آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت

تاریخ :  ۰۶ خرداد ۱۳۸۵
ارگان صادر کننده :  شرکت مخابرات استان تهران
شماره :  ۱۰۱/۸۴۳/م


فصل اول :تعاریف، قبول تقاضا و صدور فیش
ماده 1:
متقاضی: متقاضی، شخص حقیقی یا حقوقی است که تقاضای اشتراک
تلفن را داشته و پس از واریز ودیعه و تنظیم کارت اشتراک و تکمیل مدارک (فیش واریزی؛ کارت اشتراک؛ مدرک شناسایی) ردیف نوبت به نام وی صادر می گردد.
شرکت: شرکت عبارت از شرکت سهامی مخابرات استان می باشد که در این
آئین نامه اختصاراً شرکت نامیده می شود .
مشترک : شخص حقیقی یا حقوقی است که شماره تلفن به وی اختصاص یافته یا به نام وی می باشد.
مبلغ ودیعه : مبلغی است که مصوب مجمع عمومی شرکت بوده و متقاضی در زمان ثبت نام می باید به حساب اعلام شده از سوی شرکت واریز کند.
ردیف نوبت : شماره ای است که به پرونده متقاضی پس از واریز مبلغ ودیعه و تنظیم و تکمیل مدارک تخصیص می یابد و ملاک نوبت دایری در ردیف و سهمیه مربوطه می باشد. (مراحل تکمیل پرونده می تواند به صورت مراجعه حضوری مشترک به مخابرات، مراجعه به دفاتر مشترکان بخش خصوصی و یا از طریق سبستمهای الکترونیکی – اینترنتی باشد).
فیش : عبارت است از قبض پرداخت ودیعه و سابقه ثبت نامی متقاضی که تکمیل پرونده شده است و شماره ردیف نوبت بر روی آن قید گردیده است.
کارت اشتراک : عبارت است از فرمی که مشخصات متقاضی و تعهدات وی در قبال استفاده از خط تلفن قید می گردد.
نشانی : منظور همان محل درخواست متقاضی برای دایری تلفن می باشد.
مرز خدمات تلفنی : مرز خدمات تلفنی محدوده ای است پیوسته یا جزیره ای که بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت برای واگذاری تلفن مشخص می شود.
مرز خدمات جزیره ای : به مرزی اتلاق می شود که با استفاده از شبکه دسترسی (تجهیزات ACCESS از قبیل کافوهای نوری؛ WLL؛ ریموت و...) در خارج از مرز اصلی خدمات تلفنی یک مرکز ایجاد و شرایط مرکز اصلی بر آن حاکم می باشد.
 
ماده 2:
قبول تقاضا و نحوه واگذاری از طریق آگهی منتشره در رسانه ها، چاپ کاغذی و یا سیستم الکترونیکی اینترنت (پذیرش مستمر یا موارد خاص) همراه با اعلام کروکی محدوده مورد نظر برابر مقررات جاری اعلام می شود.
تبصره 1 : قبول تقاضا از اتباع بیگانه دارای مجوز اقامت بلامانع است .
تبصره 2 : تقاضای فیش و اشتراک تلفن به صورت مشاع پذیرفته نمی شود.
تبصره 3 : تعداد و چگونگی واگذاری تلفن در محدوده ی کروکی اعلام شده مرکز بر اساس اعلام شرکت خواهد بود.
تبصره 4 : زمان واگذاری تلفن در محدوده ی موردنظر در آگهی، باید مشخص شود و در قبال تأخیر حادث شده برای دایری (به استثنای حوادث غیرمترقبه)، خسارتی برابر مصوبات مجمع به متقاضی پرداخت می شود.
تبصره 5 : تقاضای تلفن توسط متقاضی به هر تعداد بلامانع است. (مگر در موارد خاص)
 
ماده 3:
تغییر نشانی فیش بر اساس درخواست متقاضی، در محدوده ی مراکز تلفن یک شهر، مشروط بر قبول تقاضا در مرکز مقصد، امکان پذیر است و نوبت متقاضی به آخرین ردیف اشتراک روز مرکز جدید، منتقل می شود.
تبصره 1 : تغییر نشانی فیش در محدوده یک مرکز، با اختصاص آخرین ردیف نوبت حق تقدم کافو و پست مربوط صورت می گیرد.
تبصره 2 : تغییر نشانی فیش پس از سیم کشی با اخذ هزینه ی نصب مجدد، بلامانع است.


