آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

مقررات و ضوابط شبكه های اطلاع رسانی رایانه ای

مصوب چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 15/08/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی

پیرو تصویب و ابلاغ سیاستهاى كلى شبكه‏هاى اطلاع رسانى رایانه‏اى از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى (نامه‏هاى شماره 1033/1 مورخ 80/03/09 و شماره 1072/1 مورخ 80/03/13 دفتر مقام معظم رهبرى)، شورایعالى انقلاب فرهنگى مقررات و ضوابط شبكه‏هاى اطلاع رسانى رایانه‏اى را به این شرح تصویب كرد:

مقدمه:

به منظور انتظام امور و فعالیتهاى اطلاع رسانى و توسعه خدمات دسترسى به اینترنت در كشور، مقررات و ضوابط شبكه‏هاى اطلاع رسانى رایانه‏اى با مدنظر قرار دادن نكات اساسى ذیل تنظیم شده است:

1- حق دسترسى آزاد مردم به اطلاعات و دانش

2- مسؤولیت مدنى و حقوقى افراد در قبال فعالیتهاى خود

3- رعایت حقوق اجتماعى و صیانت فرهنگى و فنى كشور در این قلمرو

4- ایجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانى و اینترنت به عموم مردم

الف. آیین‏نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنى نقطه تماس بین‏المللى

1- ایجاد نقطه تماس بین‏المللى. (ACCES SERVICE PROVIDER - A.S.P )در انحصار دولت مى‏باشد و ارائه مجوز به دستگاههاى ذى‏ربط توسط شورایعالى اطلاع رسانى صورت مى‏گیرد.

2- دستگاههاى اجرایى دولتى براى سرمایه‏گذارى جهت ایجاد نقطه تماس بین المللى، به طور مستقل از شبكه مخابرات كشور، لازم است گزارش توجیهى فرهنگى، علمى - فنى و اقتصادى مربوط را با امضاى بالاترین مقام اجرایى به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى كشور برسانند. تصویب نهایى به عهده شورایعالى اطلاع رسانى مى‏باشد.

3- دستگاه اجرایى یك نسخه از درخواست خود را همراه با توجیه فنى به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحویل مى‏دهد. این درخواست همراه با گزارش بررسى فنى وزارت مذكور شامل توان علمى و فنى درخواست كننده، بررسى فركانسى و سایر امور فنى و مهندسى براى تصویب نهایى به شورایعالى اطلاع رسانى ارسال مى‏شود. این شورا ظرف مدت یك ماه پس از دریافت نظرات وزارت اطلاعات و وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نظر خواهد نمود.

تبصره: سازمان صدا و سیما صرفا براى وظیفه پخش برنامه‏هاى رادیویى و تلویزیونى خود

از شبكه اینترنت، نیاز به مجوز از شورایعالى اطلاع رسانى ندارد ولى براى ارائه سایر خدمات اینترنتى موظف به اخذ مجوزهاى این مصوبه مى‏باشد.

4- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت كلیه مشخصات امكانات فنى را كه طبق ماده 3 از درخواست كنندگان دریافت نموده، در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد.

وزارت اطلاعات نیز موظف است ضمن بررسى‏هاى لازم فنى - حفاظتى، در زمانبندى مقرر، پیشنهادهاى اصلاحى را براى منظور نمودن توسط متقاضى، با هماهنگى وزارت پست و تلگراف و تلفن در مدت زمان حداكثر یك ماه اعلام نماید. در صورت عدم اعلام، مشخصات امكانات مزبور تأیید شده تلقى خواهد شد.

5- هر دستگاه اجرایى كه مجوز برقرارى تماس بین‏المللى را اخذ مى‏نماید صرفا مجاز به ارائه خدمات در محدوده وظایف قانونى و تشكیلات مصوب خود مى‏باشد. در صورت عدم رعایت این امر، پس از تذكر كتبى وزارت پست و تلگراف و تلفن، براى لغو مجوز اقدام خواهد شد.

