آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

صورتجلسه شورا و مرکز ملی رقابت ، جلسه سیزدهم ، مورخ: 16/12/88

موضوع جلسه: تصمیم‌گیری در مورد معامله مخابرات و گزارش وضعیت سیم‌های مسی در این معامله
صورتجلسه شورا و مرکز ملی رقابت
جلسه سیزدهم
تاریخ: 16/12/88
موضوع جلسه:
تصمیم‌گیری در مورد معامله مخابرات و گزارش وضعیت سیم‌های مسی در این معامله
اهم مطالب مطروحه و تصميمات متخذه:
پس از بررسی موضوع واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران(1+50%) با حضور 11 نفر از اعضا و شرکت 9 نفر از اعضا در رای‌گیری (2 نفر از نمایندگان عضو بعنوان ناظر مجلس شورای اسلامی می‌باشند)، نتیجه به شرح ذیل حاصل شد:
1-در مورد اینکه در واگذاری مخابرات رویه رقابتی شکسته شده است، 3 نفر از اعضا رای مثبت داشته‌اند.
در مورد اینکه در واگذاری مخابرات رویه رقابتی شکسته نشده است، 6 نفر از اعضا رای مثبت داشته‌اند.
بنابراین نتیجه رای‌گیری این است که در واگذاری مخابرات رویه رقابتی شکسته نشده است.
2-پس از بحث و بررسی در مورد صنعت و بازار مخابرات ایران پس از واگذاری آن، توافقات زیر حاصل شد:
با توجه به اینکه مخابرات ایران از مصادیق انحصار طبیعی است و از آنجا که واگذاری شرکت مخابرات ایران موجب انتقال انحصار طبیعی در بازار مخابرات ایران از بخش دولتی به بخش غیردولتی شده‌است، طبق بند5 ماده 58 و 59 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت موضوع تنظیم بازار مخابرات را از وظایف خود دانسته و هرگونه فعالیت در این زمینه را در خارج از شورا ملغی می‌داند.


​​