آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

تصویب آیین نامه تامین منابع مالی توسعه و ارتقای ICT كشور

آیین نامه تامین منابع مالی توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی كشور و وزارتخانه‌‏های بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب كرد:
ماده 1: در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌‏روند.
الف: وجوه اداره شده: اعتباراتی كه طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانك عامل قرار می‌‏گیرد.
ب: واگذارنده اعتبار: شركت‌‏های وابسته به وزارت ICT كه وزیر ارتباطات می‌‏تواند به نمایندگی از مجمع عمومی آن‌‏ها با عقد قرارداد، اعتبارات لازم را در اختیار بانك عامل قرار دهد.
پ: بانك عامل: پست بانك كه اعتبارات موضوع این آیین نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار می‌‏گیرد.
در ماده 2 این آیین نامه سهم هر یك از شركت‌‏های موضوع بند ب ماده یك با تصویب مجمع عمومی خود و متناسب با سود ویژه آن‌‏ها در بودجه سال 86 مطابق جدول مورد توافق وزارت ICT و سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی كشور تعیین و سهم هر شركت براساس 12/1 پرداخت خواهد شد.
براساس این گزارش، اعتبارات موضوع این آیین نامه بابت سرمایه‌‏گذاری برای ارتقاء و توسعه كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور و تولید برنامه‌‏های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، حمایت از طرح‌‏های تحقیقات كاربردی، نیمه صنعتی، آموزش، توسعه‌‏ای، اشتغال آفرین یا صادرات كالا و خدمات در قلمرو ICT به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌‏های تعاونی خصوصی است.
ماده 4 این آیین نامه نیز واگذارنده اعتبار را موظف كرده است كه طبق مفاد این آیین نامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانك عامل، اعتبارات مربوط را در اختیار بانك عامل قرار دهد.
در ماده 5 نیز آمده است: بررسی و تصویب طرح‌‏ها، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود، نوع تضمین‌‏ها، گردش كار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده شورای راهبری طرح‌‏های توسعه ICT متشكل از نمایندگان منتخب مجمع عمومی مخابرات ایران و دو نفر از معاونان وزارت ICT به انتخاب وزیر خواهد بود.
به گزارش نشریه برنامه، كارمزد بانك عامل به عنوان حق عاملیت طی قرار داد از طرف واگذارنده اعتبار قابل دریافت است و ذیحساب دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است وجوه پرداختی به بانك عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور كند همچنین بانك عامل موظف است حساب‌‏های مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه را به صورتی نگهداری كند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكیك طرح‌‏ها ، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
گفتنی است، بانك عامل موظف است ماهانه عملكرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور گزارش كند.


​​