6- كلیه ایجاد كنندگان نقطه تماس بین‏المللى (از جمله شركت مخابرات ایران)موظف مى‏باشند تا امكانات فنى لازم در حفاظت و كنترل متمركز از شبكه‏هاى مزبور، به شرح ذیل را فراهم آورند:

الف - سیستم پالایش (Filtering )مناسب به منظور ممانعت از دسترسى به پایگاههاى ممنوع اخلاقى و سیاسى و حذف ورودى‏هاى (Port )غیرمطلوب.

تعیین ضوابط پالایش (Filtering )توسط كمیسیون راهبردى شورایعالى اطلاع‏رسانى صورت خواهد گرفت.

ب - سیستم بارو (Firewall )مناسب به منظور صیانت شبكه‏ها از تخریب، فریب و سرقت اطلاعات.

ج - دایركننده نقطه تماس بین‏المللى اینترنتى موظف است بانك فعالیتهاى اینترنتى كاربران خود را قابل دسترسى وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شورایعالى امنیت ملى با حكم قاضى ذى‏ربط حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد.

د - امكان جلوگیرى از برقرارى ارتباطات غیرمتعارف، نظیر ارتباطات غیرمتقارن و ارتباطات غیرمستقیم در موارد غیرمجاز (پیشكار - Proxy Server)

7- به منظور صیانت از شبكه اطلاع رسانى ملى، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تمهیداتى را فراهم آورد تا ارتباطات بین كاربران در داخل كشور حتى الامكان از طریق شبكه مازه (Back Bone) داخل كشور صورت پذیرد.

8- دارندگان مجوز تنها مى‏توانند خدماتى را ارائه نمایند كه در مجوز ذكر شده است و تخطى از این امر تخلف محسوب مى‏شود.

9- دارندگان مجوز نقطه تماس بین‏المللى موظف به رعایت كلیه ضوابط مندرج در این آیین‏نامه و قوانین و مقررات جارى كشور مى‏باشند و در صورت تخلف از آن در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم قطع موقت (حداكثر یك هفته)صورت مى‏گیرد و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط، با تأیید شوراى عالى اطلاع رسانى و كمیسیون ذى‏ربط آن براى رسیدگى به جرائم، به مراجع ذى‏ربط معرفى مى‏شوند.

10- دستگاههاى دولتى كه بدون اخذ مجوز اقدام به ایجاد نقطه تماس بین‏المللى كرده‏اند موظف مى‏باشند حداكثر ظرف یك ماه پس از ابلاغ این آیین‏نامه براى درخواست مجوز اقدام نمایند وگرنه براساس ماده 9با آنان عمل خواهد شد.

تبصره: شركتهاى بخش خصوصى كه تاكنون نسبت به ایجاد نقطه تماس بین‏المللى اقدام كرده‏اند لازم است ظرف مدت 6ماه پس از ابلاغ این آیین‏نامه نسبت به جمع آورى تأسیسات یا واگذارى به بخش‏هاى دولتى اقدام نمایند.

11- نظارت بر حسن اجراى عملكرد نقاط تماس به عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن مى‏باشد.

12- وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش عملكرد این آیین‏نامه را هر 6ماه یك بار براى بررسى در شورایعالى اطلاع‏رسانى ارائه مى‏دهد.

ب. آیین‏نامه واحدهاى ارائه كننده خدمات اطلاع رسانى و اینترنت رسا (ISP)

1- تعریف رسا(ISP)

شركت‏ها یا مؤسسات ارائه كننده خدمات اطلاع رسانى و اینترنتى، رسا یا (Internet Service Provider ISP ) خوانده مى‏شوند.

اینترنت از پیوند تعداد بى‏شمارى شبكه‏هاى ارتباطى كامپیوترى كوچك و بزرگ كه حاوى اطلاعات متنوع مى‏باشد تشكیل مى‏شود. یك فرد متصل به شبكه اطلاع رسانى و اینترنت تنها مشاهده گر و مرورگر اینترنت نمى‏باشد بلكه جزئى از این شبكه بوده و مى‏تواند با آن تبادل اطلاعات نماید. یك رسا یا ISPاتصال به شبكه اطلاع رسانى و اینترنت را فراهم مى‏آورد و جزء ضرورى دسترسى و اتصال افراد به شبكه اینترنت مى‏باشد.

