آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

متن کامل پیشنویس اصول حاكم بر ارايه Mobile Number Portability بین شبکه های تلفن همراه کشور

1-مقدمه
به استناد بند هاي الف و ك ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بندهاي الف و د مادة 5 قانون مذكور در باب وظايف و اختيارات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي و بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ، اصول حاكم بر ارايه ترابرد پذيري شماره تلفن همراه در جلسه شماره ............. مورخ............. كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بررسي و به شرح زير به تصويب رسيد.


2-تعاريف :


كميسيون: كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
سازمان: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
اپراتور پذيرا: به اپراتور فعالي گفته مي‌شود كه مشترك يك اپراتور فعال ديگر قصد استفاده از خدمات آنرا بدون تغيير شماره خود دارد.
اپراتور فعال: به اپراتوري گفته مي‌شود كه داراي مجوز فعاليت معتبر از طرف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران بوده و در قلمرو كشور ايران مشغول فعاليت و خدمات‌رساني به مشتركين خود باشد.
اپراتور جديد: به اپراتوري گفته مي‌شود كه مشترك قصد استفاده از خدمات آنرا دارد.
اپراتور سابق: به اپراتوري گفته مي‌شود كه مشترك سابقاً از خدمات آن استفاده مي‌كرده است.
اپراتور فرستنده: به اپراتور فعالي گفته مي‌شود كه مشترك با آن رابطه حقوقي اشتراك داشته و قصد دارد بدون تغيير شماره خود، از خدمات اپراتور فعال ديگري غير از اين اپراتور بهره‌مند گردد.
پايگاه داده مركزي: يك پايگاه داده مرجع كه توسط بخش خصوصي اداره شده و محل نگهداري اطلاعات مربوط به شماره‌هاي ترابرد شده، شماره‌هاي مسيريابي و ساير اطلاعات مالي و مربوط به مشتركين است.
ترابرد‌پذيري شمارة تلفن همراه: به لحاظ فني و حقوقي به قراردادي گفته مي شود كه طي آن مشترك يك اپراتور فعال قادر خواهد بود با حفظ شماره خود از خدمات اپراتور فعال ديگر بهره‌مند گردد و تعرفه‌هاي اپراتور اخير را پرداخت كند.
شفاف ‌سازي تعرفه: آگاه كردن كاربر از تعرفه اپراتور شماره منتقل‌يافته كه با آن تماس برقرار مي‌كند.
مشترك: به هر شخص حقيقي يا حقوقي گفته مي شود كه با يك اپراتور فعال رابطه حقوقي اشتراك داشته باشد.
هستة راه اندازي: كارگروهي است براي راه‌اندازي طرح ترابردپذيري شماره.
روز: هر روز به غير از روزهاي جمعه، تعطيلات ملي و ساير روزهايي كه بانك‌ها در آن روزها در ايران فعاليت تجاري انجام نمي‌دهند.
3- رويه انجام ترابرد شماره


