آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

ضوابط صدور مجوز تاسيس و نظارت بر فعاليت واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال

واحدهاي فرهنگي ديجيتال كه پيش از ابلاغ «آيين‌نامه ساماندهي و توسعه‌ي رسانه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال»، تاسيس شده‌اند، مكلف‌اند حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اين ضوابط، خود را با وضع موجود تطبيق دهند.


در اجراي ماده 22 آيين‌نامه ساماندهي و توسعه‌ي رسانه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال، موضوع تصويب‌نامه هيات وزيران، «ضوابط صدور مجوز تاسيس و نظارت بر فعاليت واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» براي اجرا آماده شده است.


در فصل اول به تعاريف و كليات كه در ماده يك آن در اجراي اين ضوابط، واژگان و عبارات در معاني مشروح ذيل به كار مي‌روند.


الف- مركز: «مركز توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تبصره: در صورت تغيير نام مركز مزبور، نام جديد مركز جايگزين نام قبلي در اين ضوابط خواهد شد، است.


ب - واحد فرهنگي ديجيتال مجاز: واحد فرهنگي ديجيتال داراي مجوز فعاليت معتبر از مركز توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال.


ج - مديران واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال مجاز: مديراني كه صلاحيت ايشان براي احراز سمت مديريت واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال مطابق با اين ضوابط تاييد و نام آنها به عنوان مدير در وجوز فعاليت واحد فرهنگي ديجيتال درج شده است. بديهي است در مورد شركت‌ها و موسسات غيرتجاري، درج نام مديران در مجوز فعاليت فرهنگي ديجيتال منوط به طي تشريفات قانوني در مراجع ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري است.


د - داده: هرگونه برنامه‌ي رايانه‌اي، اطلاعات و محتواي ديداري، شنيداري، نوشتاري و يا تركيبي از آنها در قالب ديجيتال.


ه - نشر ديجيتال: قرار ‌دادن داده در معرض عرضه از طريق رسانه‌هاي ديجيتال كه به دو گونه‌ي نشر بر حامل ديجيتال و نشر بر خط تقسيم مي‌گردد.


و - نشر بر حامل ديجيتال: نشر ديجيتال از طريق حامل ديجيتال


ز - نشر برخط: نشر ديجيتال از طريق رسانه‌ي برخط


ح - بسته نرم‌افزاري رسانه‌يي: بسته‌ي نرم‌افزاري كه براي دسترسي، نمايش، پخش، جست‌وجو و يا بازي با محتواي ديجيتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار مي‌گيرد، از قبيل چندرسانه‌يي‌ها، بازي‌ها و سرگرمي‌هاي ديجيتال


اطلاع‌رساني و رسانه برخط كه فعاليت فرهنگي ديجيتال انجام داده يا براي فعاليت فرهنگي ديجيتال مورد استفاده قرار مي‌گيرد.


ماده 2_ «ايجاد» و «فعاليت» هر واحد فرهنگي ديجيتال به ترتيب منوط به اخذ مجوز «تاسيس» و «فعاليت» از «مركز» مطابق با مقررات اين ضوابط است.


تبصره 1_ صدور پروانه‌ي انتشار نشريات الكترونيك و مجوز تاسيس و فعاليت خبرگزاري‌ها مطابق با قوانين و مقررات مربوط انجام گرديده و از شمول اين ضوابط مستثني است، اما ساير اشكال رسانه‌هاي بر خط توسط «مركز» ثبت مي‌شود.


تبصره 2_ ايجاد و فعاليت واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال خارج از تشكيلات رسمي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از قبيل شركت‌ها و موسسات وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي _ مصوب سال 1386 مجلس شوراي اسلامي _ و نيز تاسيس «انواع يا گونه‌هاي» واحد فرهنگي ديجيتال كه در وظايف قانوني دستگاه مربوط، به تكليف يا وظيفه‌ يا اختيار دستگاه براي تاسيس آن «نوع» يا «گونه» از واحد فرهنگي ديجيتال تصريح نگرديده است، منوط به اخذ مجوز از مركز است.


