آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

آگهی رگولاتوری در خصوص مزایده واگذاری پروانه Wimax

آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای 1/س/87
واگذاری پروانه ارایه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فنآوری Wimax


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره 20268/39363 هیئت محترم وزیران و بر اساس شرایط و ضوابط مصوب جلسه شماره 37 مورخ 25/01/87 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فنآوری Wimax را به صورت استانی به شرکتهای غیر دولتی که در ایران به ثبت رسیده باشد از طریق تشریفات قانونی مزایده با شرایط و مشخصاتی که در اسناد مزایده قید گردیده است واگذار نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مزایده می توانند در ساعات اداری، پس از نشر آگهی در روزنامه ایران نیوز مورخ 08/04/87 و روزنامه ایران مورخ 09/04/87 با ارایه معرفی نامه معتبر به این سازمان مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

 


​​