آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

آيين نامه آدرس هاي عددي اينترنتي (IP Addresses)

خلاصه موضوع: با توجه به ضرورت مهندسي مجدد توزيع آدرس هاي عددي اينترنتي در كشور، مديريت مهاجرت به نسخه شش و جلوگيري از بحران كمبود آدرس هاي عددي اينترنتي نسخه چهار و همچنين به منظور مديريت و سامان دهي آدرس هاي عددي اينترنتي در كشور و تشكيل بانك اطلاعات متمركزي از كليه آدرس هاي واگذاري IP اعم از خصوصي و عمومي شامل نسخه چهار و شش ، آيين نامه آيين­نامه ساماندهي آدرس­هاي عددي اينترنتي دركشور تهيه شده است.


وضعيت پيشنهاد: مفاد آيين نامه آدرس هاي عددي اينترنتي (IP Addresses) از طرف سازمان فناوري اطلاعات پيشنهاد شد. اين مفاد طي برگزاري دو جلسه كميسيون تخصصي به ميزان 52 نفر ساعت و با حضور برخي مديران، كارشناسان، مشاورين صاحب نظر و همچنين برخي اساتيد و دانشگاهيان از لحاظ فني، حقوقي و مقرراتي بررسي و نهايي شد و پس از طرح در صحن جلسه شماره 106 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورخ 1/12/1389 مورد تصويب قرار گرفت.
اعضاي كميسيون تخصصي:


حوزه صنف


1.     علي اصغر انصاري- معاون سازمان فناوري اطلاعات
2.     هادي ملكي پرست- مديركل R&D سازمان فناوري اطلاعات
3.     بهروز عباس زاده- رييس اداره نظارت و ارزيابي سازمان فناوري اطلاعات
4.     سعيده مجيدي- كارشناس آدرس هاي IP سازمان فناوري اطلاعات
 


متخصصان و مديران سازمان
1.     1. حسن مهدوي- مديركل دفتر حقوقي
2.     مسعود همدانلو- معاون اداره كل صدور پروانه سرويس هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات
3.     سيد محمد امامي- رييس گروه هماهنگي و نظارت
4.     حسن فرهنگ- مشاور رياست سازمان


​​