ماده 3_ كليه‌ي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط مقرر در اين ضوابط، مي‌توانند پس از طي تشريفات مذكور در ماده (4) اين ضوابط، مجوز تاسيس واحد فرهنگي ديجيتال دريافت و پس از تجهيز و راه‌اندازي واحد فرهنگي ديجيتال مربوط و حسب مورد ثبت يا ثبت تغييرات شركت يا موسسه‌ي مربوط، مجوز فعاليت واحد فرهنگي ديجيتال اخذ كنند.


ماده 4_ مراحل صدور مجوز تاسيس و فعاليت واحد فرهنگي ديجيتال عبارت است از:


الف: دريافت تقاضاي متقاضي به همراه مستندات ذيل:


الف _ 1_ طرح عملياتي فعاليت فرهنگي ديجيتال موضوع تقاضاي مجوز.


ب_ 2_ مدارك و مستندات مورد نياز براي احراز صلاحيت‌هاي مقرر در فصل سوم اين ضوابط.


ب _ بررسي صلاحيت متقاضي برابر شرايط مقرر در فصل سوم اين ضوابط.


ج _ صدور مجوز تاسيس واحد فرهنگي ديجيتال براي متقاضي داراي صلاحيت‌هاي مقرر.


د_ دريافت گزارش تجهيز و راه‌اندازي واحد فرهنگي ديجيتال و مستندات مربوط در مهلت مقرر.


ه _ بررسي گزارش و مستندات ارائه‌شده و حسب لزوم بازرسي و بررسي واحد فرهنگي ديجيتال مربوط.


و _ صدور مجوز ثبت يا ثبت تغييرات شركت يا موسسه‌ي متقاضي مجوز در مرجع ثبت شركت‌ها براي اشخاص حقوقي متقاضي مجوز كه در مهلت زماني مقرر، واحد فرهنگي ديجيتال مربوط را تجهيز و راه‌اندازي كرده‌اند. (حسب مورد)


ز _ دريافت مستندات ثبت يا ثبت تغييرات شركت يا موسسه‌ي متقاضي مجوز در مرجع ثبت شركت ها براي اشخاص حقوقي متقاضي مجوز در مهلت مقرر (حسب مورد).


ح _ صدور مجوز فعاليت واحد فرهنگي ديجيتال براي متقاضي كه در موعد مقرر واحد فرهنگي ديجيتال موضوع مجوز تاسيس را تجهيز و راه‌اندازي كرده و حسب لزوم نسبت به ثبت يا ثبت تغييرات شركت يا موسسه‌ي مربوط اقدام كرده‌اند.


فصل دوم: وظايف و اختيار «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال»


ماده 5_ وظايف و اختيارات كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال


الف: تصويب دستورالعمل‌ها و كاربرگ‌هاي مربوط به درخواست، بررسي و صدور مجوز تاسيس و فعاليت و نيز نحوه‌ي فعاليت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال.


ب: تعيين اهداف واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال براي درج در اساسنامه‌ي آنها.


ج: تعيين اشكال مختلف هريك از عناوين فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال و مصاديق آنها.


د: تعيين مشاغل و رشته‌هاي تحصيلي مرتبط با هريك از فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال.


ه _ تعيين منابع آزمون كتبي عمومي قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال.


و _ رسيدگي به تخلفات واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال و اتخاذ تصميم در مورد اخطار شفاهي يا كتبي يا تعليق يا لغو مجوز فعاليت فرهنگي ديجيتال.


ز _ بررسي اعتراضات متقاضيان در خصوص عدم احراز صلاحيت‌هاي تخصصي و نيز عدم تجهيز و راه‌اندازي واحد فرهنگي ديجيتال در موعد مقرر.


ح _ تصويب نظام رتبه‌بندي واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال و تعيين شرايط لازم براي تخصيص هريك از رتبه‌هاي نظام مزبور به واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال.


