آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اساسنامه سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 131525/101مورخ 20/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و به استناد تبصره (3) ماده (8)قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات – مصوب 1382 – اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به شرح زیر تصویب نمود:


«اساسنامه سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی»


ماده 1- به منظور اجرای مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات,كه در این اساسنامه كمیسیون نامیده میشود,تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و انجام وظایف و اختیارات حاكمیتی,نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی,سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی كه در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود,به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارتخانه یاد شده تشكیل می‌شود.


ماده 2- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.


ماده 3- اعتبارات مورد نیاز سازمان همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سالانه كشور پیش‌بینی و تأمین می‌شود.


ماده 4- مركز اصلی سازمان تهران است و سازمان می‌تواند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد واحدهای سازمانی در مناطق مختلف كشور اقدام نماید.


ماده 5- تشكیلات سازمان به پیشنهاد وزیر و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تدوین و اجرا می‌شود.


ماده 6- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:


1-صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای ارایه هرگونه خدمات مخابراتی و پستی شامل شرایط,ضوابط و چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم اجرای آنها در چارچوب مصوبات كمیسیون.


2-اعمال استانداردها,ضوابط و نظامهای كنترل كیفی و تایید نمونه تجهیزات(Approval Type)در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبكه‌های مخابراتی,پستی و فناوری اطلاعات در كشور.


3- تدوین و ارایه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیتها و بهره‌برداریهای غیرمجاز پستی و مخابراتی,تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی.


4-تدوین وتنظیم مقررات,آیین نامه‌ها,جدولهای تعرفه و نرخهای كلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات,تعیین كف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد كیفی آنها برای تصویب توسط كمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات.


5-وصول مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه,هزینه استفاده از فركانس,هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی كه طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می‌رسد و واریز آن به حسابهای خزانه.


6-نظارت بر عملكرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری.


7-تدوین و پیشنهاد دستورالعملها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبكه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت,ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به كمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها.


8-تدوین و پیشنهاد دستورالعملها به كمیسیون و اعمال مصوبات در موارد زیر:


الف-چارچوب توافق نامه‌های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف سازی كیفیت خدمات در مقابل هزینه‌ آن,در شبكه‌های پستی,مخابراتی و فناوری اطلاعات.


ب- نام گذاری دامنه‌ها (Domain Names)تعیین شماره‌ها و كدها در شبكه‌های پستی,مخابراتی و فناوری اطلاعات.


پ-حمایت از حقوق استفاده‌كنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها.


ت-تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌های لازم به منظور تنظیم روابط ارایه كنندگان خدمات پستی,مخابراتی.


ث-پیشنهادات اصلاح قوانین پستی,مخابراتی و ارتباطی.


9-كلیه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای – مصوب 1345- و اصلاحات بعدی آن و كلیه تعهدات بین المللی مرتبط كه جمهوری اسلامی ایران براساس قانون ملزم به رعایت آنها می‌باشد.


10-انجام امور تحقیقاتی و ارایه آموزشهای تخصصی مرتبط و اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه‌ ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توانمندیهای بخشهای دولتی و غیردولتی.


11-تهیه و انتشار گزارشات دوره‌ای از وضعیت و كیفیت ارایه خدمات پستی و مخابراتی در كشور و مقایسه تطبیقی آن در منطقه و جهان.


12-حمایت از صاحبان صنایع,انجمنها و اتحادیه‌های ارایه كنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت و راهبری آن در جهت كاهش امور اجرایی سازمان.


13-انجام  امور مرتبط كه از طرف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارجاع می‌گردد.


ماده 7- رئیس سازمان كه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر كمیسیون می‌باشد توسط وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان خواهد بود.


ماده 8- وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است


1-انجام تمهیدات لازم برای اجرای مصوبات و تصمیمات كمیسیون.


2-انجام كلیه امور اداری,مالی,استخدامی و اجرایی سازمان در حدود این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.


3-تدوین و پیشنهاد مقررات و آیین‌نامه‌ها به كمیسیون و تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات.


4-برنامه ریزی ,هدایت و كنترل سازمان و تهیه و تنظیم بودجه برای پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و اجرای آن.


5-نظارت بر حسن اجرای امور مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.


6-صدور كلیه احكام استخدامی كاركنان و ابلاغهای مربوط.


7-نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیر قضائی با حق تعیین وكیل و توكیل به غیر,ارجاع به داوری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یكصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.


8-انجام كلیه اموری كه برای ایفای وظایف و اختیارات لازم باشد در چارچوب قوانین و مقررات.


تبصره- رییس سازمان می‌تواند بخشی از مسئولیتهای خود را به هر یك از معاونان,مدیران یا كاركنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید.


ماده 9- كلیه امكانات موجود در اداره كل ارتباطات رادیویی و معاونت امور مخابراتی به سازمان منتقل و جزء اموال سازمان محسوب می‌شود.

 


​​