تلفن همراه

گمرك طی گزارشی اعلام كرد:

گوشی‌های موبایل با ارز آزاد ترخیص شد

 

         
به رغم اخبار منتشره در برخی از رسانه‌ها مبنی بر واردات گوشی موبایل با ارز مرجع، ترخیص گوشی‌های موبایل با پخش MP3 با رویه بدون انتقال ارز و با ثبت سفارش جدید صورت گرفته است.
گمرك طی گزارشی اعلام كرد: ترخیص گوشی‌های موبایل با پخشMP3 با رویه بدون انتقال ارز و با ثبت سفارش جدید صورت گرفته است.
 
به گزارش ایلنا، گمرک ایران اعلام کرد: به رغم اخبار منتشره در برخی از رسانه‌ها مبنی بر واردات گوشی موبایل با ارز مرجع، ترخیص گوشی‌های موبایل با پخش MP3 با رویه بدون انتقال ارز و با ثبت سفارش جدید صورت گرفته است.
 
متن كامل گزارش به شرح زیر است:
 
1. كالای موضوع پنج دستگاه كانتینر ترانزیت داخلی از شش كانتینر ارسالی گمرك شهیدرجایی بندرعباس در تاریخ 20و21/8/91 با سیم و سرب و پلمپ سالم شماره‌دار و محفظه بار سالم، به گمرك تهران واصل و در همان تاریخ‌ها قبض انبارهای مربوطه توسط شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی صادر گردید. (كانتینر ششم توسط ایست و بازرسی شهرضا متوقف گردیده بود).
 
2. در تاریخ 22/8/91 مأموران پلیس آگاهی تهران با ارائه دستور مرجع قضایی خواستار فك پلمپ و نظریه كارشناس گمرك تهران درخصوص موضوع شده كه پس از بازدید از محموله مشخص گردید كالا گوشی موبایل با قابلیت پخش MP3 می‌باشد.
 
3. با بررسی اظهارنامه ترانزیت داخلی مشخص گردید اسناد حمل و خرید كه بر مبنای آنها كالا اظهار شده، كالا را MP3 player mobile توصیف و اظهارنامه ترانزیت داخلی توسط نماینده شركت حمل‌ونقل براساس ترجمه عنوان كالا به فارسی «دستگاه پخش صوتی MP3» تنظیم می‌نماید (ضمائم اظهارنامه ترانزیت داخلی كه جزء لاینفك آن می‌باشند كالا را بدون هیچگونه ابهامی Mp3 Player Mobile ذكر كرده است).
 
4. مأخذ تعرفه گمركی دو كالای گوشی موبایل و MP3 Player در كتاب مقررات صادرات و واردات كاملاً یكسان و به میزان 10% تعیین و اعلام شده است.
 
5. در زمان ثبت سفارش كالای مذكور، هر دو كالای گوشی موبایل و MP3 player (6/3/91) شرایط ورود یكسانی داشته‌ و غیرمجاز نبوده‌اند.
 
6. ارزش كالای وارده با بررسی تخصصی و مقایسه سوابق و ارجاع به دفاتر تخصصی مربوطه در گمرك ایران به میزان مندرج در ارزش فاكتور ضمیمه اسناد برای گوشی موبایل با مدل‌ها و مارك مربوطه مناسب و تأیید گردید.
 
7. كالا براساس تعاریف مستند در قانون امورگمركی (مصوب آبانماه 1390)، مواد 59 (تعریف عبور داخلی یا ترانزیت داخلی)، ماده 47 (تنها رویه گمركی كه تشریفات گمركی غیرقطعی دارد، ترانزیت داخلی است) و بندهای «ظ» و «ذ» ماده یك قانون، كالای گمرك نشده با نظارت گمرك و درخواست شركت حمل‌ونقل با روش حمل یكسره (بدون تخلیه در گمرك مبدأ) به مقصد گمرك تهران ترانزیت داخلی انجام می‌گیرد و كلیه اقدامات وفق قانون امورگمركی به طور صحیح و كامل انجام می‌گردد.
 
