آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

تصویب آیین نامه واگذاری شماره رند تلفن ثابت و بررسی اجزای بهای سیم کارت های دولتی در جلسه بیست ام کمسیون تنظیم مقررات

به گزارش ایستنا از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جلسه 20 كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور اعضا در تاریخ 24/10/1385 در خصوص تصمیم گیری پیرامون 2 بند زیر تشكیل جلسه داد:

1- كمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص مفاد بند 4 صورت جلسه شماره 261 مورخ 16/8/1385 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران درباره "آیین نامه واگذاری تلفن ثابت رُند و مرتب از طریق مزایده"، آیین نامه مذکور را به شرح پیوست این مصوبه، مورد تصویب قرار داد.
2- کمیسیون به استناد "بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات" مصوب 19/9/1382 مجلس محترم شورای اسلامی و "بند ب ماده 2 آیین نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات" مصوب 19/12/1383 هیات محترم وزیران و با توجه به موافقت وزیران عضو شورای اقتصاد در جلسه مورخ 17/10/1385 هیات محترم وزیران موضوع تصویب قیمت واگذاری هر خط تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اجزای قیمت تلفن همراه ثبت نام دور جدید شرکت ارتباطات سیار، مقرر نمود:
الف – به منظور بررسی دقیق تر اجزای قیمت پیشنهادی شرکت مخابرات ایران و همچنین بررسی امکان تغییر اجزای قیمت واگذاری هر خط تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار، کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل و نتیجه آن را سازمان با تنظیم صورت جلسه ای جهت بررسی به کمیسیون ارایه نمایند.
ب- نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی برگزاری جلسات کارشناسی در خصوص بررسی ضوابط و مقررات جاری کشور در ارتباط با اختیارات کمیسیون در تعیین تعرفه خدمات در بخش خدمات مخابراتی و پستی ظرف مدت یک ماه اقدام ونتیجه را سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات اعلام نمایند.

در این جلسه اعضا پس از بررسی و تبادل نظر پیرامون 2 بند دستور جلسه آن ها را مورد تصویب قرار داد.

علاقه مندان به منظور دسترسی به متن کامل این مصوبات می توانند به نشانی زیر مراجعه نمایید:
https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1145
https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1144


​​