آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

جزییات پروانه فعالیت شركت مخابرات ایران

پروانه فعالیت


پروانه فعالیت شركت مخابرات ایران، به استناد تبصره 3 ماده 8 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شورای اسلامی، تاییدیه مورخ 19/9/1382 شورای نگهبان و ابلاغیه مورخ 30/9/1382 هیات وزیران و بند 1 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعطا گردیده است. این پروانه، در جلسه مورخ 21/11/1386 كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تصویب و طی نامه شماره 11284/100 مورخ 5/12/1386، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد تایید قرار گرفته است.

مهم‌ترین بند‌های پروانه مذكور به شرح زیر است:


شبكه‌های موضوع پروانه


تجهیزاتی كه دسترسی و ایجاد ارتباط برای ارایه سرویس را برای مشتركان فراهم می‌كند شامل:


1 – شبكه ارتباطات رادیویی سیار با حداقل استاندارد جی‌اس‌ام نسل دو


2 – شبكه تلفن ثابت بدون محدودیت در فناوری


3 – شبكه ارتباطات داده بدون محدودیت در فناوری


كه شامل مراكز سوییچینگ، ایستگاه‌ها و سایر تجهیزات لازم برای كاركرد صحیح آنها در محدوده استان (به استثنای شبكه زیر‌ساخت مادر و دروازه‌های ارتباطات بین‌المللی) می‌باشد.


خدمات موضوع پروانه


هرگونه خدمات مخابراتی شامل خدمات صوت و داده و ارزش افزوده اعم از محلی، ملی و بین‌المللی و اجاره خطوط انتقال در اختیار در محدوده غیر زیر‌ساخت مادر كه در شبكه‌های موضوع پروانه توسط دارنده پروانه عرضه می‌شود.


مدت اعتبار و شرایط تمدید پروانه


مدت اعتبار پروانه، 15 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن است.


مدت اعتبار پروانه در موارد ذیل، قبل از انقضای مدت خاتمه خواهد یافت:‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند پروانه را بنا به درخواست به محض اینكه وزارت و دارنده پروانه به طور كتبی در این خصوص به توافق برسند؛ یا در صورتی كه طبق مفاد موافقت‌نامه پروانه، به ویژه ماده 19 آن (تعلیق و لغو)، پروانه لغو یا مدت اعتبار آن كاهش یابد. وزارت می‌تواند پروانه را بنا به درخواست تقدیمی توسط دارنده پروانه به وزارت برای دو دوره 5 ساله تمدید كند، مشروط بر آنكه دارنده پروانه حداقل یك سال قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه كه حسب مورد ممكن است تمدید شده باشد، تمدید آن را درخواست كند.


سهامداران و حق رای


در صورت داشتن سهامدار خارجی، سهام شركت‌های ایرانی كه 100 درصد سهام آنها متعلق به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی است، نباید از 51 درصد سهام كل شركت دارنده پروانه كم‌تر باشد.


هرگونه تغییری كه به میزان 5 درصد یا بیش‌تر به نحوه سهامداری و/ یا حق رای دارنده پروانه تاثیر بگذارد باید دو ماه قبل طی اطلاعیه‌ای به سازمان (تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) اعلام شود.


هرگونه تغییر یا عملیاتی كه منجر به تغییر كنترل دارند پروانه شود، مستلزم اجازه كتبی قبلی از سازمان خواهد بود.


هرگونه كاهش در درصد سهام تحت تملك نهاد‌ها و اتباع ایرانی از سرمایه‌ سهمی دارنده پروانه، مستلزم كسب مجوز كتبی از سازمان خواهد بود. ولی در صورتی كه دارنده پروانه در لیست بورس اوراق بهادار تهران درج شده باشد، فروش سهام سرمایه‌ای دارنده پروانه توسط اشخاص و اتباع ایرانی از طریق بازار بورس نیازی به كسب قبلی مجوز كتبی سازمان نخواهد داشت.


