آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

نرخ تعرفه های عرضه خدمات فضایی تعیین شد

ICTna.ir - سازمان فضایی ایران در راستای انجام امور مطالعاتی، پژوهشی، ‌طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبكه‌های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج ازكشوروتجمع فعالیت‌های حاكمیتی مركز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشكیل شده است.
هیات وزیران پس ازتشكیل سازمان فضایی ایران وتصویب اساسنامه آن،نرخ تعرفه های عرضه خدمات فضایی را تعیین كرد.

به گزارش ایستنا از پایگاه  اطلاع رسانی دولت ، سازمان فضایی ایران در راستای انجام امور مطالعاتی، پژوهشی، ‌طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبكه‌های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج ازكشوروتجمع فعالیت‌های حاكمیتی مركز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  تشكیل شده است .
بر اساس مصوبه هیات وزیران  نرخ تعرفه های عرضه خدمات فضایی (تصاویر رقومی ماهواره ای با قدرت تفكیك مكانی متوسط و بالا ) بدین شرح است :


1-Mss با ابعاد پوشش تصویر 185 در185 كیلومتر،قیمت كل فریم 50000ریال وقیمت سال 86 /180000ریال


2-TM-MSS 87-92باابعادپوشش 185در185كیلومتر،قیمت كل فریم200000ریال وقیمت سال86/1000000ریال


3- TM-MSS98با ابعاد پوشش 185در 185كیلومتر،قیمت كل فریم 500000ریال وقیمت سال86/2000000ریال


4- ETM+ با ابعاد پوشش 185 در185 كیلومتر،قیمت كل فریم  1000000 ریال وقیمت سال 86/3000000ریال


5- IRS-PAN با ابعاد پوشش 70 در70 كیلومتر،قیمت كل فریم 720000ریال وقیمت سال 86/1800000ریال


6- IRS-LISS با ابعاد پوشش 140 در140 كیلومتر،قیمت كل فریم 320000ریال وقیمت سال 86/800000ریال


7- IRS-WIFS با ابعاد پوشش 800در 800 كیلومتر، قیمت كل فریم 160000ریال وقیمت سال 86/400000ریال


8- IRS-PAN با ابعاد پوشش 70 در70 كیلومتر،قیمت كل فریم 1800000ریال وقیمت سال 86/1800000ریال


9- IRS-LISS با ابعاد پوشش 140 در140 كیلومتر،قیمت كل فریم 800000ریال وقیمت سال 86/800000ریال


10-IRS-WIFSبا ابعاد پوشش800در 800 كیلومتر ،قیمت كل فریم400000ریال وقیمت سال86/400000ریال


11-SOPT-PAN(86-97) با ابعاد پوشش 60 در60 كیلومتر،قیمت كل فریم 100000وقیمت سال 86/400000ریال


12-SOPT-PAN(98-2000)باابعاد پوشش60در60كیلومتر،قیمت كل فریم400000ریال وقیمت سال86/ 1200000ریال


13-SOPT-XS(98-2000) با ابعاد پوشش 60 در60 كیلومتر،قیمت كل فریم 300000ریال وقیمت سال 86/ 900000ریال


14-SOPT(STEREO) با ابعاد پوشش 60 در60 كیلومتر،قیمت كل فریم 700000ریال وقیمت سال 86/2000000ریال


15-RADARSAT-FINE با ابعاد پوشش 50 در50 كیلومتر،قیمت كل فریم 120000ریال وقیمت سال 86/900000ریال


16-RADARSAT-std با ابعاد پوشش 100در100كیلومتر،قیمت كل فریم 90000ریال وقیمت سال 86/500000ریال


17-RADARSAT-ssnb با ابعاد پوشش 300در300 كیلومتر،قیمت كل فریم 90000ریال وقیمت سال 86/700000ریال


18- IKONOS-pan با ابعاد پوشش 11در13كیلومتر ،قیمت كل فریم 10000000ریال وقیمت سال 86/25000000ریال


19-TERRA-ASTER با ابعاد پوشش 60 در60 كیلومتر،قیمت كل فریم 300000ریال وقیمت سال 86/600000ریال


 این مصوبه با امضای دكتر پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است .


​​