ط _ پيشنهاد فهرست عناوين فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال به سازمان امور مالياتي كشور براي برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي موضوع بند «ل» ماده (139) «قانون ماليات‌هاي مستقيم».


ي _ تصويب دستورالعمل نحوه‌ي برگزاري انتخابات نمايندگان مديران در كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال.


ماده 6 _ اعضاي «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» عبارتند از:‌


الف: رييس «مركز» (رييس كارگروه).


ب: دو (2) نفر از معاونين «مركز» به حكم رييس مركز.


ج: دو (2) نفر از مديران واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال مجاز به انتخاب مديران واحد‌هاي مزبور در سراسر كشور.


د: دو (2) نفر از صاحب‌نظران خبره در حوزه‌ي فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال شاغل در بخش غيردولتي به حكم رييس «مركز».


تبصره1_ مدت عضويت اعضاي مذكور در بند‌هاي «ب»، «ج» و «د» دوسال و تجديد انتخاب آنان براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است.


تبصره2_ تا زمان برگزاري انتخابات اولين دوره‌ي نمايندگان مديران واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال مجاز، دو نفر از مديران واحد‌هاي مزبور به حكم رييس «مركز» براي عضويت در «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» انتخاب خواهند شد.


ماده 7_ «مركز» مكلف است براي اولين‌بار حداكثر سه (3) ماه پس از ابلاغ اين ضوابط و در دوره‌هاي بعد حداقل سه (3) ماه پيش از انقضاي مدت عضويت اعضاي قبلي، انتخابات نمايندگان مديران واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال مجاز در «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» را براساس ترتيبات ذيل برگزار نمايد:


الف _ مركز مكلف است فراخوان مربوط به ثبت‌نام در هر دوره انتخابات را حداقل دو (2) ماه پيش از برگزاري آن از طريق رسانه‌هاي جمعي و رسانه‌ي بر خط اينترنتي مركز منتشر نمايد.


ب _ مركز مكلف است از تمامي مديران واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال مجاز كه مايل به شركت در انتخابات هستند، بدون قيد محدوديت براي تصدي سمت نمايندگي مديران در «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» ثبت‌نام نمايد.


ج _ مركز مكلف است تاريخ، مدت، محل و چگونگي اخذ راي و اسامي نامزد‌ها را برابر دستورالعمل موضوع بند «ي» ماده (5) اين ضوابط، پيش از برگزاري انتخابات از طريق رسانه‌هاي جمعي و رسانه‌ي بر خط اينترنتي منتشر نمايد.


د _ در هر دوره‌ي انتخابات، دو (2) نفر از نامزد‌ها كه بيشترين آراي را‌ي‌دهندگان را كسب نمايند، به عنوان نمايندگان منتخب مديران واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال به عضويت «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» درخواهند آمد. دو نفر ديگر كه بعد از منتخبين مذكور واجد اكثريت آرا هستند، نيز به عنوان اعضاي علي‌البدل انتخاب مي‌شوند تا در صورت فوت يا استعفا هر يك از نمايندگان مديران در كارگروه براساس راي بيشتر جايگزين نفر قبلي گردند.


ه _ كميته‌اي متشكل از رييس مركز (رييس كميته) و معاونان ذي‌ربط اداره كل حراست و اداره كل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخ‌گويي به شكايات و نمايندگان مديران واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال در كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال، وظيفه‌ي نظارت بر انتخابات و رسيدگي به اعتراض كتبي نامزد‌ها در خصوص نحوه‌ي برگزاري انتخابات يا شمارش آراء را برعهده خواهند داشت. به تقاضا‌هاي واصله بعد از 10 روز برگزاري انتخابات ترتيب اثر داده نخواهد شد.


ماده 8 _ دبيري جلسات «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» بر عهده‌ي يك نفر از كاركنان مركز است كه با حكم رييس مركز به عنوان دبير كارگروه انتخاب مي‌گردد. دبير كارگروه بدون حق راي در جلسات كارگروه شركت خواهد كرد.