دارنده پروانه حق نخواهد داشت كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالك سرمایه سهمی حق رای شركت‌هایی كه دارای پروانه بهره‌برداری و یا ارایه خدمات هرگونه شبكه‌های خدمات مخابراتی موضوع پروانه اعم از تلفن ثابت، تلفن همراه و انتقال داده باشد و هیچ‌ یك از شركت‌های مذكور نیز نباید به طور مستقیم مالك سرمایه سهامی و یا حق رای در دارنده پروانه باشند.


صدور پروانه‌های جدید و رقابت


صدور این پروانه هیچگونه محدودیتی را برای صدور پروانه‌های دیگر در زمینه موضوع فعالیت پروانه برای سازمان ایجاد نمی‌كند.


هر پروانه جدید اعطایی توسط سازمان برای ایجاد و بهره‌برداری از خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعالیت، طی مدت اعتبار پروانه باید حاوی مواد و شرایطی باشد كه به طور اساسی معادل مواد و شرایطی است كه در مورد دارنده پروانه قابل اعمال می‌باشد (به جز در مورد مبالغ)، معهذا، سازمان به سطح مبالغ لازم‌التادیه توسط شركت‌كننده جدید توجه خواهد نمود تا آنكه شرایط حاكم بر بازار و توسعه رقابت سالم در داخل قلمرو فعالیت را امكان‌پذیر سازد.


شبكه انتقال


به موجب قانون، ایجاد و بهره‌برداری از «شبكه زیر‌ساخت مادر» در انحصار بخش دولتی می‌باشد بنابراین دارنده پروانه حق نخواهد داشت كه برای بهره‌برداری از شبكه موضوع پروانه مبادرت به ایجاد شبكه انتقال در زیر‌ساخت مادر كند و باید خطوط انتقال و تسهیلات مربوط به شبكه زیر‌ساخت مادر را از ارایه كننده خدمات مخابراتی مجاز دولتی اجاره نماید. ارایه كننده خدمات مخابراتی مجاز دولتی به دارنده پروانه اجازه خواهد داد كه به منظور ارایه خدمات موضوع پروانه به شبكه‌های انتقال در زیر‌ساخت مادر دسترسی یابد.


دارنده پروانه می‌تواند به منظور برقراری ارتباط بین تجهیزات مختلف شبكه موضوع پروانه (از جمله در محل نقاط اتصال متقابل) شبكه انتقال كابلی یا رادیویی، به غیر از شبكه زیر‌ساخت مادر احداث نماید.


اتصال متقابل


دارنده پروانه حق خواهد داشت كه شبكه موضوع پروانه را به كلیه شبكه‌های مخابراتی دارای پروانه در جمهوری اسلامی ایران به طور متقابل متصل كند و به منظور ارایه خدمات موضوع پروانه به تمامی شبكه‌های مخابراتی دارای پروانه دسترسی داشته باشد.


دارنده پروانه متعهد است كه اتصال متقابل كلیه شبكه‌های مخابراتی دارای پروانه را به شبكه موضوع پروانه اجازه دهد و دارنده پروانه باید به هر طرف ذینفع دارای پروانه قانونی اجازه دسترسی به شبكه موضوع پروانه به منظور ارایه خدمات مخابراتی را بدهد. اتصال متقابل بر اساس موافقت‌نامه‌ای كه توسط طرف‌های ذی‌ربط منعقد می‌شود، فراهم خواهد گردید. در صورت بروز هر گونه مشكل و یا اختلاف در این مورد، هر یك از طرفین می‌تواند موضوع را جهت اخذ تصمیم نزد سازمان مطرح كند.


تعهدات توسعه و اجرا


دارنده پروانه موظف است از تاریخ صدور پروانه،‌ نسبت به توسعه و اجرا در حوزه خدمات موضوع پروانه و زمانبندی مشخص شده (به شرح زیر) در چارچوب شرایط و ضوابط این پروانه اقدام نماید. هرگونه تغییر در تعهدات مذكور و یا زمانبندی اجرای آن مستلزم اخذ موافقت كتبی از سازمان می‌باشد.


