آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

زیرساخت مبادله بخشی از ارتباطات بین الملل خود را واگذارمی كند

ICTna.ir - شركت ارتباطات زیرساخت ازطریق یك یا چندپیمانكارارتباطات بین الملل بخشی از ترافیك تلفنی وارده و صادره بین الملل خودرا مبادله می كند.


به گزارش ایستنا از شركت ارتباطات زیر ساخت ، براساس فراخوانی كه شركت ارتباطات زیرساخت برای شناسایی پیمانكاران ارتباطات بین الملل اعلام كرده است: شركت ویا شركت هایی دراین فراخوان تأیید خواهندشد كه از نظرتوان فنی قابلیت ارائه كیفیت خدماتی مناسب( از جمله AHT,ACT،ASR را برابر با توصیه های بین المللی) را داشته باشند علاوه براین مشخص كردن نقاط اتصال متقابل ، وتوانایی ارائه خدماتی ازجمله ویدئوكنفرانس وISDN ازجمله شرایط انتخاب پیمانكاران ارتباطات بین الملل خواهدبود.


همچنین درصورت استفاده این پیمانكاران از سیستم های فشرده سازی باید سیستم یادشده ، دارای قابلیت50 Q باشد.


لازم به ذكراست امكان استفاده از سیستم های مختلف انتقال شامل : فیبرنوری ، ماهواره ودرصورت نیازمایكروویوازدیگرشرایط انتخاب این بهره برداران است.


گفتنی است شركت كنندگان دراین فراخوان باید پیشنهادهای خودرا درخصوص نرخ ترافیك وارده وصادره كشوروهمچنین تبادل ترافیك پایاپای ارتباطات تلفن ثابت وهمراه ارائه دهند.


لازم به توضیح است این بهره برداران باید اطلاعاتی شامل: مشخصات كامل شركت ، میزان سرمایه ، شركا، مستنداتی كه اعتباربین المللی آنان را درزمینه تبادل ترافیك تأیید كند، سوابق وتجربه ،تعداد مراكز بین المللی دردیگركشورهاو شماركشورهایی كه با آنها تبادل ترافیك دارند، اسامی كشورها یا شركت های مخابراتی بین الملل طرف قرارداد ومیزان ظرفیت موجود خود و اسامی كشورهایی راكه قادربه ارسال ترافیك به صورت ترانزیت به سمت آن ها هستند را به شركت ارتباطات زیرساخت اعلام كنند.


​​