8. باتوجه به بررسی همه‌جانبه عبور داخلی كالای موضوع پنج فقره كانتینرهای اشاره شده كالا به صورت قانونی با پلمپ‌های سالم كشور مبدأ و گمرك شهیدرجایی در مهلت قانونی با محفظه سالم و بدون دخل و تصرف (موضوع ماده 63 قانون امورگمركی) به گمرك مقصد واصل و باتوجه به اینكه رفتار قانونی گمرك مقصد در مواد 63، 104 و تبصره 2 ذیل ماده 108 قانون امورگمركی مشخص گردیده است و كالای عبور داخلی به استناد بند «ح» ماده 113 قانون گمركی نیز قاچاق تلقی نشده و مشمول تبصره «2» ماده 108 قانون امورگمركی می‌باشد، مشمول هیچكدام از بندهای ماده 113 قانون امورگمركی نبوده، براین اساس نظریه كارشناسی گمرك به مرجع قضایی منعكس گردید.
 
9. مرجع قضایی به پیشنهاد پلیس آگاهی تهران بزرگ احدی از كارشناسان رسمی را انتخاب كه ایشان هم با استناد به دلایل قانونی، كالا را مشمول شرایط قاچاق نمی‌داند (لازم به ذكر است كه گمرك پرونده را به كارشناس رسمی ارجاع نداده است).
 
10. مرجع قضایی مربوطه كتباً و رسماً انجام تشریفات گمركی و ترخیص كالا از گمرك را بلامانع اعلام می‌نماید.
 
11. متعاقباً طی دوبار دعوت نامه رسمی، جلساتی در ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز با دعوت معاونت و جانشین معاونت نظارت و بازرسی آن ستاد و با حضور نمایندگان كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان تهران، نمایندگان پلیس آگاهی تهران بزرگ، نماینده مرجع قضایی، نمایندگان گمرك جمهوری اسلامی ایران و گمرك تهران و نمایندگان حقوقی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشكیل كه پس از چندین ساعت مباحثه علمی و قانونی، عدم شمول قاچاق كالا موردپذیرش تمام اعضاء قرار گرفت.
 
12. درنهایت شركت واردكننده كه پس از دو ماه در انتظار اظهار قطعی كالا بود، كالا را به گمرك اظهار و باتوجه به اینكه این كالا با مارك مربوطه برای اولین بار وارد كشور شده بود و سابقه ارزش وجود نداشت از دفتر تخصصی مربوطه استعلام و آن دفتر پس از بررسی و تحقیق درخصوص قابلیت‌های كالا و خصوصیات آن ارزش اظهاری فاكتور اسناد حمل و اظهارنامه قطعی را مناسب تشخیص و ذینفع پس از اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم از جمله سازمان تنظیم مقررات رادیویی، استاندارد و ارائه ثبت سفارش معتبر كالا را با پرداخت حقوق گمركی كامل ترخیص نمود.
 
13. تاكنون هیچ مرجع رسمی و قانونی به طور مستندو مدلّل با استناد به مواد قانونی و به طور كتبی درخصوص شمول قاچاق كالا اظهارنظر ننموده است و اعلام‌نظرها صرفاً براساس گزارشات غیرواقع و غیركارشناسی بوده است.
 
14. در تشریفات ترخیص محموله موردنظر یك سنت ارز مرجع استفاده نشده و صاحب كالا مجبور به اخذ ثبت سفارش جدید با رویه بدون انتقال ارز و ارائه به گمرك نموده است و بنابراین ترخیص كالا با ارز آزاد صورت گرفته است.
 
15. درخصوص كانتینر ششم كه در گمرك اصفهان توقیف بود توسط واحد قضایی گمرك مربوطه مستند به نظریه مرجع قضایی (تعزیرات حكومتی) رفع ظن قاچاق اعلام و كالا به گمرك تهران اعزام و پس از اظهار و انجام تشریفات كامل و قانونی گمرك ترخیص گردید.
 
16. لازم به ذكر است تمام اقدامات گمرك تهران مستند به مواد قانونی امورگمركی، نظریه مرجع قضایی، مسئولین ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهران و اخذ مجوزهای قانونی لازم و اخذ حقوق و عوارض گمركی بوده و هیچگونه حمایتی از صاحب كالا ننموده است، بلكه فقط قانون را اجرا كرده است.

​​