ماده 9_ جلسات «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» با حضور رييس و حداقل (4) چهار نفر ديگر از اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با آراي اكثريت نسبي تصويب و با امضاي رييس كارگروه ابلاغ مي‌شود.


ماده 10_ جلسات «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» در صورت وجود دستور كار از پيش تعيين‌شده حداقل هر دو (2) هفته‌ي يك‌بار به دعوت دبير كارگروه تشكيل مي‌گردد.


فصل سوم: صلاحيت‌هاي لازم براي صدور مجوز تاسيس واحد فرهنگي ديجيتال


ماده 11_ اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاه‌هاي اجرايي ذيل صلاحيت اخذ مجوز تاسيس واحد فرهنگي ديجيتال را دارند:


الف: شركت‌ها و موسسات غيرتجاري ثبت‌شده يا در شرف تاسيس و ثبت در مراجع قانوني ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري در جمهوري اسلامي ايران كه واجد شرايط ذيل باشند:


الف _ 1_ دارا ‌بودن تابعيت ايراني.


الف _2_ دارا‌ بودن تابعيت ايراني دارندگان حداقل 51 درصد سهام يا سهم‌الشركه مشروط به رعايت تصويب‌نامه‌ي شماره هيات وزيران، احكام قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب سال 1389 و آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون مزبور و ساير قوانين و مقررات مربوط و هم‌چنين عدم پيش‌بيني هيچ‌گونه امتياز و تفاوت ميان اختيارات و منافع متعلق به سهام يا سهم‌الشركه شركا يا سهامداران خارجي و ايراني در اساسنامه.


الف _ 3_ تحديد موضوع و چارچوب فعاليت به حوزه‌ي فعاليت‌هاي فرهنگي.


الف_4_ داراي اساسنامه‌ي واجد شرايط مقرر در ماده (15) اين ضوابط.


الف_5_ تصدي مدير يا مديران واجد صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي مقرر در مواد (12) و (13) اين ضوابط.


الف _6_ عدم توقيف، توقف و ورشكستگي و يا انحلال شركت يا موسسه‌ به حكم قطعي مقام صالح قضايي يا تصميم مراجع ذي‌صلاح.


الف _7_ احراز شرايط مقرر در بند‌هاي «الف_1»، «الف_2» و «الف_6» براي اشخاص حقوقي و شرايط مقرر در بند‌هاي «ج_1» و «ج _3» براي اشخاص حقيقي صاحب سهام و سهم الشركه.


ب _ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري.


ج _ اشخاص حقيقي داراي شرايط ذيل به صورت انفرادي يا مشترك


ج _1_ دارا‌بودن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.


ج_2_ داشتن حداقل 24 سال شمسي تمام.


ج_3_ نداشتن سوء پيشينه موثر كيفري و محروميت از حقوق اجتماعي به تاييد مراجع ذي‌ربط.


ج_4_ دارا‌بودن صلاحيت امنيتي به تشخيص مراجع ذي‌صلاح.


ج_5_ ارائه‌ي گواهينامه پايان يا معافيت دائم از خدمت وظيفه‌ي عمومي براي اشخاص مذكور.


ج_6_ دارا‌بودن شرايط عمومي و اختصاصي مديريت واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال برابر مواد (12) و (13) ضوابط حاضر.


تبصره: اشخاص حقيقي صلاحيت اخذ مجوز تاسيس واحد فرهنگي ديجيتال براي «تصدي رسانه بر خط»، «تكثير حامل ديجيتال و خدمات مرتبط» و‌ نشر ديجيتال را نداشته و مجوز‌هاي مذكور تنها براي اشخاص حقوقي موضوع بند‌هاي «الف» و «ب» فوق صادر مي‌شود.


ماده 12 _ صلاحيت‌هاي عمومي لازم براي تصدي سمت مديريت واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال، عبارت است از:


الف: دارا‌ بودن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.


ب: داشتن حداقل 24 سال شمسي تمام.


