آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

خرید14000000 کارت شارژ اعتباریvoucher card توسط همراه اول

آگهی مناقصه دو مرحله ایی شماره 24/86 س


ICTna.ir - شركت ارتباطات سیار در نظر دارد 000ر000ر14عدد  Voucher card ( كارت شارژ اعتباری ) مورد نیاز خود را براساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از منابع داخلی خریداری نماید .


داوطلبان شركت در مناقصه می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت 28/9/86 در ساعت اداری به واحد فروش اسناد واقع در تهران ، میدان ونك ، خیابان ونك ، برج همراه ، طبقه هفتم ، دبیرخانه اداره كل تداركاتی مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه مبلغ 000ر150 ریال ( یكصدوپنجاه هزار ریال ) به حساب شركت ارتباطات سیار نزد بانك ملی ایران شعبه پردیس واریز و با ارائه رسید بانكی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت 15 روز دو شنبه مورخ 10/10/86 به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند . كمیسیون معاملات در تاریخ 11/10/86 رأس ساعت 9 صبح در طبقه دهم برج همراه واقع در خیابان ونك تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .


ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 000ر000ر250 ریال ( دویست و پنجاه میلیون ریال ) می باشد كه می بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی که در اسناد مناقصه مشخص شده واریز گردد سایر موارد در اسناد مناقصه  درج گردیده است.


​​