2- حدود فعالیت ارائه كننده خدمات اطلاع‏رسانى و اینترنت رسا (ISP)به شرح ذیل مى‏باشد:

2-1- شركت‏ها یا مؤسسات ارائه كننده خدمات اطلاع رسانى و اینترنت رسا (ISP)تحت ضوابط و قوانین مشخص شده در كشور فعالیت مى‏نمایند و مى‏توانند هم مستقلا و هم در ارتباط با شبكه اینترنت به فرآورى اطلاعات پرداخته و به كاربران خود عرضه نمایند.

2-2- ارائه مجموعه خدمات ارزش افزوده بر خط (on -line) و برون خط (off-line) براى كاربران خود.

2-3- فراهم آورنده دسترسى و همچنین تهیه و فرآورى محتوى براى كاربران خود.

2-4-انجام انواع فعالیتها براى آشنا نمودن كاربران در استفاده بهینه از شبكه اطلاع‏رسانى و اینترنت.

2-5- فراهم سازى خدمات، تهیه، تولید، توزیع یا ارائه اطلاعات براى كاربران مربوط.

3- ارائه كننده خدمات اطلاع رسانى و اینترنت رسا (ISP)با رعایت شرایط زیر مجاز به فعالیت مى‏باشند:

3-1- تهیه و نصب تجهیزات لازم به منظور برقرارى ارتباطات و تبادل اطلاعات كاربران از قبیل شبكه داخلى (Locl Area Network - LAN) ،خطوط تلفن، رهیاب ( router ) ، مودم، حافظه‏هاى پست الكترونیك، DNSو... به عهده رسا (ISP)مى‏باشد.

3-2- تهیه و بكارگیرى تجهیزات مورد نیاز در شبكه خود، براساس استانداردهاى اعلام

شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن.

4- هر رسا (ISP)براى ارائه خدمات تلفنى صوتى - آوانت (VOIP)لازم است مجوز مربوط را طبق ضوابط قانونى از وزارت پست و تلگراف و تلفن كسب نماید. این امر، ارتباط كامپیوتر با كامپیوتر(گپ - chat )را شامل نمى‏شود.

5- ارائه كننده خدمات اطلاع رسانى و اینترنت رسا (ISP)مكلف به رعایت شرایط و ضوابط فنى زیر مى‏باشند:

5-1- اشخاص حقوقى و شركتهاى ثبت شده در ایران مى‏توانند متقاضى كسب مجوز رسا (ISP)باشند.

5-2- لازم است مدیر این مؤسسات و شركتها داراى شرایط زیر باشد:

5-2-1- تابعیت ایران و پایبندى و التزام عملى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

5-2-2- متدین به یكى از ادیان الهى و رسمى مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.

5-2-3- داراى صلاحیت علمى درحد حداقل مدرك كارشناسى با 25سال سن

عدم اشتهار به فساد اخلاقى و سابقه محكومیت كیفرى براساس موازین اسلامى (كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعى باشد).

-5-2-4- عدم عضویت در گروهكهاى ضدانقلاب و غیرقانونى و هوادارى از آنها (افرادى كه به جرم اعمال‏ضدانقلابى و یا علیه امنیت داخلى و خارجى، در دادگاههاى انقلاب اسلامى محكومیت یافته‏اند و همچنین كسانى كه علیه نظام جمهورى اسلامى فعالیت و یا تبلیغ‏داشته‏اند نمى‏توانند مدیریت مؤسسات و شركتهاى رسا (ISP)را بعهده بگیرند.)

5-3- شركت رسا (ISP)داراى مسؤولیت قانونى بوده و نسبت به كلیه ضوابط و تعهدات زیر پاسخگو مى‏باشد:

5-3-1-مؤسسات و شركتهاى رسا (ISP)و كاربران براى محتوایى كه خود بر روى شبكه عرضه مى‏نمایند طبق این آیین‏نامه مسؤول و پاسخگو مى‏باشند.

تبصره: ارائه خدمات دسترسى به منابع اطلاعات، مشمول این بند نمى‏باشد.

