شورا مشخص می‌شود.
ماده 7: شورای عالی برای انجام وظایف خود دارای كمیسیونها و كمیته‌های مختلفی خواهد بود كه تشكیلات، وظایف و اختیارات آن براساس آیین نامه‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تعیین خواهد شد.
ماده 8: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در چارچوب برنامه ها و سیاستهای شورای عالی اطلاع رسانی خدمات مخابراتی مورد نیاز را در اختیار مراكز مورد تائید شورای عالی قرار دهد.
حدود نظارتهای فنی برای همخوانی نظامهای این مراكز با نظامهای مخابراتی كشور توسط شورای عالی فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.
ماده 9: كلیه مراكز اطلاع رسانی موظفند با شورای عالی اطلاع رسانی و دبیرخانه آن در تمامی زمینه‌های مربوط به وظائف شورا همكاری كنند و اطلاعات لازم را به موقع در اختیار شورا و دبیرخانة آن قرار دهند، مصوبات شورا نیز در چارچوب وظایف آن برای این مراكز و تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهای دولتی لازم الاجراست.
این آیین نامه در 9 ماده در جلسه 565 مورخ 21/4/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح، تصویب و جایگزین آیین نامه مصوب جلسات 417 و 418 مورخ25/1/77 و 8/2/77 گردید.


​​