 
فصل دوم :سیم کشی و دایری تلفن


 
ماده 4:
سیم کشی و دایری تلفن در محدوده ی هر مرکز، با رعایت حق تقدم نوبت متقاضی صورت می گیرد.
تبصره 1 : در هنگام تحویل بوق به نشانی متقاضی: مشخصات تحویل گیرنده ی بوق، با قید امضاء و تاریخ، توسط تحویل دهنده گرفته می شود.
تبصره 2 : استرداد حق اشتراک پس از عملیات سیم کشی، مشمول کسر هزینه ی نصب و
هزینه های مربوط می شود.
 فصل سوم :تغییرنام ـ تغییر مکان ـ تغییرنام و مکان توام ـ تعویض شماره ی تلفن


ماده 5:
تغییر نام تلفن یا فیش به درخواست مشترک و یا قائم مقام قانونی وی به غیر، با تنظیم فرم مخصوص انتقال تلفن به نام مشترک جدید با قبول دیون تلفن و هزینه های متعلقه توسط وی بلامانع است.
تبصره 1 : تغییر نام، پس از پرداخت آخرین قبض کارکرد و تعهد پرداخت دیون تلفن یا فیش تلفن، صورت می گیرد.
تبصره 2 : تغییر نام تلفن مشترک متوفی، توسط همه وراث یا نماینده قانونی آنان و با ارائه ی گواهی انحصار وراثت، قابل اجراست.
 
ماده 6:
تغییر مکان تلفن در داخل مرز خدمات تلفنی یک شهر با درخواست مشترک و یا قائم مقام قانونی وی در صورت وجود امکانات فنی، با پرداخت هزینه ی مربوط و تسویه حساب آبونمان، بلامانع است.
تبصره 1 : تغییر مکان تلفن مشترک متوفی توسط همه وراث یا نماینده قانونی آنان و با ارائه گواهی انحصار وراثت قابل اجراست.
تبصره 2 : تشخیص وجود یا نبود امکان فنی، برای دایری، با شرکت مخابرات، خواهد بود.
 
ماده 7:
تغییر نام و مکان توأم توسط مشترک به غیر و یا قائم مقام قانونی آنان، در صورت وجود امکانات فنی با تنظیم فرم انتقال تلفن، پس از پرداخت آخرین قبض کارکرد و تعهد پرداخت دیون تلفن، به نام مشترک جدید با پرداخت هزینه های مربوط بلامانع است.
تبصره 1 : تغییر نام و یا نام و مکان تلفن وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به آنها و نهادهای رسمی به یکدیگر با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده ی قانونی صاحب امتیاز تلفن، بلامانع است.
تبصره 2 : تغییر نام تلفن وزارتخانه ها، سازمانها و دوایر دولتی و موسسات وابسته به آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس مقررات و ضوابط مربوط و برابر مفاد تبصره ی فوق، بلامانع است.
 
ماده 8:
تعویض شماره ی تلفن به درخواست مشترک با موافقت شرکت مخابرات و با پرداخت آخرین قبض کارکرد و هزینه های مربوطه امکان پذیر است.
تبصره : چنانچه شرکت به دلایل فنی، اقدام به تعویض شماره ی مشترک کند، هزینه ای مشمول مشترک نخواهد بود.
 
فصل چهارم :تلفن خارج از مرز خدمات
ماده 9:
تلفن خارج از مرز، به تلفنی اطلاق می شود که نشانی آن در خارج از مرز خدمات تلفنی مصوب باشد.
 
ماده 10:
تغییر مکان و یا تغییر نام و مکان توأم تلفن یا تغییر نشانی فیش از داخل مرز به خارج از مرز و از خارج از مرز به داخل مرز و از خارج از مرز به خارج از مرز مراکز تلفنی، برای محل مورد تقاضا، در صورت وجود امکانات فنی و پس از تسویه حساب و پرداخت هزینه ی تعیین شده، بلامانع است.
تبصره 1 : موارد فاقد امکانات فنی در محدوده خارج از مرز، مشمول آیین نامه طرح اختصاصی خواهد بود.
تبصره 2 : مرز خدمات تلفنهای WLL، محدوده ی خدمات دهی BTS مربوط است.
 