1- تلفن همراه


1-1- تعهدات دایری


با توجه به وضع موجود (000/300/21 شماره در حال كار) تعهدات دایری جدید در طول سال‌های پروانه به شرح زیر می‌باشد.


انتهای سال اول (1387) 000/700/3 مشترك


انتهای سال دوم (1388) 000/000/3 مشترك


انتهای سال سوم (1389) 000/000/2 مشترك


انتهای سال چهارم (1390) 000/000/2 مشترك


انتهای سال پنجم (1391) 000/500/1 مشترك


انتهای سال ششم (1392) 000/500/1 مشترك


انتهای سال هفتم (1393) 000/000/1 مشترك


انتهای سال هشتم (1394) 000/000/1 مشترك


انتهای سال نهم (1395) 000/000/1 مشترك


از سال دهم (1396) به بعد بر اساس شرایط بازار، تقاضا و رقابت، دایری انجام می‌شود.


2-1- تعهدات پوشش رادیویی


پوشش كلیه شهرهای كشور حداكثر یك‌سال پس از تاریخ صدور پروانه


پوشش شهرهای جدید حداكثر 8 ماه پس از اعلام وزارت كشور


پوشش كلیه جاده‌های اصلی كشور یك‌سال پس از تاریخ صدور پروانه


پوشش كلیه جاده‌های ریلی كشور یك سال پس از تاریخ صدور پروانه


پوشش جاده‌های فرعی كشور (شهرهای بین مراكز شهرستان‌ها) حداكثر دو سال پس از تاریخ صدور پروانه


منظور از تعهدات پوششی، پوشش رادیویی كلیه محدوده خدمات شهری بر اساس مصوبه هیات دولت می‌باشد و جاده‌های اصلی بر اساس تعریف وزارت راه و ترابری مشخص می‌شود.


3-1- تعهدات پوشش جمعیتی:


در هیچ زمان از مدت اجرای این پروانه پوشش جمعیتی شبكه نباید كمتر از 85 درصد باشد.


4-1- دسترسی مشتركان به شبكه:


دسترسی مشتركان به شبكه در شهرهای تحت پوشش با درجه سرویس 2 درصد


دسترسی مشتركان به شبكه در جاده‌های تحت پوشش با درجه سرویس 5 درصد


5-1- كیفیت سرویس شبكه:


مكالمات قطع شده


در پایان سال اول (1387) كمتر از 4 درصد


در پایان سال دوم (1388) كمتر از 3 درصد


در پایان سال سوم (1389) كمتر از 2 درصد


در پایان سال چهارم (1390) به بعد كمتر از 1 درصد


2- تلفن ثابت


1-2- تعهدات دایری:


با توجه به وضعیت موجود 000/500/23 مشترك در حال كار تعهدات دایری جدید در طول سال‌های پروانه به شرح زیر می‌باشد.


انتهای سال اول (1387) 000/500/1 مشترك


انتهای سال دوم (1388) 000/000/1 مشترك


انتهای سال سوم (1389) 000/000/1 مشترك


انتهای سال چهارم (1390) 000/000/1 مشترك


انتهای سال پنجم (1391) 000/000/1 مشترك


انتهای سال ششم (1392) 000/000/1 مشترك


از سال هفتم (1393) به بعد بر اساس شرایط بازار، تقاضا و رقابت، دایری انجام می‌شود.


3- ارتباطات داده و فناوری اطلاعات


تعهدات اجرایی دارنده پروانه در حوزه ارتباطات داده و فناوری اطلاعات با هماهنگی دارنده پرونده توسط سازمان متعاقبا ابلاغ خواهد گردید.


تعرفه‌ها
محدودیت‌های تعرفه‌ها برای خدمات موضوع پروانه به شرح زیر است.


در تلفن همراه برای هزینه اتصال مشترك آبونمانی، بیش از 000/200/1 ریال و برای هزینه اتصال مشترك پیش‌پرداختی بیش از مبلغ 000/200 ریال (‌به استثنای مالیات متعلقه) مطالبه ننماید. این میزان تعرفه در صورت مقتضی می‌تواند توسط سازمان، مورد تجدید نظر قرار گیرد.