3-1- براي انجام عمليات ترابرد شماره، مشترك يك اپراتور بايد در خواست خود را با ارائه روگرفت سند اشتراك، به صورت كتبي و حضوري به اپراتور پذيرا ارائه كند. اين درخواست بايد حاوي هرگونه مدارك يا اطلاعاتي كه براي ترابرد لازم است، نظير شماره مورد درخواست ترابرد، نام، مشخصات و نشاني اقامتگاه مشترك و براي اشخاص حقيقي همراه با روگرفت شناسنامه و كارت ملي و براي اشخاص حقوقي همراه با روگرفت اساسنامه سند مؤسس آنها باشد.
به علاوه، مشترك بايد به ازاي هر شماره مبلغ ........ ريال بابت انجام عمليات مزبور به اپراتور پذيرا پرداخت نمايد. اپراتور پذيرا رسيدي را مبني بر دريافت اين مدارك با ذكر نام پرداخت‌كننده و تاريخ در اختيار مشترك قرار خواهد داد.
3-2- اپراتور پذيرا ظرف مدت حد اكثر 48 ساعت از دريافت تقاضانامه مزبور، روگرفتي از تقاضانامه و مدارك شناسايي را براي اپراتور فرستنده ارسال مي‌كند، اپراتور فرستنده مكلف است ظرف حداكثر 48 ساعت از تاريخ دريافت روگرفت‌ها، اين اسناد را بررسي كرده و در صورت احراز صحت آنها، تأييديه‌اي براي اپراتور پذيرا ارسال نمايد، چنانچه درخواست به يكي از دلايل مذكور در مادة 3-3 قابليت ترتيب اثر نداشته نباشد، اپراتور فرستنده با ذكر دلايل رد درخواست، سندي مبني بر عدم تأييد درخواست، براي اپراتور پذيرا خواهد فرستاد، در صورت اخير بديهي است كه مشترك مي‌تواند با رفع نقايص و فراهم آوردن شرايط، درخواست خود را دوباره به اپراتور پذيرا تقديم نمايد.
تبصره: در صورتي كه مشترك بخواهد شماره خود را به اپراتور سابق ترابرد نمايد، درخواست به اپراتور فرستندة اول (اپراتور پذيراي فعلي) داده شده و بررسي درخواست وي توسط اپراتور پذيراي اول (اپراتور فرستندة فعلي) و با استفاده از مستندات قبلي و استعلامات موردنياز از اپراتور سابق و پايگاه داده مركزي صورت خواهد گرفت.
3-3-مدارك و مستندات مشترك در هريك از موارد ذيل توسط اپراتور فرستنده رد خواهد شد:
الف- شماره مورد تقاضا متعلق به اپراتور فرستنده نباشد.
ب- شماره مورد تقاضا به همان مشترك اختصاص داده نشده باشد.
ج- محتويات مدارك شناسايي و مشخصات مشترك با مفاد فرم ثبت نام وي در اپراتور فرستنده منطبق نباشد.
تبصره: چنانچه از زمان ثبت نام مشترك براي اخذ سيم‌كارت نزد اپراتور فرستنده، تغييراتي در مشخصات وي به وجود آمده باشد، وي مكلف است مدارك آنرا پيوست تقاضانامه نمايد.
د- سيم‌كارت مربوط به شماره مورد تقاضا، تحويل مشترك نشده باشد.
ه- مشترك تقاضاي خود را در مورد يك شماره بيش از 2 بار در سال ارائه داده باشد.
و- قرارداد اشتراك ميان مشترك و اپراتور به هر دليلي منحل شده باشد.
تبصره: احراز تعداد ترابردهايي كه يك مشترك در طول سال انجام مي‌دهد، به موجب استعلامي خواهد بود كه اپراتور فرستنده از پايگاه داده مركزي به عمل مي‌آورد.
3-4- در صورت تأييد مدارك و مستندات فوق، اپراتور پذيرا مكلف است اين مساله را فوراً به اطلاع متقاضي رسانده و حداكثر ظرف يك هفته، با تعويض سيم‌كارت، خدمات خود را نسبت به مشترك متقاضي برقرار كند.
الف- در صورت رد درخواست مشترك از جانب اپراتور فرستنده، اپراتور پذيرا مكلف است اين مسأله و دلايل رد را ظرف حداكثر 2 روز به اطلاع مشترك برساند.
ب- مشترك موظف است پس از اطلاع اپراتور پذيرا، ظرف مدت 20 روز براي دريافت سيم‌كارت جديد خود به اپراتور پذيرا مراجعه نمايد. در غير اينصورت، تقاضاي وي كان‌لم‌يكن تلقي شده و فرآيند ترابرد شماره وي باطل مي‌گردد.
ج- اپراتور پذيرا پس از تحويل سيم‌كارت جديد به مشترك بايد بلافاصله اين موضوع را به اطلاع اپراتور فرستنده برساند.
د- تسويه‌حساب مشترك سيم‌كارت‌هاي دائمي با اپراتور فرستنده، به موجب مادة 5-6- صورت خواهد گرفت.

