آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

متن کامل قانون تشکیل وزارت امور زیربنایی

نمایندگان مجلس امروز بر اساس گزارش یک شوری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل وزارت امور زیربنایی را که بر اساس لایحه دولت تدوین شده بود به تصویب رساندند و بدین ترتیب وزارتخانه‌های راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات در یکدیگر ادغام شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ خرداد) قانون تشکیل وزارت امور زیربنایی کشور را نهایی کردند.

متن کامل قانون تشکیل وزارت امور زیربنایی که کلیات آن با ۱۴۰ رأی موافق به تصویب رسید، به این شرح است:
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون وزارت امور زیربنایی از تجمیع وظایف و اختیارهای وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود.
ماده ۲- همه امکانات، تعهدها، اعتبارها، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های یاد شده به وزارت امور زیربنایی و ارتباطات منتقل می‌شود.
ماده ۳- وظایف و اختیارهای وزارت امور زیربنایی با توجه به قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر امور زیربنایی و ارتباطات و معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی، امور مجلس، رئیس جمهوری با تنقیح قوانین مربوط، تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
ماده ۴- در همه قوانین به جای وزارتخانه‌های یاد شده و وزیران آنها به ترتیب وزارت امور زیربنایی و ارتباطات و وزیر آن جایگزین می‌شود.


​​