آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

مناقصه نگهداری و پشتبانی شبانه روزی سایت مرکزی BC&CC همراه اول

ICTna.ir - اداره كل تداركات شركت ارتباطات سیار در نظر دارد انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی شبانه روزی سایت مركزی صورتحساب و خدمات مشتركین (BC&CC) موردنیاز خود را بر اساس شرایط مناقصه ، طرح قرارداد و دستورالعمل خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سایت مركزی صورتحساب و خدمات مشتركین ارتباطات سیار از طریق مناقصه عام داخلی و بصورت صددرصد ریالی به شركتهای داخلی دارای گواهی صلاحیت از شورای عالی انفورماتیك در رشته خدمات پشتیبانی یا رشته ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای خارجی SE (سیستم و ابزارها) واگذار نماید.


بر این اساس داوطلبان شركت در مناقصه می‌توانند با در دست داشتن معرفی نامه در ساعات اداری از تاریخ نشر آگهی لغایت روز شنبه مورخ 24/6/86 (اتمام مهلت فروش اسناد) جهت دریافت فیش واریز وجه اسناد به مبلغ 000ر50 ریال (پنجاه هزار ریال) به واحد فروش اسناد اداره كل تداركاتی واقع در میدان ونك، خیابان ونك، ساختمان برج همراه، طبقه هفتم، واحد شماره 6 مراجعه و پس از واریز وجه ، با ارائه رسید بانكی اسناد مناقصه را دریافت و با رعایت كلیه شرایط مناقصه نسبت به نهایی نمودن لیست خدمات ( LOS ) مربوطه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 10/7/86 با بخش فنی این شركت (اداره كل رایانه و محاسبات) اقدام و پیشنهاد خود را در سه پاكت لاك و مهرشده «الف» و «ب» و «ج» حداكثر تا ساعت 15 روز شنبه 14/7/86 به نشانی فوق الذكر تسلیم و رسید دریافت نمایند.


بر اساس اعلام اداره تدارکات شرکت ارتباطات سیار بازگشایی پاكات رأس ساعت 9 صبح روز یكشنبه مورخ 15/7/86 در محل كمیسیون معاملات در طبقه دهم برج همراه انجام خواهدشد.


ضمنا" میزان تضمین شركت در مناقصه مبلغ 000ر000ر25 ریال (بیست و پنج میلیون ریال) می‌باشد كه جزئیات مربوط به نحوه افتتاح پاكات و سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.


اضافه می‌نماید شركتها و مؤسسات داخلی می‌توانند بصورت منفرد و یا به صورت مشاركت با شركتهای خارجی برای شركت در مناقصه اعلام آمادگی نمایند مشروط به آنكه سهم شركت یا موسسه داخلی در مشاركت با شركتهای خارجی كمتر از 51% نباشد.

 


​​