در تلفن ثابت برای هزینه اتصال مشترك آبونمانی، بیش از 000/500 ریال و برای هزینه اتصال مشترك پیش‌پرداختی بیش از مبلغ 000/100 ریال (به استثنای مالیات متعلقه) مطالبه ننماید. این میزان تعرفه در صورت مقتضی می‌تواند توسط سازمان مورد تجدیدنظر قرار گیرد.


در تلفن همراه و ثابت برای هزینه‌های مكررالوقوع نظیر سرویس‌های آبونمانی نظیر هزینه‌های ارتباط، قیمت‌های بدون احتساب مالیات را برای هر خدمتی كه ارایه می‌دهد نباید حداكثر 20 درصد بیش از قیمت‌های پایه كه توسط سازمان تعیین می‌شود، باشد. معهذا، دارنده پروانه حق خواهد داشت كه هرگونه بسته خدماتی شامل دقایق آزاد و نرخ‌های تعدیل شده را مادام كه بتواند ثابت كند كه طیف محدوده 20%+ را رعایت می‌كند، عرضه نماید. تعرفه‌های خدماتی كه به صورت پیش‌پرداخت می‌باشد می‌تواند حداكثر 50 درصد بالاتر از تعرفه‌های متناظر با خدمات آبونمانی باشد.


سقف كلیه تعرفه‌های فوق‌الذكر با هدف حمایت از مصرف‌كننده و سایر بهره‌برداران تعیین شده و می‌تواند توسط سازمان و تصویب كمیسیون مورد تعدیل قرار گیرد.


تعرفه‌های خدمات ارزش افزوده و هرگونه خدمات جدید بر اساس مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات كه توسط سازمان ابلاغ می‌شود، خواهد بود .


در سرویس‌های فناوری اطلاعات و انتقال داده‌ و اجاره خطوط انتقال بر اساس مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات كه توسط سازمان ابلاغ می‌شود، خواهد بود.


همكاری با سایر ارایه‌كنندگان خدمات مخابراتی
دارنده پروانه باید با سایر ارایه‌كنندگان خدمات مخابراتی در مورد كلیه درخواست‌های منطقی همكاری كند. در این رابطه باید:


قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 اسفند 1375 مجلس شورای اسلامی رعایت شود.


مدیریت فنی و پشتیبانی باید حتما ایرانی باشد و در صورت داشتن سهامدار خارجی، كلیه تصمیمات هیات مدیره و مجامع عمومی شركت دارنده پروانه مشروط به موافقت حداقل 50 درصد سهامداران ایرانی پروانه می‌باشد.


در صورت داشتن سهامدار خارجی، سهام شركت‌های ایرانی كه 100 درصد سهام آنها متعلق به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی است، نباید از 51 درصد سهام كل شركت دارنده پروانه كمتر باشد.


مبالغ قابل پرداخت به سازمان


مبالغ سالانه
دارنده پروانه باید مبالغ ذیل را به ماخذ سالانه (سال قراردادی) به سازمان پرداخت كند.


مبلغ پرداختی بابت حق استفاده از شماره‌گذاری: دارنده پروانه باید مبالغ زیر را در ازای استفاده از ظرفیت شماره‌گذاری به سازمان بپردازد:


در شبكه تلفن همراه برای هر بلوك 000/100 شماره‌ای 200 میلیون ریال و در شبكه تلفن ثابت برای هر بلوك 000/10 شماره‌ای 10 میلیون ریال برای هر سال قراردادی. از سال دوم به بعد مبلغ پرداختی هر بلوك از شماره‌ها ممكن است توسط سازمان به طور سالانه افزایش یابد، لیكن در هر حال این افرایش در محدود (1) نرخ تورم در ایران در طول سال قبلی قراردادی یا (2) افزایش متوسط تعرفه‌های خدمات پایه دارنده پروانه در طول سال قبل خواهد بود.


