آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

برپایی مناقصه خرید تجهیزات 28 سایت تلفن همراه توسط TCT

اداره كل مخابرات شهرستان‌های استان تهران در نظر دارد خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی (ترانكی) تعداد 28 سایت موبایل اریكسون در شهرستان‌های استان تهران را به پیمانكاران واجد شرایط واگذار كند.

به گزارش آژانس خبری تلفن همراه (همنا)، داوطلبان شركت در این مناقصه می‌توانند باتوجه به تاریخ فروش اسنادف با ارایه معرفی‌نامه كتبی در ساعات اداری به دبیرخانه اداره كل مراجعه و با ارایه رسید بانكی اسناد مناقصه را دریافت و باتوجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و حداكثر تا روز سه شنبه 13 آذر ماه سال جاری تسلیم كنند.
براساس این گزارش، سپرده شركت در این مناقصه 114 میلیون ریال است و فروش اسناد آن از روز چهارشنبه 23 آبان ماه جاری آغاز شده است.
همچنین فروش اسناد روز شنبه سوم آذر ماه سال جاری به پایان خواهد رسید و تاریخ نسلیم پیشنهاد روز سه شنبه 13 آذر ماه خواهد بود.
بر این اساس تاریخ بازگشایی پاكات روز سه شنبه 14 آذر ماه خواهد بود.


​​