4-نهادهاي اجرايي و وظايف آنها
4-1- هسته راه‌اندازي
به منظور عملياتي كردن اين طرح و ايجاد توافقات سريع بين اپراتورها، كارگروهي موقت از نمايندگان اپراتورها و نماينده(ها)ي سازمان براي انجام مذاكرات و عقد قرارداد همكاري تشكيل خواهد شد، تعداد اعضاي اين كار گروه فرد بوده و تصميمات با رأي اكثريت اتخاذ خواهد شد.
4-2-پايگاه داده مركزي
پايگاه داده مركزي با هزينه اپراتورها به موجب اصول و قوانين بخش خصوصي و با نظارت سازمان اداره خواهد شد.
وظايف اين پايگاه عبارتند از:
الف- ثبت كليه اطلاعات مربوط به ترابرد شماره و اطلاعات مربوط به مسيريابي مكالمات.
ب- ارائه اطلاعات مورد نياز مسيريابي به اپراتورها در مواقع درخواست اپراتورها
ج- تسهيل تبادل اطلاعات و محاسبات مالي ميان اپراتورها.
4-3- هيأت حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف ميان اپراتورها در مورد مفاد قرارداد همكاري يا اجراي آن، نهادي تحت عنوان هيأت حل اختلاف از نمايندگان اپراتورها و نمايندگان سازمان كه تعداد آن در هر صورت فرد خواهد بود به اختلاف رسيدگي خواهد كرد، حل اختلاف ميان اپراتورها ابتدا از طريق مذاكره و در صورت عدم حصول توافق و يابروز تاخيري نامتعارف كه باعث ضرر مشتركين شود، به تشخيص سازمان، هيأت حل اختلاف رسيدگي به مسأله را به عهده خواهد گرفت. تصميمات اين نهاد به اكثريت آرا اخذ خواهد شد.
تبصره: در صورت بروز اختلاف بين اپراتورها در تفسير مواد اين مقرره، نظر تفسيري سازمان متبع خواهد بود.5- آثارحقوقي


