آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

مركز پیام كوتاه استان فارس به بخش خصوصی واگذار می‌شود

شركت مخابرات استان فارس طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی، آزمایش و تحویل، آموزش و نگهداری یك ساله مركز پیام كوتاه خود را به بخش خصوصی واگذار می‌كند.Sample Image


این مركز به ظرفیت 200 هزار شماره و قابل توسعه تا 420 هزار شماره بدون نیاز به تغییر سخت‌افزار به منظور توسعه سیستم GSM/WLL روستایی براساس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعمل‌های اجرایی از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود.
این مناقصه به صورت صد درصد ریالی و با رعایت قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی و اجرایی كشور به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
شركت مخابرات استان فارس از تمامی متقاضیان حقوقی داخلی واجد شرایط دعوت كرده است تا اسناد مناقصه را دریافت و باتوجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت خود را تا روز سه شنبه 27 آذر ماه جاری به دبیرخانه این شركت تحویل دهند.


​​