فصل پنجم: قطع و وصل تلفن
ماده 11:
قطع موقت تلفن با تکمیل فرم تقاضای قطع توسط مشترک و یا قائم مقام قانونی وی و یا استفاده کننده (با ارائه مدارک معتبر رسمی مندرج در دستورعمل اجرائی) و یا احدی از ورثه، پس از تسویه حساب آبونمان و پرداخت تمامی دیون جاری و معوقه، با گرفتن تعهد از استفاده کننده و یا احدی از وراث مبنی بر پاسخگوئی به مدعی احتمالی صورت می گیرد.
تبصره 1 : چنانچه صورتحساب صادره در طول قطع تلفن، بموقع از طرف مشترک پرداخت نشود، تلفن مربوط مشمول مقررات تلفنهای بدهکار می شود و طبق دستورعمل مربوط رفتار خواهد شد .
تبصره 2 : قطع تلفن به درخواست مراجع غیرقضایی مندرج در تبصره 2 ماده 19، فقط یک طرفه و حداکثر 6 ماه است.
 
ماده 12:
وصل تلفن با تقاضای مشترک یا قائم مقام قانونی وی و یا استفاده کننده ای که قبلاً تقاضای قطع را داده است و با پرداخت آخرین قبض کارکرد تلفن، صورت می گیرد.
تبصره 1 : اجابت تقاضای وصل تلفن توسط یکی از وراث، منوط به ارائه  ی گواهی حصر وراثت با تقبل مسئولیت های حقوقی و مالی ناشی از استفاده از تلفن و پاسخگویی به سایر ورثه و مدعیان احتمالی با ارائه برگ تسویه حساب آبونمان و پرداخت سایر دیون، بلامانع است .
تبصره 2 : در صورتی قطع تلفن به درخواست احدی از وراث، چنانچه بین وراث اختلافی بروز کند پس از اجرای درخواست قطع، تلفن تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع ذیصلاح، در حالت قطع خواهد ماند.
تبصره 3 : چنانچه بین مستاجر و مالک در خصوص قطع یا وصل تلفن اختلافی به وجود آید، ملاک عمل شرکت، درخواست مشترک تلفن می باشد.
 
ماده 13:
قطع و وصل تلفن متعلق به شرکتهایی که منحل شده است به درخواست مدیر تصفیه، برابر آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی کشور و رعایت سایر مقررات این فصل صورت می گیرد.فصل ششم: قطع و وصل تلفنهای بدهکار


ماده 14:
هرگاه مشترک، قبض خود را در مهلت تعیین شده، پرداخت نکند شرکت مجاز خواهد بود تلفن را به ترتیب، ابتدا یک طرفه و حداکثر پس از 2 ماه قطع کند و با ارسال اخطار کتبی پس از 15 روز از قطع کامل از طریق پست سفارشی و یا طرق قانونی دیگر و دادن مهلت یک ماهه به مشترک اعلام نماید تا به پرداخت بدهی اقدام کند و در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت قانونی که توسط شرکت تعیین می شود، مجاز به جمع آوری و تخلیه ی تلفن خواهد بود.
تبصره : مهلت قانونی تخلیه تلفن های بدهکار حداکثر 6 دوره می باشد و در هر صورت، وصل مجدد تلفنهای بدهکار، مشمول پرداخت هزینه ی وصل است.
 
ماده 15:
هرگاه مشترک و یا قائم مقام قانونی وی یا احدی از ورثه یا استفاده کننده ی تلفن بدهکار قطع شده، مراجعه کند، پس از پرداخت و تسویه ی حساب بدهی ها و هزینه های متعلق به تلفن به وصل آن اقدام می شود.
 
ماده 16:
تلفن هایی که به علت بدهی قطع و پس از اقدامات قانونی، تخلیه شده، در صورت مراجعه ی مشترک و یا قائم مقام قانونی وی، با اخذ تعهد از ایشان و پرداخت دیون تلفن و
هزینه های لازم، با اولویت به نام مشترک قابل وصل مجدد در همان محل یا محلهای دیگر (در صورت وجود امکانات فنی) می باشد.
تبصره 1 : تلفن هایی که به علت بدهی تخلیه می شود، ابتدا توسط امور مالی اخطار یک ماهه داده می شود و در صورت عدم مراجعه، به سلب امتیاز و تسویه از محل ودیعه اقدام خواهد شد، در صورت عدم کفایت ودیعه برای بدهی ایجاد شده، توسط دفتر  واحد حقوقی برای وصول مطالبات پی گیری خواهد شد و در مواردی که وصول مطالبات به صرفه و صلاح شرکت نباشد، موضوع را همراه با گزارش توجیهی به هیأت مدیره ی شرکت برای اخذ تصمیم نهایی منعکس می شود.
تبصره 2 : در صورت مراجعه ی مشترک تلفن سلب امتیاز شده، پس از تسویه حساب و پرداخت مبلغ ودیعه جاری، دایری تلفن با توجه به امکانات موجود در اولویت قرار می گیرد.
تبصره 3 : تخلیه و جمع آوری منصوبات تلفن بازداشت شده با اخذ نظر حوزه حقوقی شرکت خواهد بود.
 
