آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

مصوبه چهل وپنجمین جلسه شورای رقابت در ارتباط با تنظیم مقررات مخابرات مورخ 30/08/89

ایستنا - توجه به وظائف شورای رقابت طبق فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرائط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری (بند 5 ماده 58) و پیشنهاد نهاد تنظیم کننده بخشی (ماده 59) و با عنایت به‌اینکه طبق ماده 59 هیچ نهاد تنظیم کننده بخشی نمی‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیم بگیرد و یا اقدامی کند، شورای رقابت تصویب نمود:
1-  نظر به شمول بند 13 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع فعالیت و خدمات به شرکت مخابرات ایران مبنی بر داشتن وضعیت انحصار طبیعی و با توجه به مفاد مواد 58 و 59 قانون مزبور، هرگونه دخالت در تنظیم قیمت، مقدار و شرائط دسترسی به بازار مخابرات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی فاقد وجاهت قانونی است.
2-    شرکت مخابرات ایران مجاز به هیچ‌گونه تغییر قیمت، مقدار و شرائط دسترسی مشتریان به خدمات خود در وضع فعلی نیست مگر آنکه بر اساس دستورالعمل تنظیم مصوب شورای رقابت عمل نماید.


​​