5-3-2- مسؤولیت رعایت قوانین مالكیت معنوى و حق تألیف و تصنیف به عهده ارائه كننده اطلاعات در شبكه مى‏باشد.

5-3-3- امكان و اعمال برقرارى پالایه (filter)در شبكه رسا (ISP)باید فراهم باشد. ضوابط و مصادیق موارد پالایش (filtering) توسط شورایعالى اطلاع‏رسانى تصویب و اعلام مى‏شود.

5-3-4- مسؤولیت رسا (ISP)در مورد دسترسى به اطلاعات عرضه شده توسط دیگران محدود به ایجاد امكان و اعمال برقرارى پالایه در شبكه خواهد بود.

5-3-5- هر رسا(ISP)موظف است اطلاعات كلى كاربران و IPهاى مربوط را ثبت و یك نسخه از آن را نیز به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نماید.

5-3-6- به منظور پاسخگو بودن قانونى و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، رسا (ISP)مجاز به عقد قرارداد اشتراك با افرادى است كه به سن قانونى انجام معاملات حقوقى رسیده باشند.

5-3-7- رسا (ISP)حق واگذارى امتیاز بهره‏بردارى بدون هماهنگى و تأیید وزارت پست و تلگراف و تلفن را ندارد.

5-3-8- بكارگیرى هرگونه رمز براى تبادل اطلاعات مستلزم كسب موافقت مراجع مربوط و ثبت مشخصات، الگوریتم و كلید رمز مربوط و همچنین مشخصات متقاضى در دبیرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى (یا مرجعى كه معرفى مى‏نماید)مى‏باشد و در غیر این صورت ممنوع مى‏باشد.

5-3-9- رسا (ISP)موظف است خدمات مورد درخواست كاربر را با كیفیت مطلوب و براساس یك موافقت نامه كیفیت خدمات (Service Level Agreement - SLA)به كاربر ارائه نماید. وزارت پست و تلگراف و تلفن به طور دوره‏اى براساس ارزیابى كیفیت ارائه خدمات مؤسسات رسا (ISP)به كاربران، نسبت به رتبه بندى رساها (ISP) اقدام و آن را به اطلاع عموم مى‏رساند.

تبصره: شركت‏هاى مخابرات نیز موظف هستند درخصوص خدماتى كه به مؤسسات رسا (ISP)ارائه مى‏كنند رعایت كیفیت مطلوب را نموده و براساس موافقت نامه كیفیت خدمات (SLA)عمل نمایند.

5-3-10- رسا (ISP)موظف است حتى المقدور تمهیدات فنى لازم براى حفظ حقوق كاربران و جلوگیرى از حمله به كامپیوترهاى آنها را فراهم آورد.

5-3-11- رسا (ISP)موظف است براساس دستورالعملهاى صادره از سوى وزارت پست و تلگراف و تلفن عمل نموده و مواردى كه مربوط به حقوق كاربران مى‏باشد را به اطلاع آنها برساند.

5-3-12- رسا (ISP)موظف است اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصى اطلاعات و ارتباطات افراد در شبكه خود را در اختیار كاربران قرار دهد.

5-3-13- رسا (ISP)در ارائه خدمات خود به كاربران موظف به رعایت قوانین مخابراتى كشور مى‏باشد.

5-3-14- رسا (ISP)براى تأمین ارتباط اینترنت بین‏المللى خود فقط از طریق نقاط تماس بین‏المللى مجاز (ASP)یا مخابرات كشور مجاز مى‏باشد.

5-3-15- حریم اطلاعات خصوصى كاربران از مصونیت برخوردار بوده و هرگونه دسترسى غیرقانونى توسط رساها و هر مرجع دیگر به فعالیتهاى اینترنتى كاربران ممنوع مى‏باشد.

5-3-16- رسا (ISP) موظف است بانك فعالیتهاى اینترنتى كاربران خود را مطابق ضوابط مصوب كمیسیون راهبردى قابل دسترسى وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد.