ج: نداشتن سوء پيشينه‌ي موثر كيفري و محروميت از حقوق اجتماعي به تاييد مراجع ذي‌ربط.


د: ارائه‌ي گواهي‌نامه پايان يا معافيت دائم از خدمت براي اشخاص ذكور.


ه: دارا‌بودن صلاحيت امنيتي به تشخيص مراجع ذي‌صلاح.


تبصره: در مورد واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي تاسيس مي‌گردد، معرفي مدير مسوول از سوي بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط الزامي است.


ماده 13_ صلاحيت‌هاي تخصصي لازم براي تصدي سمت مديريت واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال، عبارت است از:


الف: دارا‌ بودن يكي از شرايط ذيل:


الف _1_ مدرك تحصيلي در سطح كارشناسي يا دوره‌هاي تحصيلي معادل در رشته‌هاي مرتبط با فعاليت‌ فرهنگي ديجيتال موضوع مجوز مورد تقاضا.


الف _2_ مدرك تحصيلي در سطح كارداني يا دوره‌هاي تحصيلي معادل يا دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي در رشته‌هاي مرتبط با فعاليت فرهنگي ديجيتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعاليت مزبور.


الف_3_ مدرك تحصيلي در سطح كارشناسي يا دوره‌هاي تحصيلي معادل در رشته‌هاي غيرمرتبط با فعاليت فرهنگي ديجيتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه‌ي اشتغال در امور مرتبط با فعاليت مزبور.


الف_4_ مدرك تحصيلي در سطح كارداني يا دوره‌هاي تحصيلي معادل در رشته‌هاي غيرمرتبط با فعاليت فرهنگي ديجيتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل سه (3) سال سابقه‌ي اشتغال در امور مرتبط با فعاليت مزبور.


الف_5_ مدرك تحصيلي در سطح ديپلم متوسطه به همراه حداقل پنج (5) سال سابقه‌ي اشتغال در امور مرتبط با فعاليت فرهنگي ديجيتال موضوع مجوز مورد تقاضا.


ب: ارائه‌ي پاسخ صحيح به حداقل 60 درصد سوالات آزمون كتبي عمومي قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال.


ماده 14_ كليه اشخاص حقيقي كه به هر شكل و عنوان داراي سمت يا اختيار مديريت اعم از سمت‌هاي مدير مسوول، مديريت عامل، عضويت موظف يا غيرموظف در هيات مديره يا سمت‌هاي مشابه و اختياراتي براي اتخاذ تصميم، اداره امور و امضاي مكاتبات اداري يا اسناد تجاري و تعهد‌آور در شركت‌ها و موسسات غيرتجاري يا ساير واحد‌هاي متقاضي مجوز فعاليت فرهنگي ديجيتال باشند، داراي سمت مديريت محسوب گرديده و مي‌بايست داراي صلاحيت‌هاي مقرر دراين ضوابط باشند.


ماده 15_ علاوه بر مواردي كه برابر قوانين و مقررات مربوط و با توجه به نوع شركت يا موسسه‌ي لازم است در اساسنامه درج گردد، موارد ذيل نيز بايستي در اساسنامه‌ي شركت‌ها و موسسات غيرتجاري متقاضي اخذ مجوز تاسيس واحد فرهنگي ديجيتال ذكر گردد:


الف _ اهداف مصوب كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال به عنوان اهداف موسسه


ب _ تحديد موضوع و مصاديق فعاليت‌هاي شركت يا موسسه‌ي مربوط به:


ب _1_ انجام فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال در چهارچوب عناوين و مصاديق مصوب «كارگروه امور واحدهاي فرهنگي ديجيتال» و مجوز مورد تقاضا.


ب_2_ انجام ساير فعاليت‌هاي فرهنگي در چهارچوب مجوز يا مجوز‌هاي اخذ‌شده از ساير مراجع قانوني ذي‌صلاح.


