آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

واگذاری تهیه 6 میلیون فرم خام شناسنامه و عملیات پاکت گذاری وبسته بندی سیم کارت همراه اول

آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره 25/86 س


ICTna.ir - شركت ارتباطات سیار در نظر دارد تهیه 000/000/6 فرمهای خام شناسنامه تلفن همراه و فرم مشخصات اعتباری و فرم تعهد اعتباری و فرم تعهد دائمی و انجام عملیات پاكت گذاری و بسته بندی سیم كارت را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانكاران حقوقی واجد شرایط كه دارای تائیدیه صلاحیت از وزارت كار و امور اجتماعی باشند واگذار نماید. لذا داوطلبان شركت در مناقصه میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ انتشار آگهی لغایت 12/10/86 در ساعت اداری به واحد فروش اسناد واقع در میدان ونك، خیابان ونك، ضلع شرقی بزرگراه كردستان، برج همراه، طبقه هفتم، دبیرخانه اداره كل تداركاتی مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه مبلغ 000/100 ریال (یكصد هزار ریال) به حساب شركت ارتباطات سیار نزد بانك ملی ایران شعبه پردیس واریز و با ارائه رسید بانكی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 22/10/86 به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ 23/10/86 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.


ضمنا مبلغ تضمین شركت در مناقصه 000ر000ر400 ریال (چهارصد میلیون ریال) می­باشد كه میبایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقدا به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكرشده واریز گردد سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.


مناقصه گران میتوانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712712 تماس حاصل نمایند.


​​