6- تولید و عرضه موارد زیر توسط رساها (ISP)و كاربران ممنوع مى‏باشد:

6-1- نشر مطالب الحادى و مخالف موازین اسلامى

6-2- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن

6-3- ضدیت با قانون اساسى و هرگونه مطلبى كه استقلال و تمامیت ارضى كشور را خدشه‏دار كند

6-4- اهانت به رهبرى و مراجع مسلّم تقلید

6-5- تحریف یا تحقیر مقدسات دینى، احكام مسلّم اسلام، ارزشهاى انقلاب اسلامى و مبانى تفكر سیاسى امام خمینى (ره)

6-6- اخلال در وحدت و وفاق ملّى

6-7- القاء بدبینى و ناامیدى در مردم نسبت به مشروعیت و كارآمدى نظام اسلامى

6-8- اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیرقانونى

6-9- انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندى شده دولتى و امور مربوط به مسائل امنیتى، نظامى و انتظامى

6-10- اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومى

6-11- رویج مصرف سیگار و مواد مخدّر

6-12- ایراد افترا به مقامات و هریك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقى و حقوقى

6-13- افشاء روابط خصوصى افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصى آنان

6-14- انتشار اطلاعات حاوى كلیدهاى رمز بانكهاى اطلاعاتى، نرم افزارهاى خاص، صندوقهاى پست الكترونیكى و یا روش شكستن آنها

6-15- فعالیت‏هاى تجارى و مالى غیرقانونى و غیرمجاز از طریق شبكه اطلاع رسانى و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس، قمار و...

6-17- خرید، فروش و تبلیغات در شبكه اطلاع رسانى و اینترنت از كلیه كالاهایى كه منع قانونى دارند.

6-18- هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصى و محرمانه و تلاش در جهت شكستن قفل رمز سیستم‏ها

6-19- هرگونه حمله به مراكز اطلاع رسانى و اینترنتى دیگران براى از كار انداختن و یا كاهش كارآیى آنها

6-20- هرگونه تلاش براى انجام شنود و بررسى بسته‏هاى اطلاعاتى در حال گذر در شبكه كه به دیگران تعلق دارد.

6-21- ایجاد هرگونه شبكه و برنامه رادیویى و تلویزیونى بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما

7- نحوه صدور مجوز:

7-1- بررسى تقاضا و صدور مجوز براساس این آیین نامه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت مى‏گیرد.

7-2- تعیین صلاحیت حفاظتى متقاضیان طى استعلام رسمى از مراجع ذى‏صلاح (وزارت اطلاعات، دادگسترى و نیروى انتظامى) صورت خواهد گرفت و چنانچه ظرف‏یك ماه اعلام نظر نكنند به منزله موافقت تلقى مى‏شود. (براى دستگاههاى دولتى نیاز نمى‏باشد).

7-3- ارائه انواع خدمات بر روى شبكه اطلاع رسانى كه طبق مقررات كشور نیاز به مجوز خاص دیگرى دارد منوط به كسب مجوز مربوط از دستگاه مسؤول خواهد بود. این دستگاهها ضمن نظارت، موارد تخلف را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام مى‏كنند.

7-4- كلیه دستگاههاى دولتى و نهادهاى عمومى در ارائه خدمات اطلاع رسانى و اینترنتى موظفند در محدوده وظائف و مأموریت سازمانى خود فعالیت نمایند.

8- نحوه نظارت:

مسؤولیت نظارت بر حسن اجراى این آیین نامه برعهده وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود و این وزارت به طور دوره‏اى و موردى گزارش نظارت بر اجراى این آیین‏نامه را به كمیسیون راهبردى اعلام مى‏نماید.

9- در صورت تخطى از موارد مندرج در این مصوبه، مجازات‏هاى اعمال شده شامل تذكر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاهها و محاكم قانونى بسته به نوع تخلف براساس قوانین و ضوابط ذى‏ربط برعهده كمیسیون راهبردى مى‏باشد كه براساس گزارش نظارتى وزارت پست و تلگراف و تلفن بررسى و اعلام نظر مى‏نماید.

10- نظر كمیسیون راهبردى لازم الاجراء و قطعى است، لیكن مانع شكایت و اقامه دعوى افراد ذینفع در محاكم نخواهد بود.