ج _ تصريح بر نياز به اخذ تاييديه مركز براي هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، موضوع و مصاديق فعاليت، مركز اصلي و ايجاد يا حذف شعبات و مديران شركت يا موسسه يا اختيارات آنها.


د _ تصريح به التزام شركت يا موسسه‌ به رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل‌هاي مركز و اهداف مقرر در اساسنامه.


ه _ تصريح به محدود‌بودن مدت شركت يا موسسه به مدت اعتبار مجوز فعاليت فرهنگي صادره توسط مراجع ذي‌صلاح.


تبصره _ اساسنامه‌ي پيشنهادي متضمن شرايط ياد‌شده در ماده (15) بايد در دو نسخه تنظيم و به همراه صورت جلسات تاسيس يا تغييرات شركت يا موسسه‌ي مربوط پس از امضاء به تاييد مركز رسيده و به مهر مركز مهمور گردد.


فصل چهارم: سازوكار صدور مجوز تاسيس و فعاليت واحد فرهنگي ديجيتال


ماده 16_ رييس «مركز» مكلف است، ظرف مدت (3) ماه از تاريخ وصول تقاضاي متقاضيان و مدارك و مستندات مورد نياز، وفق ضوابط حاضر بررسي‌هاي لازم براي احراز صلاحيت يا عدم صلاحيت‌هاي مربوط را انجام و حسب مورد مجوز تاسيس واحد فرهنگي ديجيتال براي متقاضيان صاحب صلاحيت صادر و به آنان تسليم كرده يا مراتب عدم صلاحيت متقاضيان فاقد صلاحيت‌هاي لازم را به صورت كتبي و با شرح دلايل به آنها ابلاغ كند.


تبصره: ابلاغ تشخيص عدم صلاحيت‌هاي لازم بايستي با ذكر امكان و نحوه‌ي ارائه‌ي اعتراض به آن صورت گيرد.


ماده 17_ دارندگان مجوز تاسيس واحد فرهنگي ديجيتال از تاريخ صدور آن شش (6) ماه فرصت دارند تا نسبت به تجهيز و راه‌اندازي واحد موضوع مجوز برابر طرح عملياتي ارائه شده و در چارچوب مجوز صادره اقدام كرده و گزارش مربوط را به همراه مستندات مورد نياز به مرجع صدور مجوز تاسيس ارائه كند.


تبصره 1_ مهلت شش ماهه موضوع اين ماده تنها يك‌بار به درخواست متقاضي براي يك دوره‌ي شش ماهه ديگر نيز تمديد مي‌گردد.


تبصره 2_ در صورت عدم تجهيز و راه‌اندازي واحد فرهنگي ديجيتال ظرف مهلت شش ماهه مقرر يا مهلت شش ماهه تمديد‌شده، مجوز تاسيس صادره از درجه اعتبار ساقط است.


ماده 18_ مراتب تكميل و راه‌اندازي واحد فرهنگي ديجيتال برابر طرح عملياتي ارائه شده و در چهارچوب مجوز تاسيس صادره حداكثر ظرف (10) روز توسط «مركز» بررسي و نتيجه به صورت مكتوب به متقاضي ابلاغ خواهد شد.


ماده 19_ در مورد شركت‌ها و موسسات متقاضي، پس از احراز تجهيز و راه‌اندازي واحد فرهنگي ديجيتال، در مهلت مقرر هم‌زمان با ابلاغ نتيجه بررسي، حسب مورد مجوز ثبت يا ثبت تغييرات شركت يا موسسه‌ي مربوط در مراجع قانوني نيز صادر و به متقاضي تسليم مي‌گردد. متقاضي از تاريخ صدور مجوز مزبور، سه‌ماه فرصت دارد تا نسبت به ثبت يا ثبت تغييرات در مراجع قانوني اقدام و مستندات مربوط را به مراجع صدور مجوز تاسيس ارائه نمايد.


تبصره 1: مهلت سه ماهه‌ي موضوع اين ماده تنها براي يك‌بار به درخواست متقاضي براي يك دوره‌ي سه‌ماهه ديگر تمديد مي‌گردد.


