آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

ابلاغ مصوبه جلسه شماره 45 كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعیین تعرفه سرویس های GPRS و MMS

ICTna.ir - مصوبه كمیسیون محترم تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعیین تعرفه ارائه سرویس GPRS و MMS  در شبكه های تلفن همراه جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.از آنجائیكه مصوبات مورد نظر بعنوان سقف تعرفه‌ها در كمیسیون به تصویب رسیده است، خواهشمند است دستور فرمائید میزان تعرفه‌های مذكور قبل از اجراء و عملیاتی شدن به این سازمان منعكس گردد.


بند 3 موضوع : تعیین تعرفه سرویس GPRS در شبكه های تلفن همراه‌، كمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر، تعرفه ارائه خدمات مذكور را بشرح زیر تصویب نمود.


3-1 سقف تعرفه ارائه سرویس GPRS در شبكه تلفن همراه پس پرداخت (Postpaid) به ازاء هر كیلو بایت تبادل اطلاعات چهارده و هشت دهم  ریال.


تبصره: اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند ضمن ارائه خدمات مذكور براساس سقف تعرفه چهارده و هشت دهم ریال به ازای هر كیلو بایت مادامیكه سقف مذكور رعایت شود، بطور انتخابی بسته‌های مختلفی را برای سرویس مذكور به مشتركین خود، تعریف و اجراء نمایند.


3-2- سقف تعرفه سرویس ارسال پیام چند رسانه‌ای (MMS ) مبلغ یك هزار ریال برای هر بار ارسال تصویب گردید.


​​