در شبكه تلفن ثابت برای مراكز موجود (تا تاریخ صدور پروانه) بالای 000/5 شماره بر اساس بلوك‌های 000/10 شماره‌ای و رند به بالا و برای مراكز موجود كمتر از 000/5 شماره بر اساس بلوك‌های 000/1 شماره‌ای و رند به بالا هزینه شماره‌گذاری دریافت خواهد گردید.


مبلغ پرداختی بابت خدمات اجباری عمومی (USO): 3 درصد درآمد تلفن همراه سال قراردادی قبل، بابت هر سال قراردادی. برای سال اول، مبلغ پیش‌بینی شده اسمی از تسهیم درآمد برای سال اول قراردادی، جهت محاسبه مبلغ پرداختی بابت خدمات اجباری عمومی استفاده خواهد شد.


تبصره 1: هزینه‌های مربوط به ایجاد و توسعه و نگهداری و پشتیبانی شبكه در نقاط  جدید بر اساس نیاز كه تحت عنوان USO توسط سازمان مشخص و به دارنده پروانه اعلام می‌شود،‌ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه توسط سازمان به دارنده پروانه پرداخت می‌شود. تاكید می‌شود  كه كلیه هزینه‌های مربوط به نگهداری و پشتیبانی كلیه نقاط شبكه موجود به عهده دارنده پروانه می‌باشد و مشمول پرداخت USO از سوی سازمان و یا دولت نمی‌باشد.


تبصره 2: درآمد تلفن ثابت و خدمات داده مشمول پرداخت USO نخواهد بود.


مبلغ حق سازمان: 25/0 درصد از درآمد سال قراردادی قبل بابت هر سال قراردادی خواهد بود. در مورد سال  اول مبلغ پیش‌بینی شده اسمی از تسهیم درآمد برای سال اول قراردادی جهت محاسبه مبلغ پرداخت حق سازمان برای سال اول قراردادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


مبلغ حق استفاده از فركانس: دارنده پروانه باید حق استفاده از فركانس‌های واگذاری هزینه‌های مربوطه را كه براساس تعرفه‌های مصوب توسط سازمان اعلام می‌شود به سازمان بپردازد. این حق استفاده از فركانس‌های واگذاری ممكن است بر مبنای تغییر نرخ پالس و یا تغییر آیین‌نامه مربوطه، به طور سالانه كمتر یا بیش‌تر شود.


تاكید می‌شود  كه فركانس‌های تخصیص داده شده به صورت سراسری بوده و هزینه‌های مربوط به صورت سراسری محاسبه خواهد شد.


نحوه پرداخت مبالغ سالانه
به جز در مواردی كه در قوانین یا مقررات به نحو دیگری تعیین شده باشد، مبالغ پرداخت سالانه فوق باید در 4 قسط مساوی، هر 3 ماه یكبار در آخرین روز از دوره سه ماهه جاری در آن زمان پرداخت شود. پرداخت قسط اول مبالغ مذكور باید به محض انقضا یا پیش از 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن صورت گیرد.


حداكثر مبلغ
در هیچ صورتی، كل مبالغ پرداختی سالانه، در طول هیچ یك از سال‌های قراردادی نباید از 7 درصد درآمدهای سال قراردادی قبل از آن (و برای سال اول قرارداد، مبلغ پیش‌بینی شده اسمی از تسهیم درآمد در طول سال اول قرارداد) تجاوز كند.


تسهیم درآمد
در ازای اعطای پروانه، دارنده پروانه بابت هر سال شمسی و ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال، باید آن بخش از مبلغ تسهیم درآمد در مورد آن سال قراردادی را كه حسب مورد ممكن است از مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد بیش‌تر باشد و مطابق نمایه‌های 1 و 2 در مورد آن سال قراردادی لازم‌التادیه می‌باشد، به سازمان پرداخت كند.