11- رساها موظفند از كاربران خود براساس مندرجات این آیین‏نامه‏تعهدنامه رعایت ضوابط اخذ نمایند.

ج. آیین‏نامه دفاتر خدمات حضورى اینترنت (Coffeenet )

1- دفتر خدمات دسترسى حضورى به شبكه‏هاى اطلاع‏رسانى و اینترنت (Coffeenet) محلى براى دسترسى حضورى مشتریان و كاربران به شبكه اطلاع رسانى )اینترنت واینترانت( مى‏باشد.

2- این دفاتر، ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین‏نامه، واحد صنفى محسوب مى‏شوند و مشمول قانون نظام صنفى بوده و مجوز لازم توسط اتحادیه صنفى صادر مى‏شود.

تبصره - اتحادیه صنفى باید تصویر مجوز صادره را همزمان با تحویل به متقاضى به وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز ارسال نماید.

3- اشخاص متقاضى باید داراى شرایط عمومى ذیل باشند:

1- تابعیت جمهورى اسلامى ایران

2- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یكى از ادیان شناخته شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

3- پایبندى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

4- عدم اشتهار به فساد اخلاقى و نداشتن سوء پیشینه كیفرى و عدم اعتیاد به مواد مخدر

5- داشتن برگه پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه براى آقایان

6- متأهل با داشتن حداقل 30سال سن

3-1- این محل باید در معرض دید و نظارت عمومى باشد و رعایت ضوابط اماكن عمومى الزامى مى‏باشد.

3-2- ارتباط اینترنتى این دفاتر فقط از طریق مؤسسات و شركتهاى رسا (ISP)مجاز مى‏باشد.

3-3- ارائه خدمات ارتباطى دیگر مثل تلفن اینترنتى - آوانت( (VOIPمستلزم كسب مجوز مربوط مى‏باشد.

3-4- رعایت ضوابط مندرج در ماده 6آیین‏نامه مؤسسات و شركتهاى رسا (ISP)الزامى‏است.

تبصره: آیین‏نامه اجرایى این ماده توسط اتحادیه صنفى تهیه و به تصویب كمیسیون راهبردى شورایعالى اطلاع‏رسانى مى‏رسد.

4- نام و نشانى كامل و شماره تلفن و نمابر، رایانامه (Email)و شماره پروانه كسب باید در سربرگهاى دفتر خدمات درج بوده و پروانه كسب و مرجع خط ارتباطى از رسا (ISP)مربوط به صاحب مجوز، هر یك به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.

5- به منظور پاسخگو بودن قانونى و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، مشخصات هویتى، آدرس كاربر، ساعت شروع و خاتمه كار كاربر و IPتخصیصى را در دفتر روزانه ثبت و در صورتحساب كاربر نیز ذكر نماید.

6- دفاتر و كاربران براى محتوایى كه خود تولید و عرضه مى‏نمایند مطابق مقررات و ضوابط قانونى موجود كشور از جمله رعایت قوانین و مقررات حق مالكیت معنوى، مسؤول و پاسخگو مى‏باشند.

7- تولید و عرضه موارد زیر توسط شبكه‏هاى انتقال اطلاعات رایانه‏اى ممنوع مى‏باشد:

7-1- نشر مطالب الحادى و مخالف موازین اسلامى

7-2- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن

7-3- ضدیت با قانون اساسى و هرگونه مطلبى كه استقلال و تمامیت ارضى كشور را خدشه‏دار كند

7-4- اهانت به رهبرى و مراجع مسلّم تقلید

7-5- تحریف یا تحقیر مقدسات دینى، احكام مسلّم اسلام، ارزشهاى انقلاب اسلامى و مبانى تفكر سیاسى امام خمینى)ره(

7-6- اخلال در وحدت و وفاق ملّى

7-7- القاء بدبینى و ناامیدى در مردم نسبت به مشروعیت و كارآمدى نظام اسلامى

7-8- اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیرقانونى

7-9- انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندى شده دولتى و امور مربوط به مسائل امنیتى، نظامى و انتظامى

7-10- اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومى.