5-1- در صورتي كه مشترك بخواهد حق اشتراك خود را به ديگري انتقال دهد، بايد اين كار را از طريق اپراتور فرستنده انجام دهد.
تبصره: در صورتي كه مشترك بخواهد شماره را از اپراتور پذيراي اول به اپراتور ثالثي ترابرد كند، اپراتور ثالث مكلف است درخواست و مدارك مشترك را براي اپراتور فرستنده اول ارسال ‌نمايد، در صورت تأييد مدارك، اپراتور جديد اين مسأله را مي بايست فورا به اطلاع متقاضي برساند. در اين حالت، تسويه‌حساب مشترك با اپراتور پذيراي اول خواهد بود. ساير قواعد حاكم بر اين دسته از ترابردها همانند ترابرد اوليه شماره خواهد بود.
5-2- هر اپراتور مكلف است امكان ترابرد شماره از سيم‌كارت‌هاي دائمي و اعتباري يك اپراتور براي استفاده از خدمات سيم‌كارت‌هاي دائمي يا اعتباري اپراتور ديگر فراهم نمايد.
در اين زمينه چهار حالت متصور است:
· مشترك سيم‌كارت دائمي بخواهد از خدمات سيم‌كارت دائمي اپراتور پذيرا استفاده كند.
· مشترك سيم‌كارت دائمي بخواهد از خدمات سيم‌كارت اعتباري اپراتور پذيرا استفاده كند.
· مشترك سيم‌كارت اعتباري بخواهد از خدمات سيم‌كارت اعتباري اپراتور پذيرا استفاده كند.
· مشترك سيم‌كارت اعتباري بخواهد از خدمات سيم‌كارت دائمي اپراتور پذيرا استفاده كند.
در موارد فوق به محض برقراري ترابرد، مشترك از خدمات سيم‌كارت مورد نظر خود بهره خواهد برد و هزينه خدمات ارائه‌شده را مطابق تعرفه به اپراتور پذيرا پرداخت خواهدكرد.
تبصره: در مواردي كه متقاضي، دارنده سيم‌كارت اعتباري است، مبلغ باقيمانده از اعتبار، پس از تحقق ترابرد نمي‌تواند مورد استفاده مشترك قرار گيرد.
5-3- تعهدات اپراتورها نسبت به مشتركين:
الف- اطلاع‌رساني كامل تمام اپراتورهاي فعال در مورد ترابرد پذيري شماره به مشتركين خود از طرق مختلف.
ب- اطلاع‌رساني كافي توسط اپراتور پذيرا در مورد حقوق و تعهدات مشترك جديد.
پ- خدمات‌رساني توسط اپراتور پذيرا به مشترك جديد با همان قيمت و كيفيت خدمات ارائه‌شده به مشتركين عادي.
ت- اعطاي اختيار كامل به مشتركين در زمينة تقاضاي ترابرد شماره، انتخاب نوع خدمات سيم‌كارت‌هاي دائمي و اعتباري و انتخاب اپراتور مورد نظر به صورت آزادانه.
ج- اعطاي حق صرف نظر از ترابرد شماره به مشترك در تمامي مراحل.
د- حفظ ساير اطلاعات مشترك در جريان ترابرد شماره توسط اپراتورها.
ه- انجام عمليات شفاف‌سازي تعرفه از يكي از طرق سيگنال صوتي، خدمات پيام‌كوتاه رايگان يا خدمات مكالمه‌اي رايگان
ي- حفظ كيفيت خدمات شبكه پس از اعمال ترابردپذيري شماره تلفن همراه.
5-4- تعهدات اپراتورها نسبت به سازمان:
الف- اپراتورها مكلفند قواعد مندرج در اين مقرره در باب حل اختلاف و مبالغ پرداختي بين اپراتورها را به مورد اجرا گذارند، مگر آنكه بخواهند با توافق تغييراتي در آن ايجاد نمايند كه در صورت اخير، اين تغييرات بايد به تأييد سازمان برسد.
ب- در باب مهلت‌ها و مدت‌ها و همچنين حداكثر مبالغ قابل پرداخت توسط مشتريان، قواعد اين آيين‌نامه غير قابل عدول است، مگر آنكه اپراتورها آنها را كمتر از ميزان مقرر تعيين نمايند.
ج- اپراتورها مكلفند هر6 ماه يكبار گزارشي از عملكرد خود در مورد ترابرد شماره را در اختيار هيأت نظارت سازمان و پايگاه داده مركزي قرار دهند. گزارش اپراتورها بايد شامل موارد ذيل باشد:
· تعداد شماره‌هايي كه از شبكه اپراتور منتقل شده است.
· تعداد شماره‌هايي كه به شبكه اپراتور منتقل شده است.
· تعداد مشتركاني كه براي انتقال از شبكه اپراتور درخواست داده‌اند.
· تعداد مشتركاني كه براي انتقال به شبكه اپراتور درخواست داده‌اند.
· تعداد درخواست‌هاي لغوشده با تفكيك به دلايل لغو آنها.
· متوسط زمان انتقال شماره كه به يا از شبكه اپراتور منتقل شده است.
5-5- اپراتورها مكلفند هر ماه روگرفتي از تمام تقاضاها و تأييد يا عدم تأييد آنها را همراه با ساير اطلاعات مورد نياز پايگاه داده مركزي را در اختيار اين نهاد قرار دهند.
5-6- حقوق اپراتورها در مقابل مشتركين
الف- مشترك سيم‌كارت‌هاي دايمي بايد از تاريخ دريافت آخرين صورتحساب، ظرف مهلتي كه در هر صورت كمتر از 15 روز نخواهد بود، تمام بدهي‌هاي معوقه خود رابه اپراتور سابق پرداخت كند.
ب- مشترك بايد به همراه مدارك لازم، هزينه درخواست ترابرد را به اپراتور پذيرا پرداخت نمايد.
ج- مشترك حق ندارد بيش از 2 بار در سال، از عمليات ترابرد شماره براي يك سيم‌كارت استفاده نمايد.