تبصره 2: در صورت عدم ارائه‌ي مستندات ثبت يا ثبت تغييرات شركت يا موسسه‌ي مربوط در مراجع قانوني مربوط ظرف مهلت سه ماهه مقرر يا مهلت سه ماهه تمديد‌ شده، مجوز تاسيس صادره از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد.


ماده 20_ حداكثر (10) روز پس از انجام آخرين مرحله از مراحل مقرر در مواد (16) تا (19) اين ضوابط، مجوز فعاليت واحد فرهنگي ديجيتال با اعتبار پنج (5) ساله براي متقاضياني كه در موعد مقرر واحد فرهنگي ديجيتال را تجهيز و راه‌اندازي نموده و حسب لزوم نسبت به ثبت يا ثبت تغييرات شركت يا موسسه اقدام نموده‌اند، صادر خواهد شد.


فصل پنجم: ساير مقررات


ماده 21_ مجوز فعاليت واحد فرهنگي ديجيتال، حسب تقاضاي دارنده مجوز با ارائه‌ي گزارش فعاليت سنوات گذشته به همراه مستندات مربوط، مشروط به احراز استمرار فعاليت واحد براي دوره‌هاي پنج ساله تمديد مي‌گردد.


ماده 22_ هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، موضوع و مصاديق فعاليت، مكان مركز اصلي و شعبات و مديران يا اختيارات مديران واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال منوط به اخذ تاييديه كتبي مركز بوده و بدون تاييديه مزبور ممنوع است.


ماده 23_ تاييد تغييرات مذكور در ماده (22) حسب تقاضاي دارنده‌ي مجوز، مشروط به عدم مغايرت با مقررات اين ضوابط، در مورد احراز صلاحيت و تاييد انتخاب مدير يا مديران جديد حداكثر ظرف دو (2) ماه و در ساير موارد حداكثر ظرف يك (1) ماه صادر مي‌گردد.


ماده 24_ هر ذي‌نفع مي‌تواند نسبت به تشخيص عدم صلاحيت‌هاي علمي و تخصصي يا عدم تجهيز و راه‌اندازي واحد فرهنگي ديجيتال در موعد مقرر اعتراض نمايد. اعتراضات به ترتيب وصول در جلسات «كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال» بررسي خواهد شد و تصميم كارگروه در خصوص موضوعات مورد اعتراض قطعي است.


ماده 25_ رييس مركز مي‌تواند انجام تمام يا بخشي از مراحل اخذ تقاضا، صدور و تمديد مجوز تاسيس و فعاليت و بازرسي از واحد فرهنگي ديجيتال و نيز صدور تاييديه‌هاي موضوع ماده (22) اين ضوابط در قلمرو تمام يا برخي از موضوعات و مصاديق فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال در تمام يا برخي از استان‌ها را به ادارات كل استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تفويض كند. در اين صورت ادارات كل استاني مكلفند تكاليف تفويض شده را وفق اين ضوابط و دستور‌العمل‌ها و كاربرگ‌هاي مصوب كارگروه امور واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال تحت نظارت مركز به انجام رسانيده و گزارشات لازم را به مركز ارائه كنند.


ماده 26_ واحدهاي فرهنگي ديجيتال كه پيش از ابلاغ «آيين‌نامه ساماندهي و توسعه‌ي رسانه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال»، تاسيس شده‌اند مكلف‌اند حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اين ضوابط، خود را با وضع موجود تطبيق دهند.


ماده 27_ اين ضوابط در 27 ماده و 14 تبصره در تاريخ اعلام شده به تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رسيده، از تاريخ ابلاغ اين ضوابط ساير مقررات مغاير و مجوز‌ها و پروانه‌هايي كه براساس آنها صادر گرديده است، كان لم يكن گرديده و صدور و تمديد مجوز تاسيس و فعاليت واحد‌هاي فرهنگي ديجيتال تنها براساس ضوابط حاضر انجام مي‌گيرد.


​​