آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اساسنامه سازمان فضایی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 27560/1 مورخ 9/8/1386، وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات و به استناد ماده 9 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات- مصوب 1382- اساسنامه سازمان فضایی ایران را به شرح زیر تصویب كرد که در پی می آید:


ماده یك- به منظور انجام وظایف قانونی و امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبكه‌های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از كشور و تجمیع فعالیت‌های حاكمیتی مركز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات، سازمان فضایی ایران كه در این اساسنامه به‌اختصار سازمان نامیده می‌شود، با استفاده از امكانات و نیروی انسانی اداره كل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره‌ای و اداره كل نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای شركت مخابرات ایران تشكیل می‌شود.


ماده2- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلا‌ل مالی است و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات و براساس قوانین و آیین‌نامه‌های مالی و معاملا‌تی خاص خود و در چارچوب قوانین و مقررات، اداره خواهد شد.


ماده3- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:


الف- انجام امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبكه‌های فضایی در داخل و خارج از كشور و تجمیع فعالیت‌های حاكمیتی مركز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات.
ب- تهیه و تنظیم برنامه‌های میان‌مدت و درازمدت در بخش فضایی كشور با همكاری دستگاه‌های ذیربط برای پیشنهاد به مراجع ذیربط.
پ- انجام مطالعات به منظور تدوین سیاست‌های طراحی، ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های تحقیقاتی و كاربردی و ارایه خدمات فضایی برای پیشنهاد به مراجع ذیصلا‌ح قانونی.
ت- انجام تحقیقات، طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌های تجاری، علمی‌و تحقیقاتی و طراحی و ساخت مركز كنترل و پرتاب ماهواره‌های ملی با همكاری دستگاه‌های ذیربط.
تبصره- امور یادشده به جز پرتاب و مركز كنترل ماهواره‌ای می‌تواند توسط بخش غیردولتی تحت نظارت سازمان انجام شود.
ث- برنامه‌ریزی به منظور هدایت و گسترش استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و اجرام سماوی و نجوم و فناوری فضایی، تقویت شبكه‌های ارتباطی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی توسط بخش‌های دولتی، تعاونی، خصوصی و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب سیاست‌های كلا‌ن كشور.
ج- مطالعه، پژوهش، توسعه فناوری و آموزش‌های كاربردی خاص در زمینه توسعه علوم و فناوری‌های فضایی.
چ- بررسی نیازها و اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای و سایر فناوری‌های موردنیاز برای توسعه فناوری فضایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ح- مشاركت در اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب سیاست‌های كلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.
خ- اعمال وظایف حاكمیتی محوله از طریق ارایه سیگنال بخش فضایی (اعم از صوت، تصویر و داده) به متقاضیان در بخش زمینی، اعطای مجوز برای فعالیت در فضا به منظور مدیریت یكپارچه بخش فضایی كشور و بهره‌برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امكانات فضایی شامل ماهواره‌ها، شبكه ماهواره‌اختصاصی یا ملی (شامل موبایل ماهواره‌ای)، ایستگاه‌های اخذ مستقیم، ایستگاه‌های ارسال مستقیم و كنترل ماهواره‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
د- دریافت تعرفه‌های مصوب عرضه خدمات فضایی و اعطای مجوز فعالیت در فضا.
ذ- تعیین صلا‌حیت پیمانكاران و مشاوران غیردولتی برای انجام امور اجرایی و تحقیقاتی فضایی در بخش‌های مختلف كشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ر- نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط، بهمنظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاست‌های كلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.
ز- اجرای برنامه‌های همكاری منطقه‌ای و بین‌المللی در امور فضایی در چارچوب سیاست‌های كلی نظام.
ژ- مدیریت و بهره‌برداری از موقعیت‌های مداری و ماهواره‌ای و هماهنگی با دستگاه‌های مسؤول و پیگیری برای ثبت بین‌المللی آنها به منظور استفاده بهینه از منابع فضایی.
س- مطالعه و برنامه‌ریزی برای تأمین بخش فضایی موردنیاز تمام شبكه‌های ماهواره‌ای كشور بهمنظور ارایه خدمات ماهواره از طریق ماهواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب قوانین و مقررات.
ش- تهیه و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با شرح وظایف مندرج در ماده 9 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات_ مصوب 1382_ و پیشنهاد به مراجع قانونی برای تصویب.
ص- ایجاد بایگانی ملی و تمركز در نگهداری و طبقه‌بندی و بهنگام‌سازی اطلا‌عات فضایی.
تبصره یك- سازمان موظف است، برای انجام امور و وظایف محول شده از حداكثر توان بخش‌های غیردولتی در چارچوب سیاست‌های كلی نظام استفاده كند.
تبصره2- مسؤولیت تعیین صلا‌حیت امنیتی در خصوص بندهای «خ» و «ذ» این ماده با مراجع ذی‌ربط خواهد بود.
تبصره3- سازمان مجاز است به منظور انجام امور و وظایف محول با تأیید شورای گسترش آموزش عالی كشور نسبت به تأسیس مركز تحقیقات فضایی (پژوهشكده یا پژوهشگاه) و نیز ایجاد شركت در چارچوب قوانین و مقررات، اقدام كند.
تبصره4- در خصوص بند «د» سازمان مكلف است، براساس نرخ‌هایی كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی‌(نزد خزانه‌داری كل) واریز كند. معادل صددرصد اعتبار یادشده از محل ردیف اعتباری در قوانین بودجه در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری هزینه شود.


ماده4- اعتبار موردنیاز سازمان در وجوه و اعتبارات عمومی‌بودجه سالانه كشور پیش‌بینی و تأمین می‌شود و در چارچوب آیین‌نامه‌های خاص سازمان موضوع ماده 2 این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه خواهد شد.
تبصره- سازمان می‌تواند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و در چارچوب بودجه‌های سنواتی از كمك‌ها و سایر منابع اعتباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات و سازمان‌ها و شركت‌های تابع آن و سایر نهادها استفاده كند.


ماده5- در اجرای بند10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات كشوری_ مصوب 1386_ سازمان می‌تواند با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق‌العاده لا‌زم با تصویب هیئت وزیران پرداخت كند.


ماده6- تشكیلا‌ت سازمان پس از تدوین توسط سازمان و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رییس جمهوری قابل اجرا خواهد بود.


ماده7- رییس سازمان كه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلا‌عات است، توسط وزیر یادشده منصوب می‌شود و بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه خواهد بود.


ماده8- رییس سازمان مسئول حسن اجرای امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است و برای اداره امور سازمان دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام در حدود مقررات است و نمایندگی سازمان را در مقابل تمام مقام‌های قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توكیل به غیر خواهد داشت و نیز می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلا‌غ كتبی به هر یك از معاونان، مدیران یا كاركنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض كند.


این اساسنامه به موجب نامه شماره 27483/30/87 مورخ 12/4/1387، شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده، رسیده است.


این مصوبه با شماره 62999™ت38571 هـ در تاریخ 25/4/1387، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات ابلا‌غ شده است.


​​