د- مشترك بايد پس از برقراري ترابرد شماره، كليه تعهدات خود را در قبال اپراتور جديد انجام دهد.
5-7- روابط اپراتورها با يكديگر
الف- اپراتورها مكلفند ظرف يك ماه از تصويب و ابلاغ اين مقرره ازسوي سازمان، در چارچوب هسته
راه اندازي قرارداد همكاري با يكديگر منعقد نموده و طي آن، جزييات مشاركت خود را در زمينه‌هاي فني و مالي مشخص نمايند و ظرف مدت حداكثر 18 ماه از انعقاد اين قرارداد، پيش‌زمينه‌هاي لازم را براي ترابرد شماره براي مشتركين يكديگر به صورت متقابل به عمل آورند. اين قرارداد بايد بدون مدت بوده اما طرفين مي‌توانند براي تعديل در مفاد آن بازه‌هاي زماني معيني را پيش‌بيني كنند. تعامل اپراتورها بايد به‌گونه‌اي باشد كه در اين مدت، فرصت كافي براي ايجاد تسهيلات و لوازم فني وجود داشته باشد.
ب- اپراتور پذيرا مكلف است به ازاي هر شماره ترابردشده 70 درصد مبلغ دريافتي از هر مشترك را به اپراتور فرستنده پرداخت ‌نمايد.
ج- اپراتور پذيرا حق ندارد شمارة ترابردشده را به ديگري منتقل كند.
د- اپراتورها حق ندارند هرگونه قرارداد بين خود در زمينه ترابردپذيري شماره را به گونه‌اي تنظيم كنند كه به زيان اپراتور ثالث فعال در ايران باشد.
ه- اپراتورهاي پذيرا مكلفند به ازاي هر شماره ترابردشده، در پايان سال مالي تعرفه‌اي را كه وزارتخانه براي شماره‌گذاري تعيين نموده به ميزان مدتي كه مشترك از خدمات اين اپراتور استفاده نموده به اپراتور دارنده شماره پرداخت كنند.
و- اپراتورها مكلفند به صورت مساوي هزينه‌هاي مربوط به راه‌اندازي پايگاه داده مركزي، تعمير و نگه‌داري شبكه و هزينه‌هاي جاري طرح ترابردپذيري شماره را پرداخت نمايند.
تبصره- چنانچه اپراتور جديدي وارد عرصة رقابت در طرح ترابردپذيري شماره شود، براساس نرخ تنزيلي كه سازمان تعيين مي‌كند، سهم خود را از راه‌اندازي پايگاه داده مركزي مي بايست به ساير اپراتورها پرداخت ‌نمايد و از آن پس در ساير هزينه‌ها به صورت مساوي مشاركت خواهد كرد.
5-8- موارد انحلال ترابرد شماره:
الف-تقاضاي مشترك مبني بربازگشت به اپراتور سابق
ب- لغو پروانه اپراتور پذيرا
ج- ورشكستگي اپراتور پذيرا
د- تقاضاي مشترك براي ترابرد به اپراتور جديد
ه- كشف تقلب مشترك در جريان ترابرد
تبصره:درصورت انحلال قرار داد ترابرد ناشي از بندهاي الف تا ج، مشترك مجدداًً از خدمات اپراتور سابق استفاده خواهد نمود.
6-ضمانت هاي اجرايي
6-1- اپراتورها
در صورتي كه هركدام از اپراتورها از انجام تعهداتي كه به موجب اين مقرره در قبال سازمان، اپراتورها يا مشتركين، يا به موجب قرارداد همكاري در قبال ساير اپراتورها يا تكاليفي كه به موجب قرارداد ترابرد با مشترك دارد، سرباز زند، كوتاهي ورزد يا آن را با تأخير انجام دهد، به موجب گزارشي كه هيأت نظارت سازمان به هيأت حل اختلاف تقديم خواهد نمود، حسب مورد علاوه بر الزام به انجام صحيح آن توسط اين مركز، به پرداخت جريمه نقدي محكوم خواهد شد، مگر آنكه ثابت نمايد عدم انجام تعهد به واسطه يك عامل خارجي بوده كه از اراده اپراتور خارج بوده است. ميزان جريمه نقدي در هر مورد به موجب آيين‌نامه تخلفات خواهد بود كه به تصويب سازمان خواهد رسيد.
تبصره: چنانچه دو اپراتور قرارداد خود را به گونه‌اي تنظيم كنند كه به زيان اپراتور ثالث فعال در ايران باشد، در صورت كشف تباني، علاوه بر تعديل قرارداد توسط مركز حل اختلاف، دو اپراتور به ترتيبي كه آيين‌نامه تخلفات تعيين مي‌كند، موظف به پرداخت زيان‌هاي وارده به اپراتور ثالث خواهند بود.
6-2- مشتركين:
در صورت جعلي و تقلبي بودن اسناد و اطلاعات مشترك، اپراتور فرستنده و پذيرا بايد صرف‌نظر از اينكه در چه مرحله‌اي ازترابرد قرار دارند، يكديگر را از اين موضوع مطلع كنند. چنانچه روند ترابرد كامل نشده باشد، ادامه آن بايد متوقف شود؛ اما در صورتي كه روند ترابرد تكميل شده باشد، اپراتور پذيرا بايد ظرف حداكثر 3 روز، ضمن اطلاع‌رساني به اپراتور فرستنده و مشترك، ارائه خدمات به وي را قطع كند. علاوه بر اين، مشترك به ترتيبي كه آيين‌نامه تخلفات تعيين مي‌كند، موظف به پرداخت زيان‌هاي وارده به اپراتوهاي پذيرا و فرستنده خواهد بود.
در صورتي كه مشترك در مهلت مقرر، از تسويه حساب با اپراتور سابق خودداري نمايد، به موجب پيغامي كه اپراتور سابق براي اپراتور جديد خواهد فرستاد، ظرف حداكثر دو روز، ضمن اطلاع‌رساني به مشترك، خدمات‌دهي به وي از طرف اپراتور جديد قطع و ترابرد او بي‌اثر خواهد بود.

 


​​