آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

تصمیمات کلی چهل و پنجمین جلسه شورای رقابت

ایستنا - در اجرای فصل نهم قانون سیاستهای‌کلی‌اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصارو باتوجه به مفاد ماده 58 درمورد وظایف شورای رقابت در تنظیم بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری (طبق تعریف بند 12 ماده 1 قانون مزبور) و جلوگیری از تمرکز بازار و در اثنای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها ، شورای رقابت در جلسه مورخ: 30/08/89 تصویب نمود:
  1- باتوجه به وظيفه شوراي رقابت در تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت ، مقدار و شرايط دسترسي به بازاركالاها و خدمات انحصاري مستند به بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست‌هاي‌كلي اصل 44 ، هرگونه تغيير قيمت درحوزه بازاركالاها و خدمات انحصاري توسط بخش دولتي يا غيردولتي بايد براساس دستورالعمل تنظيم قيمت مصوب شوراي رقابت باشد. بديهي است هرگونه تغيير قيمت بدون رعايت مفاد بند فوق فاقد وجاهت قانونی است و شوراي رقابت با اين‌گونه رفتارها مطابق ماده 61 قانون مزبور اقدام خواهد كرد.
2- در مواردي‌كه براي كالاها و خدمات انحصاري قيمت تمام شده ملاك تعيين قيمت باشد، (از قبیل برق و آب و ...) توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان انحصاري اين‌كالاها در بخش دولتي يا غيردولتي باید ضمن رعایت اصل کارایی اقتصادی قبل از هرگونه تغيير قيمت موظف به ارائه شيوه تعيين قيمت و مستندات مربوطه به شوراي رقابت مي‌باشند.
       بديهي است‌هرگونه تغيير قيمت‌كالاها و خدمات انحصاري توسط بنگاههاي اقتصادي و تجاري ذيربط در چارچوب دستورالعمل تنظیم قيمت كه قبلاً به تصويب شوراي رقابت رسيده  باشد،  مجاز خواهد بود.
3- باتوجه به مفاد مواد 44 و 45 قانون اجراي سياستهاي‌كلي اصل 44، هرگونه احتكار و استنكاف از معامله ، ذخيره غیر متعارف كالاها و امتناع از فروش کالا یا خدمت، محدودكردن توليد ، عرضه و خريد و فروش‌كالا يا خدمات در بازار ، خريد يا فروش اجباري ، عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد بدليل اخلال در شرايط رقابتي ممنوع بوده و شوراي رقابت با متخلفين مطابق ماده 61 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 عمل خواهد نمود.
4- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند هرگونه شكايت درخصوص رویه های ضد رقابتی از جمله تغيير قيمت‌ بدون رعایت مفاد بند 1 و2 این مصوبه در حوزه بازاركالاها و خدمات انحصاري در بخش دولتي و غيردولتي را از طريق پايگاه اينترنتي به آدرس  
www.nicc.ir يا با اعلام كتبي همراه با مستندات مربوطه به شوراي رقابت اعلام نمايند.


​​