فصل هفتم: دخالت در سیم کشی و منصوبات تلفن
ماده 17:
محل نصب تلفن همان محلی است که توسط مشترک یا قائم مقام قانونی وی اعلام شده و در پرونده مربوطه منعکس است و بنابراین هرگونه تغییر مکان و یا دخالت در وضع سیم کشی و یا منصوبات تلفن و واگذاری انشعاب به غیر و نصب تجهیزات غیرمجاز و استفاده ی عمومی ممنوع بوده بهره برداری غیرمجاز تلقی و برابر مجازاتهای مقرر در تبصره یک ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران عمل خواهد شد.فصل هشتم: مزاحمت تلفنی
ماده 18:
مزاحمت تلفنی تابع مقررات مربوط به لایحه ی قانونی اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب تیرماه 1364 مجلس شورای اسلامی و مقررات و ضوابط آن (آیین نامه اجرائی قانون مجازات مزاحمین تلفنی) است.
 


فصل نهم: تلفنهای بازداشتی
 
ماده 19:
تلفن بازداشت شده، تلفنی است که از طرف مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذی صلاح، دستور بازداشت آن صادر و به شرکت ابلاغ شده باشد.
تبصره 1 : منظور از بازداشت تلفن، صرفاً ممنوعیت هرگونه تغییر نام ـ تغییر مکان و تعویض شما است.
تبصره 2 : منظور از سایر مراجع ذی صلاح در ماده ی فوق: 1ـ امور اقتصادی و دارایی 2ـ سازمان تامین اجتماعی 3ـ واحد اجرای احکام ثبت است.
 
ماده 20:
در صورتی دستور بازداشت تلفن به اجرا گذاشته می شود که، مشخصات اعلام شده از قبیل شماره تلفن نام و نام خانوادگی مشترک با مشخصات مندرج در پرونده تلفن مطابقت داشته باشد در غیر این صورت مغایرت به مرجع متقاضی اعلام خواهد شد.
 
ماده 21:
چنانچه مرجع بازداشت کننده قضایی، درخواست قطع تلفن را در ایام بازداشت کند، تلفن مربوط قطع و میزان بدهی مشترک تا تاریخ قطع مشخص شده و مبلغ آن به مرجع بازداشت کننده اعلام می شود و در صورت انتقال تلفن به شخص ثالث، تمامی بدهی ها و دیون توسط ذینفع تسویه حساب نهایی خواهد شد و در صورت درخواست توسط مراجع غیرقضایی به صورت یک طرفه حداکثر به مدت 6 ماه تلفن قطع و میزان بدهی آن اعلام می شود، دستور مقام قضایی از حکم فوق مستثنی بوده و برابر دستور صادره عمل خواهد شد و جزئیات این ماده در دستور عمل اجرائی قید می شود.
 
ماده 22:
در صورتی که تلفن قبلاً بازداشت شده باشد، مراتب کتباً به مرجع متقاضی بازداشت اعلام می شود. چنانچه مراجع دیگر با رعایت ماده 20 مجدداً تقاضای بازداشت تلفن را کند، بازداشت تلفن به درخواست مرجع دیگر با رعایت اولویت بلامانع است و موضوع به تمامی مراجع باید اعلام شود.
تبصره 1 : اجرای خدمات تغییر نام، تغییر مکان، تعویض شماره و اعاده وضع دایری در طول مدت بازداشت، به درخواست مشترک و با اخذ مجوز از مراجع ذیربط، بلامانع است.


فصل دهم: واگذاری تلفنهای سهمیه ای
ماده 23:
واگذاری تلفن سهمیه ای و استیجاری برابر مصوبه ی مربوط و دستورعمل اجرایی آن تا زمان به روز شدن مراکز تلفن، به قوت خود باقی است.فصل یازدهم: تلفن خدمت (سرویس) (کارکنان شرکت مخابرات)
 
ماده 24:
نحوه واگذاری و اخذ هزینه مربوط به تلفن سرویس کارکنان شرکت، با پیشنهاد هیأت مدیره ی مخابرات استان و تصویب مجمع خواهد بود.فصل دوازدهم:تلفنهای موقت و ثابت اعتباری
 