مبلغ تسهیم درآمد برای هر سال شمسی بر اساس نوع خدمات با اعمال درصدهای زیر از تسهیم درآمد محاسبه خواهد شد (از درآمد دارنده پروانه در مورد آن سال شمسی):


الف) در خدمات تلفن همراه 1/28 درصد
ب) در خدمات تلفن ثابت 8 درصد
ج) در خدمات ارتباط داده و اجازه خطوط انتقال 5 درصد


تبصره: میزان حق‌السهم تعیین شده در بند (ب) فوق در  خدمات تلفن ثابت با افزایش نرخ  هزینه مكالمه شهری به نسبت مستقیم حداكثر تا سقف 20 درصد افزایش خواهد یافت و در صورتی كه دارنده پروانه به دلیل شرایط رقابتی و یا قوانین در هر مرحله  این تعرفه را كاهش دهد، میزان حق‌السهم مشمول كاهش نخواهد بود.


مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد
دارنده پروانه در طول مدت اعتبار پروانه، باید مبالغ تضمین شده از تسهیم درآمد بابت هر سال شمسی را در 4 قسط مساوی در پایان هر 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه، به شرح جدول به سازمان بپردازد.


تبصره: در خدمات ارتباطات داده و اجاره خطوط انتقال، براساس درآمد دارنده پروانه و مبنای حق‌السهم تعیین شده (بدون تضمین درآمد) محاسبه خواهد گردید.


نحوه پرداخت تسهیم درآمد
مبالغ تسهیم درآمد بایستی در 4 قسط مساوی و در پایان هر 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه توسط دارنده پروانه، به سازمان پرداخت شود.


در صورتی كه مبالغ تسهیم درآمد بیش‌تر از مبالغ تضمین شده باشد،‌ دارنده پروانه باید حداكثر ظرف مدت دو ماه از پایان سال قراردادی، باقیمانده آن را به سازمان پرداخت كند.


مبلغ حق امتیاز صدور پروانه
بابت وضعیت موجود شامل 3/21 میلیون مشترك تلفن‌همراه و 5/23 میلیون مشترك تلفن ثابت جمعا مبلغ 566/7 میلیارد ریال برآورد می‌شود و با توجه به دولتی بودن شركت دارنده پروانه در زمان صدور پروانه و پرداخت‌های تكلیفی گذشته، از دارنده پروانه دریافت نمی‌شود.


بابت اجاره توسعه شبكه شامل 7/16 میلیون مشترك تلفن‌همراه و 5/23 میلیون مشترك تلفن ثابت و همچنین شبكه ارتباطات داده و خطوط انتقال مبلغ 5/903/4 میلیارد ریال است كه می‌بایستی در زمان صدور پروانه توسط متقاضی به سازمان پرداخت گردد.


سایر مبالغ
دارنده پروانه باید كلیه هزینه‌ها، كمك‌ها و مخارج دیگری را كه در هر زمان طبق مقررات و قوانین قابل اعمال ایران لازم‌التادیه می‌شود (با رعایت محدودیت حداكثر مبلغ) به سازمان پرداخت كند.


هزینه‌های معاف از مالیات
كلیه مبالغ (شامل تسهیم درآمد)، مشمول هیچ‌گونه مالیات و عوارض نمی‌باشند و پرداخت چنین مبالغی باید به عنوان هزینه‌هایی كه از لحاظ اهداف مالیات شركتی قابل كسر می‌باشند، مورد محاسبه قرار گیرند.


مالیات‌های فروش و شركتی
خدمات مورد پروانه مشمول كلیه مالیات‌های فروش عمومی و عوارض قابل اعمال در ایران در مورد فروش خدمات و كالاها می‌باشد. دارنده پروانه همچنین باید كلیه مالیات‌های شركتی و سایر مالیات‌های بردرآمد را كه به طور كلی نسبت به شركت‌ها در ایران اعمال می‌گردد، پرداخت نماید.


هزینه اتصال مشمول هیچ‌گونه مالیات و عوارض فروش یا خدمات نمی‌باشد و نخواهد بود.


همچنین اگر هر مالیاتی یا عوارض اضافی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران وضع شود برای تمامی اپراتورهای بخش مخابرات ایران لازم‌الاجرا خواهد بود.


