آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان شناسایی آزمایشگاه های تایید نمونه تجهیزات ارتباطی

ICTna.ir - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد در چارچوب مقررات و ضوابط جاری و در راستای اجرای سیاست های وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در مورد ارایه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و حمایت از تولیدات داخلی صنایع مخابراتی بر اساس بند 2 ماده 2 اساسنامه سازمان، نسبت به شناسایی آزمایشگاه های موجود در کشور در بخش خصوصی و دولتی به منظور همکاری و مشارکت در انجام آزمایش های تایید نمونه ( Type Approval ) تجهیزات ارتباطی اعم از تجهیزات سوئیچ، انتقال، NGN، CPE، نرم افزارهای مورد استفاده در بخش های ثابت و سیار آن بر اساس استانداردهای متعارف بین المللی، منطقه ای و ملی با عناوین: آزمایش های الکترونیکی – آزمایش های محیطی – آزمایش های EMC – آزمایشهای ایمنی – آزمایش های مربوط به اندازه گیری میزان SAR و . . . اقدام نماید.
لذا از کلیه موسسات، شرکت ها، مراکز علمی و دانشگاهی، کارخانجات تولیدی و واحد هایی که شرایط لازم و توانایی انجام هریک از آزمایش های فوق را دارند، درخواست می شود پس از نشر آگهی در روزنامه ایران مورخ 20 و 19/05/87 مدارک و مستندات خود را به این سازمان ارسال نمایند تا پس از بررسی نسبت به اعتبار دهی آنها اقدام شود.


​​