ماده 25:
تلفن موقت، به تلفنی اطلاق می شود که بر اساس تقاضای کتبی دستگاههای دولتی و یا وابسته به آنها در صورت وجود امکانات فنی و با تشخیص و موافقت شرکت، حداکثر 6 ماه در اختیار دستگاه متقاضی قرار داده می شود و هزینه ی کارکرد آن در صورتحساب شماره تلفن اعلام شده از سوی دستگاه متقاضی که متعلق به اوست، منظور و دریافت می گردد.
تبصره 1 : واگذاری تلفن موقت به اشخاص (اعم از حقوقی و حقیقی) با موافقت مدیرعامل استان امکان پذیر است.
تبصره 2 : از تلفن موقت فقط هزینه ی نصب و کارکرد کنتور دریافت می شود.
تبصره 3 : اخذ هزینه های خارج از مرز و طرح اختصاصی جهت تلفن های موقت منصوبه در خارج از مرز خدمات تلفنی الزامی است.
تلفن ثابت اعتباری، به تلفنی اطلاق می شود که بر اساس درخواست کتبی اشخاص حقیقی و حقوقی، بدون پرداخت ودیعه و با اخذ هزینه ی نصب و دایری و متناسب با پیش پرداخت تلفن، برابر تعرفه ی خاص، کارکرد خواهد داشت. در صورت ادامه ی نیاز به پرداخت مجدد پیش پرداخت (شارژ مجدد) تمدید می شود.
تبصره : تلفنهای موجود در صورت درخواست مشترک و وجود امکانات فنی قابل تبدیل به تلفن ثابت اعتباری با همان ودیعه و تعرفه خاص خود خواهد بود.


 
فصل سیزدهم: مقررات عمومی
ماده 26:
قبول هرگونه درخواست واگذاری و نقل و انتقال تلفن های دفاتر و نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی در صورت وجود امکانات فنی، با تایید وزارت امورخارجه یا نمایندگیهای آن در استانها، بلامانع است.
ماده 27:
شرکت مجاز است به منظور وصول مطالبات خود از مشترک بابت بدهی هر یک از خدمات مخابراتی، امکانات مخابراتی دیگر وی را قطع و از نقل و انتقال آن جلوگیری کند.
ماده 28:
تقاضای سرویس عدم نمایشگر تلفن ثابت بر روی تلفن مخاطب ممنوع است و موارد استثناء، پس از مصوبه ی مجمع، ابلاغ خواهد شد.
ماده 29:
ریزمکالمات شهری و بین شهری تلفن ثابت به مشترک یا قائم مقام قانونی یا وکیل وی با وکالتنامه ی رسمی (در صورت تصریح موضوع) و استفاده کننده از تلفن با اجاره نامه ی رسمی، دارای اعتبار و در صورت وجود امکانات ارائه می شود.
ماده 30:
برقراری و یا حذف سرویسهای تلفن ثابت برابر دستورعمل مربوط است که پس از تصویب به اجراء گذاشته می شود.
ماده 31:
در صورت امکان عرضه خدمات از طریق سامانه های الکترونیکی، تمامی خدمات قابل عرضه در این آیین نامه به صورت مذکور نیز امکان پذیر است.
ماده 32:
به منظور حل مسائل و رفع ابهاماتی که احتمالا ممکن است در جریان مفاد این آیین نامه بوجود آید و نیز برای تسریع در اجرای امور مربوط، هیأت تعیین تکلیف فیش و تلفن در شرکت مخابرات با حضور نمایندگان زیر تشکیل می شود و تصمیمات گرفته شده با امضای مدیرعامل قابل اجرا می باشد.
1. دفتر مدیرعامل
2. دفتر / واحد حقوقی
3. امور مالی
4. دفتر / واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات
5. نماینده مناطق تلفن شهری در تهران و استان های بزرگ و مدیر مخابرات مرکز استان در استان های دیگر با نظر مدیرعامل
6. برحسب مورد، افراد متخصص دیگر برای ارائه ی نظرات مشورتی بدون حق رأی
ماده 33:
دستورعمل اجرایی این آیین نامه، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه، تدوین و با امضای دبیر مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات استان ها ابلاغ خواهد شد.
این آیین نامه در 33 ماده و 34 تبصره از تاریخ تصویب جایگزین آیین نامه قبلی و تمامی مقررات آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورعمل های واگذاری تلفن از قبیل کابل ویژه، حق الحفاظه، هزینه تلفن دوم و بیشتر، سانترال و سایر موارد، مغایر با این آیین نامه لغو و بلااثر می گردد.


​​