جبران خسارت نقض تعهدات اجرا و توسعه
چنانچه سازمان تشخیص دهد كه در مهلت‌های مقرر دارنده پروانه، حداقل تعهدات را ایفا نكرده است و قصور خود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اخطار سازمان  در این مورد جبران ننموده باشد (مهلت)، پرداخت مبلغ خسارت نقض تهدات اجرا و توسعه به شرح زیر خواهند بود:


1- در ارایه خدمات تلفن همراه
1-1- قصور در زمینه پوشش شهرها:‌10 میلیارد ریال به ازای هر یك از شهرها به نسبت عدم پوشش كه در پایان مهلت مقرر تحت پوشش قرار نگرفته‌اند، كه این تعهد در پایان هر سال قراردادی قابل تمدید خواهد بود (از جمله تمدید در پایان سالی كه طی آن مهلت مقرر به پایان رسیده است) تا زمانی كه این وضعیت جبران گردد.


2-1- قصور در پوشش جمعیتی: به ازای هر درصد پوشش جمعیتی كمتر از میزان مقرر برای هر سال قرادادی كه تا پایان مهلت، پوشش داده نشده است و به ازای هر ماه تاخیر پس از پایان مهلت تا زمانی كه جمعیت مورد نظر در سال قراردادی مزبور تحت پوشش قرار گیرند، به شرح زیر:


2/1 میلیارد ریال برای 3 ماه اول
5/1 میلیارد ریال برای 3 ماه بعدی
4/2 میلیارد ریال برای ماه‌های بعد


در صورتی كه نقض مذكور طی یك ماه به طور كامل جبران گردد، مبلغ لازم‌التادیه در مورد آن ماه به تناسب تعیین خواهد شد.


3-1- قصور در پوشش جاده‌ها: 5 میلیارد ریال به ازای هر 10 كیلومتر از جاده‌هایی كه در نقض اهداف كیلومتری مقرر در پوشش جاده‌ای برای هر سال قرادادی ذی‌ربط، در پایان مهلت تحت پوشش قرار نگرفته باشند، كه مهلت مزبور در انقضای هر سال قراردادی (از جمله در پایان سال قرادادی كه در پایان آن مهلت خاتمه می‌یابد) تا زمانی كه وضعیت اصلاح گردد، تمدید خواهد شد.


2- قصور در انجام تعهدات ارایه خدمات تلفن ثابت و ارایه خدمات انتقال داده، بر اساس نظر سازمان و تصویب كمیسیون خواهد بود.


جبران خسارت نقض سایر تعهدات
چنانچه سازمان تشخیص دهد كه دارنده پروانه (1) هر یك از مواد و شرایط عمده پروانه به غیر از تعهدات اجرا و توسعه را نقض كرده است و (2) چنین تخلفی را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اخطار سازمان در این زمینه جبران نكرده است (مهلت)،


سازمان می‌تواند دارنده پروانه را علاوه بر مبلغ تسهیم درآمد كه باید از بابت سال قراردادی مربوط به سازمان بپردازد، به پرداخت مبلغ جبران خسارت تا میزان حداكثر 30 میلیارد ریال بابت هر سال قراردادی ملزم نماید.


تعلیق پروانه
درصورت نقض عمده مواد موافقنامه پروانه، سازمان می‌تواند پروانه را برای مدت حداكثر  6 ماه در هر مرحله به حالت تعلیق درآورد، مشروط بر آنكه فرصت معقولی به دارنده پروانه جهت اصلاح ایرادات و مشكلات داده شده باشد و نامبرده  اقدامی در جهت جبران و تامین نظر سازمان به عمل نیاورده باشد.


لغو پروانه و كاهش مدت اعتبار پروانه
هنگامی كه دارنده پروانه مبالغ مربوط به پروانه (شامل تسهیم درآمد) را در موعد مقرر نپرداخته و ظرف مدت یك ماه بعد از تاریخ دریافت اخطاریه از سازمان، در مورد پرداخت آن اقدامی به عمل نیاورده باشد.


هنگامی كه دارنده پروانه منحل شده یا در جریان ورشكستگی یا تصفیه قرار گرفته یا به نفع بستانكاران، یك واگذاری كلی انجام داده باشد.


منبع: فناوران اطلاعات


​​