آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

مناقصه سبک سازی واسکن 2000000 پرونده مشترکین همراه اول

آگهی مناقصه یك مرحله ای شماره 23/86 س


ICTna.ir - شركت ارتباطات سیار در نظر دارد انجام خدمات مربوط به سبك سازی و اسكن 2000000 پرونده مشتركین تلفن همراه موردنیاز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان شركت در مناقصه میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت 17/9/86 در ساعت اداری به واحد فروش اسناد واقع در تهران- میدان ونك- خیابان ونك- برج همراه- طبقه هفتم دبیرخانه اداره كل تداركاتی مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه مبلغ 000ر100 ریال (یكصد هزار ریال) به حساب شركت ارتباطات سیار نزد بانك ملی ایران شعبه پردیس واریز و با ارائه رسید بانكی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 27/9/86 به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند.


كمیسیون معاملات در تاریخ 28/9/86 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.


ضمنا مبلغ تضمین شركت در مناقصه 000ر000ر180 ریال ( یكصد و هشتاد میلیون ریال) می­باشد كه میبایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقدا به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكرشده واریز گردد سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.


​​