آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان مناقصه دو مرحله ای شبکه علمی کشور در فاز تهران

ICTna.ir - معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی اطلاعیه ای که نسخه ای از آن بر روی وب سایت شورای عالی فناوری اطلاعات کشور قرار گرفته اقدام به برگزاری مناقصه ای برای خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی شبكه علمی كشور- فاز تهران نموده است.


به گزارش ایستنا فراخوان مناقصه دو مرحله ای فوق که به شماره 1/86/3 برگزار میشود به شرح زیر میباشد:


وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معاونت فناوری اطلاعات و مجری طرح تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات كشور) در نظر دارد به منظور اجرای طرح زیر ساخت شبكه علمی كشور تحقق یكی از پروژه های تعریف شده در طرح فوق الذكر، نسبت به خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی شبكه علمی كشور- فاز تهران از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از كلیه شركت های توانمند و واجد شرایط دعوت می گردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی از ساعت 9 صبح الی 16 با در دست داشتن معرفی نامه كتبی و ارائه فیش واریزی به مبلع 50.000 ریال به حساب جاری 108 خزانه نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس خیابان دكتر شریعتی بالاتر از چهار راه شهید قدوسی، ساختمان مركزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبقه چهارم- اتاق 419 و تا تاریخ 3/4/86 پیشنهادات خود را به اطاق 419 تحویل و رسید دریافت نماید. جزئیات مناقصه در اسناد مربوطه درج گردیده است. بدیهی است دستگاه مناقصه گذار در رد یك تا تمامی پیشنهادات واصله مختار می باشد.


​​