7-11- ترویج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبى از قبیل مواد محترقه و یا منفجره

7-12- ترویج مصرف مواد مخدّر

7-13- ایجاد هرگونه شبكه و برنامه رادیویى و تلویزیونى بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما

7-14- ایراد افترا به مقامات و هریك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقى و حقوقى

7-15- افشاء روابط خصوصى افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصى آنان

7-16- انتشار اطلاعات حاوى كلیدهاى رمز بانكهاى اطلاعاتى، نرم افزارهاى خاص، صندوقهاى پست الكترونیكى و یا روش شكستن آنها

7-17- فعالیت‏هاى تجارى و مالى غیرقانونى و غیرمجاز از طریق شبكه اطلاع‏رسانى و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس، قمار و...

7-18- خرید، فروش و تبلیغات در شبكه اطلاع رسانى و اینترنت از كلیه كالاهایى كه منع قانونى دارند.

7-19- هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصى و محرمانه و تلاش براى شكستن قفل رمز سیستم‏ها

7-20- هرگونه حمله به مراكز اطلاع رسانى و اینترنتى دیگران براى از كار انداختن و یا كاهش كارآیى آنها

7-21- هرگونه تلاش براى شنود و بررسى بسته‏هاى اطلاعاتى در حال گذر در شبكه كه به دیگران تعلق دارد.

7-22- ترویج مصرف سیگار

8- كمیسیون راهبردى شورایعالى اطلاع رسانى در استان تهران و كمیته‏هاى استانى در استانها متشكل از مدیر امور دیتا شركت مخابرات استان، نماینده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان، نماینده دادگسترى استان، نماینده اتحادیه صنفى، نماینده صدا و سیماى استان، زیر نظر شركت مخابرات استان بر گردش كار این دفاتر نظارت داشته و در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به نحو ذیل اقدام مى‏شود. نحوه اقدام در سایر زمینه‏ها مطابق قانون و مقررات نظام صنفى مى‏باشد.

با اعلام وزارت پست و تلگراف و تلفن، اتحادیه صنفى نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت 48ساعت اقدام و دفتر تعطیل مى‏شود و اتحادیه موظف است پس از رفع

تخلف، ظرف مدت 48ساعت اجازه ادامه كار دفتر را صادر نماید. در صورت تعلل اتحادیه صنفى، وزارت پست و تلگراف و تلفن مستقیما از طریق قوه قضائیه اقدام مى‏نماید.

تبصره :1چنانچه تخلف ازموارد بند یك تا سیزده ماده 7این آیین‏نامه باشد براى بار اول، به مدت سه ماه پروانه فعالیت لغو موقت مى‏شود و با كسب ضمانت عدم تخلف مجدد ازصاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغى مى‏شود و براى تخلف بار دوم، پروانه به طور دائم لغو مى‏شود و فرد حقیقى و حقوقى صاحب پروانه، مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر كشور نخواهد بود.

تبصره :2چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بیست و دو ماده 7 این آیین نامه باشد براى بار اول كتبا به صاحب پروانه تذكر داده مى‏شود، بار دوم، پروانه به مدت یك ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغى مى‏شود، براى تخلف بار سوم، پروانه به مدت 6ماه لغو مجدد و براى تخلف بار چهارم، پروانه به طور دائم لغو مى‏شود و فرد حقیقى و حقوقى صاحب پروانه مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر كشور نخواهد بود.

تبصره :3نظر كمیسیون راهبردى و كمیته‏هاى استانى درخصوص جرایم و مجازاتهاى فوق، لازم‏الاجرا و قطعى است لكن مانع شكایت و اقامه دعوى افراد ذى‏نفع در محاكم نخواهد بود.

9- از تاریخ تصویب این آیین‏نامه كلیه دفاتر موجود در تهران و شهرستانها موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تقاضاى اخذ مجوز لازم مطابق مفاد این آیین‏نامه اقدام نمایند.

10- تا تأسیس اتحادیه دفاتر خدمات حضورى اینترنت، متقاضیان به اتحادیه همگن كه وزارت بازرگانى معرفى مى‏نماید مراجعه خواهند نمود.


​​